Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014

Lời Chúa & Sự Kính Sợ Ngài

·         Ms Lê Văn Thể
·         Kinh Thánh:  Thi Thiên 119: 63- 73
·         Câu gốc:  “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi,
                 “Ánh sáng cho đường lối tôi.
                         (Thi Thiên 119: 104)

        Giới thiệu:
        Thi Thiên 119 có lẽ là một trong những Thi Thiên hay nhất, ý nghĩa nhất về luật pháp của Đức Giê-hô-va; mà vua Đa-vít đã bày tỏ sự yêu mến thiết tha đối với lời của Ngài.  Những câu hỏi mà chúng ta suy gẫm hôm nay qua phân đoạn Kinh Thánh vừa được trích đọc là:  Lời Chúa là gì?  Tại sao vua Đa-vít muốn làm bạn với người kính sợ Chúa, người gìn giữ giềng mối Chúa và người yêu thích luật pháp Chúa?  Để trả lời được ba câu hỏi quan trọng hôm nay cách tường tận, trước hết chúng ta cần phải hiểu ý nghĩa của “lời Chúa.”