Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Ba, 15 tháng 8, 2017

SỰ LIÊM CHÍNH CỦA NGƯỜI CHĂN BẦY

Image result for hoa ly
Kinh Thánh: I Ti-mô-thê (3: 1-3)
Câu gốc …”Anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ. (Ê-phê-sô 6: 10-11)
Một trong những phẩm cách quan trọng của người hầu việc Đức Chúa Trời, đó là sự liêm chính. Như vậy, liêm chính là gi?
Theo Giáo sư Phạm Hoàng, định nghĩa sự liêm chính như sau: