Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

Ai tạo ra Đức Chúa Trời?Cảm ơn vị thính giả đã hỏi câu hỏi này. Tôi thường gọi những người hỏi câu hỏi này là những người thuộc Câu Lạc Bộ Vui Tính, vì biết rằng hỏi để đùa vui thôi chứ ai cũng biết ông Trời là trên hết.

Tôi nói như vậy vì có những bằng chứng để trả lời: Ai tạo ra Đức Chúa Trời?

  • Ngôn ngữ Việt Nam làm chứng Đức Chúa Trời hay ông Trời cao cả là tuyệt đối.
Người Việt Nam nào cũng biết Danh xưng Ông Trời là chỉ Đấng Tối Cao. Và trong tiếng Việt không hề có một từ nào, một Danh xưng nào dành cho một nhân vật, một thần nào cao hơn ông Trời. Như vậy, người Việt Nam chúng ta mặc nhiên công nhận Ông Trời hay Đức Chúa Trời tự nhiên mà có, cần ai sanh tạo ra Ngài.

  • Số học làm chứng Đức Chúa Trời là Đấng hiện hữu đầu tiên, trước Ngài không có ai: số 1.

Bạn không cần là nhà toán học, chỉ cần bạn biết số học 1, 2, 3 4… là đủ chứng minh. Tôi hỏi bạn, trước số 3 là số mấy? Rất dễ phải không? Đó là số 2. Thế trước số 2 là số mấy? Cũng quá d64 cho chúng ta vì đó là số 1. Vâng, bây giờ trước số 1 là số mấy? Tôi chắc chắn bạn trả lời ngay là số 0. Số 0 là số mấy? Số 0 là không số.

Tôi xin phép trân trọng mượn con số 1 để trả lời bạn: Đức Chúa Trời là số 1. Do đó, trước Đức Chúa Trời không còn ai cả và nếu không có Đức Chúa Trời số 1, thì tất cả chỉ là số 0, dù có bao nhiêu số 0 cũng chỉ là số 0.

Bạn ơi, điều này thật có ý nghĩa biết bao nhiêu cho bạn và tôi. Nếu bạn và tôi không có Đức Chúa Trời, thì đời sống chúng ta vô nghĩa, tất cả việc chúng ta làm là những con số 0. Nhưng nếu bạn và tôi đặt Đức Chúa Trời là con số 1 trong đời sống mình thì đời sống ý nghĩa biết bao, càng thêm số 0 càng giá trị.

  • Bằng chứng thứ 3 chứng minh không ai tạo ra Đức Chúa Trời là Kinh Thánh.
Bạn hãy nghe chính Đức Chúa Trời phán về Ngài:
  • Đức Chúa Trời phán, Ta là Đấng Tự có, Hằng có đời đời.
  • Đức Chúa Trời phán, Chẳng có Đức Chúa Trời nào tạo thành trước ta và cũng chẳng có sau ta nữa. Ấy chính Ta, chính Ta là Chúa, ngoài Ta không có Cứu Chúa nào khác (Êsai 43:10b-11)
  • Đức Giê-hô-va là Vua và Đấng Cứu Chuộc của Y-sơ-ra-ên, là Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Ta là đầu tiên và cuối cùng, ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác.
  • Công việc ký diệu của Đức Chúa Trời chứng minh không ai tạo ra Ngài mà ngược lại Đức Chúa Trời tạo ra mọi sự, mọi người.

Kinh Thánh có ghi lại vào năm 50, một vị thánh đồ tên Phao-lô đến thành A-thên là trung tâm triết học Tây Phương (Công 17:22b-30), thủ đô nước Hy-lạp (nơi sản sinh ra Socrates, Plato, Aristotle, Pythagoras,… và thánh Phao-lô đã giới thiệu về Đức Chúa Trời như sau: “Hỡi nguời A-thên,… Đức Chúa Trời dựng nên thế giới và mọi vật trong đó, là Chúa của trời đất,… là Đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài. Ngài đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ một người và khiến ở khắp trên mặt đất… vì tại trong Ngài, chúng ta được sống, động, và có, y như xưa một vài thi nhân của các người có nói rằng, ‘Chúng ta cũng là dòng dõi Ngài.’ Vậy, bởi chúng ta là dòng dõi Đức Chúa Trời, thì chớ nên ngờ rằng Chúa giống như vàng, bạc, hay là đá bởi công nghệ và tài xảo của người ta chạm trổ nên. Vậy thì, Đức Chúa Trời đã bỏ qua các đời ngu muội đó, mà nay biểu hết thảy các người trong mọi nơi đều phải ăn năn.”


Và bạn ơi, Kinh Thánh còn làm chứng rằng, Ngài bằng lòng từ giã Thiên đàng, giáng sinh làm người là Chúa Jêsus, chịu chết đền tội cho con người, trong đó có bạn và tôi (Giăng 3:16).

Với tất cả công tác Đức Chúa Trời đã làm từ sáng tạo muôn vật, ban sự sống, hơi sống cho muôn loài trong đó có bạn và tôi, lại cũng kêu gọi bạn ăn năn tội quay về tiếp nhận Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời thành người để được tha tội,, được làm con Đức Chúa Trời.

Bạn cho tôi thách thức bạn một câu. Bạn có tìm thấy thần nào, một người nào, một nhân vật nào đã tự nhận mình là Đấng Tạo Hoá như Đức Chúa Trời mà Kinh Thánh giới thiệu và chứng minh? Có người nào, thần nào đã thành người xã thân đền tội cho loài người như Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời mà Kinh Thánh đã chứng minh?

Vì tôi chắc chắn bạn cũng như tôi và tất cả loài người trên thế giới đều trả lời là ngoài Đức Chúa Trời mà Kinh Thánh làm chứng không có ai giống như Ngài, tôi mời bạn quay về với thực tại, thay vì hỏi Ai tạo ra Đức Chúa Trời? thì chúng ta phải hỏi Ai tạo ra tôi? Người xưa dạy rằng Thiên sanh vạn vật - Trời sinh vạn vật, trong đó có bạn và tôi. Vậy bạn còn chần chờ gì nữa mà không ăn năn tội quay trở về tin nhận Chúa Jêsus là Đấng Cứu Thế của chính bạn đễ được đặc ân gọi Đức Chúa Trời là Cha và xưng mình là con của Đức Chúa Trời?