Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Chủ Nhật, 9 tháng 7, 2017

TỪ NGÀI, BỞI NGÀI, HƯỚNG VỀ NGÀI

Image result for rose"Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài và hướng về Ngài. Vinh hiển cho Ngài đời đời! A-men!" (Rô-ma 11: 36)
Câu Kinh Thánh trên ca ngợi Đức Chúa Trời là Đấng Quyền năng, Đấng Sáng Tạo, Đấng Cứu Rỗi, Đấng đang duy trì, chăm sóc và quan phòng cả vũ trụ trong sự tể trị đầy uy quyền của Ngài. Mọi vinh hiển, tôn trọng, uy nghi đều thuộc về Ngài đến đời đời vô cùng. Có ba “Giới từ” được sứ đồ Phao-lô sử dụng ở đây nhằm nhấn mạnh vai trò của Đức Chúa Trời đối với cõi tạo vật này: