Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Chủ Nhật, 23 tháng 7, 2017

NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA

II Ti-mô-thê 2: 3 – 6
Image result for serve  the Lord
Trong bức thư thứ hai gửi cho Ti-mô-thê, sứ đồ Phao-lô đã kêu gọi người học trò của mình hãy mạnh mẽ trong ân điển của Đức Chúa Trời, phải nỗ lực hầu việc Chúa giữa nhiều lao khổ trong chức vụ. Để động viên tinh thần Ti-mô-thê, vị sứ đồ đã sử dụng ba hình ảnh khác nhau nhằm minh họa cho công tác phụng sự Chúa: Sự tận hiến của người lính trong chiến trận, tinh thần kỷ luật của vận động viên trong cuộc thi đấu thể thao và sự cần cù, siêng năng của người nông phu trên cánh đồng.