Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2017

CHỚ QUÊN CÁC ÂN HUỆ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Image result for hoa hồngThi thiên 103: 2 - 5
“Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Chớ quên các ân huệ của Ngài.” (C.2) Vì cớ con người thường hay “quên” do đó vua Đa-vít đã tự nhủ với lòng mình rằng: “Hỡi linh hồn ta… Chớ quên các ân huệ của Ngài.” Đây là lời nhắc nhở cần thiết vì con người thật sự quên quá thường xuyên. Chúng ta quên cảm ơn Chúa về các phước lành trong quá khứ, sự giải cứu hiện tại vô số sự thương xót khác, bởi vì chúng ta xem chúng quá đương nhiên.[1] Quên các ân huệ của Đức Chúa Trời thật sự là thiếu sót lớn trong đời sống người Cơ-đốc. Có sáu điểm quan trọng được vua Đa-vít nhấn mạnh ở đây:

XỬ LÝ TÍNH NÓNG GIẬN

Sự Cứu Rỗi Ảnh Hưởng Sự Thay Đổi Tâm Tính Và Hạnh Kiểm
Image result for angry
 Sau khi một người được cứu, người ấy nên kinh nghiệm sự thay đổi xác định trong tâm tính của mình cũng như trong hạnh kiểm của mình. Sự cứu rỗi thay đổi chúng ta trong sự sống, trong tâm tính và trong hạnh kiểm. Sự thay đổi quan trọng nhất trong tâm tính và hạnh kiểm của người tín đồ là sự thay đổi trong tiính nóng giận của ông ta. Nan đề lớn nhất nhiều người có trước khi họ được cứu là tính nóng giận của họ. Nếu một người đã là cơ đốc nhân trãi nhiều năm mà chưa kinh nghiệm một sự thay đối nào trong tính nổi giận của anh ta, anh sẽ đánh mất lời chứng của anh trước mặt dân ngoại và hội thánh. Theo tình trạnh bình thường, một người nên kinh nghiệm sự thay đổi trong tính nổi                      giận của anh ngay sau khi anh được cứu.

Chủ Nhật, 11 tháng 6, 2017

ĐỨC THÁNH LINH GIÁNG LÂM

Kết quả hình ảnh cho Holy spiritTrước khi từ giã các môn đồ để thăng thiên về trời, Đức Chúa Jesus đã căn dặn họ rằng: “Hãy chờ đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền năng từ trên cao… Khi Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất…” (Lu-ca 24: 49 – 50; Công Vụ 1: 8). Đây chính là mệnh lệnh, là lời hứa của Chúa Jesus, mà sự cầu nguyện của các môn đồ là bí quyết cho sự giáng lâm của Đức Thánh Linh trong ngày Lễ Ngũ Tuần.