Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Sáu, 20 tháng 7, 2012

Tin Lành


Ai tạo dựng nên vũ trụ muôn loài vạn vật nầy? Tại sao các hành tinh nó vận chuyển trong quỹ đạo của nó nhịp nhàng quá vậy? Con người từ đâu mà có? Tại sao thân thể con người kỳ diệu quá? Con người có linh hồn không? Nếu có, thì sống vài chục năm trên thế gian nầy rồi qua đời thì linh hồn con người đi về đâu? Có thiên đàng và hỏa ngục không? Ðó là những câu hỏi mà lúc còn tuổi thiếu niên đã đến với tôi, nhưng không có ai hay sách vở nào giải đáp.


Lớn lên trong một gia đình thờ cúng Ông Bà như bao gia đình người Việt khác, cúng mỗi năm ba rằm lớn tháng Giêng, tháng Bảy và tháng Mười, theo mẹ đi chùa vài lần trong năm, đi theo mẹ thôi chớ chẳng hiểu gì cả. Năm 1981 vì có nhà thờ Tin Lành, tôi tìm hiểu thì trong Kinh thánh giải đáp cho tôi hết những câu hỏi đó, vài tháng sau thì tôi tin Chúa, khi tôi tin Chúa thì anh Hùng (tài công của ghe) nói với tôi rằng “Tại sao phải theo Tin Lành, Tin Lành là đạo của Mỹ, Phật giáo mới là của người Việt Nam!” Tôi chỉ cười thôi chớ không nói gì cả, vì cái nhìn thiển cận của anh, có nói cũng vô ích, bởi ông Phật cũng đâu phải là người Việt đâu.


Tôi muốn trình bày vài điều hầu cho quý vị có cái nhìn rộng hơn anh.

1/ Tin Lành không phải là đạo của Mỹ mà là tình yêu của Ðức Chúa Trời muốn cứu rỗi nhân loại “Ðức Chúa Jêsus đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội” (I Timôthê 1:15).

2/ Tin Lành không phải là “tin tức tốt lành” nghịch với “tin dữ”, mà là “Quyền năng của Ðức Chúa Trời cứu mọi người tin” (Rôma 1:16).

3/ Tin Lành được Thiên sứ loan báo, trong đêm Chúa Jêsus Giáng Sinh, Thiên sứ của Ðức Chúa Trời báo tin cho những người chăn chiên ngoài đồng như sau “Ðừng sợ chi, vì nầy ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là sự vui mừng lớn cho muôn dân, ấy là hôm nay tại thành Ða vít đã sanh cho các ngươi một Ðấng Cứu Thế, là Christ, là Chúa” (Luca 2:10-11).

4/ Ðược Chúa Cứu Thế Jêsus rao giảng, bắt đầu chức vụ rao giảng về tình yêu và sự cứu rỗi của Ðức Chúa Trời, Kinh thánh viết “Ðức Chúa Jêsus đến xứ Galilê, giảng tin lành mà rằng: kỳ đã trọn, nước Ðức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin đạo tin lành” (Mác 1:14-15).

5/ Tin lành là con đường duy nhứt để nhân loại được cứu, Chúa Jêsus phán “Ta là Ðường Ði, Chân Lý, Sự Sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến thiên đàng” (Giăng 14:6).

6/ Tin laønh laø söï soáng laïi, ai cuõng tin raèng linh hoàn laø baát dieät, Kinh thaùnh cho bieát khi Chuùa taùi laâm thì Ngaøi seõ xeùt ñoaùn theá gian naày, ngöôøi tin Chuùa ñöôïc soáng laïi vaø ñöôïc soáng vôùi Chuùa nôi Thieân ñaøng phöôùc haïnh, coøn ngöôøi khoâng tin Chuùa cuõng ñöôïc soáng laïi nhöng ñeå bò xeùt ñoaùn vaø “Hoà löûa laø söï cheát thöù hai. Keû naøo khoâng ñöôïc bieân vaøo saùch söï soáng ñeàu bò neùm xuoáng hoà löûa” (Khaûi huyeàn 20:11-15). Baïn coù teân trong SAÙCH SÖÏ SOÁNG cuûa Chuùa chöa? Baïn nghó sao?

Và Kinh thánh khẳng định rằng “Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những ai ở trong Ðức Chúa Jêsus” (Rôma 8:1). Bạn nghĩ sao?

MS Trần Ngọc Chánh