Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Kinh Thánh


1. Sáng Thế Ký Dưới Lăng Kính Khoa Học Hiện Đại
2. Những điều căn bản trong Kinh Thánh cho người mới tin Chúa
3. Sự Khôn Ngoan
4. Kinh Thánh không thể bị tiêu hủy
5. Đức Chúa Trời như thế nào?
6. Sự kiện kinh khủng về tội lỗi
7. Quyền Lực của Kinh Thánh
8. Chúa Jesus Christ là ai?
9. Sự kiện kinh khủng về tội lỗi
10. Khoa học với Kinh Thánh
11. Đức Chúa Trời có linh hồn không? Thân Vị của Ngài?
12. Hỏi & Đáp: Luật Cấm Ăn , Huyết, Mỡ và Các Loài Không Tinh Sạch
13. Hỏi & Đáp: Loài Người Xuất Hiện Sau Khủng Long?
14. Hỏi & Đáp: Do-thái Giáo
15. Địa ngục và hồ lửa
16. Ngươi chớ trộm cắp
17. Ngươi Chớ Ham Muốn...
18. Ngươi Chớ Nói Chứng Dối
19. Ngươi Chớ Phạm Tội Ngoại Tình
20. Ngươi Chớ Phạm Tội Giết Người
21. Hình Tượng và Thần Tượng
22. Thánh  Kinh Phong  Tục – 1
23. Thánh  Kinh Phong  Tục – 2
24. Thánh  Kinh Phong  Tục – 3
25. Thánh  Kinh Phong  Tục – 4
26. Thánh  Kinh Phong  Tục – 5
27. Thánh  Kinh Phong  Tục – 6
28. Bánh Hằng Sống
29. Năm Hoan Hỷ
30. Luật Vàng
31. Sự cứu rỗi chắc chắn
32. Nhận biết mình được cứu
49. Chuyển dời vào trong Đấng Christ
50. Liên kết với Đấng Christ
51. Cứ ở trong Đấng Christ
52. Kinh nghiệm Đấng Christ
53. Nhận Đấng Christ làm mọi sự
54. Một Linh với Chúa
55. Sống trong mối tương giao sự sống
56. Vâng phục cảm nhận của sự sống
57. Vâng phục sự dạy dỗ của sự xức dầu
58. Bước theo Thánh Linh
59. Chờ đợi Chúa Jesus tái lâm
60. Được cất lên gặp Chúa
61. Sự thánh hóa
62. Sự tha thứ tội lỗi và sự tẩy sạch tội lỗi
63. Sự vãn hồi và sự giải hòa
64. Sự thánh hóa - Giai đoạn hai
65. Sự xưng công chính
66. Sự tái sinh
67. Sự đổi mới
68. Sự thánh hóa
69. Sự biến đổi
70. Sự trưởng thành
71. Sự đồng hóa
72. Sự vinh hóa
73. Đức Chúa Trời sẵn lòng
74. Sự tha thứ công chính
75. Sa-tan và các tà linh
76. Phân rẽ cho Chúa
77. Bạn của các tội nhân
78. Sự cứu rỗi chắc chắn
79. Thờ phượng Đức Chúa Trời về đường lối Ngài
80. Chiếc tàu Nô-ê và cơn nước lụt
81. Lời tiên tri về dân A-rap