Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Ba, 27 tháng 6, 2017

Tin Nhận Chúa Giê-xu

Image result for tin chúa jesusTiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu vào lòng để nhận được sự tha thứ tội lỗi và được nối lại mối tương giao với Cha Thiên Thượng là một quyết định quan trọng nhất trong đời. Dùng trí óc để tìm hiểu Thượng Đế hay xúc động mỗi khi suy niệm về sự chết trên cây thập tự của Chúa Giê-xu chưa đủ để bước vào sự tương giao với Thượng Đế. Muốn có sự sống vĩnh hằng và có sự tương giao mật thiết với Thượng Đế chúng ta phải tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng. Thánh Kinh chép: “Thượng Đế đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống, ai không có con Thượng Đế thì không có sự sống.” (I Giăng 5:11-12).

Muốn tiếp nhận Chúa chúng ta cần làm những điều quan trọng sau đây:
Điều Thứ Nhất: Chấp nhận mình là người có tội chưa có sự tương giao mật thiết với Thượng Đế. Thánh Kinh chép: “Vì mọi người đều phạm tội, không còn phản chiếu vinh quang Đức Chúa Trời.” (Thơ La mã 3:23)
Điều Thứ Hai: Sẵn sàng ăn năn, hối cải và quay ngược lại con đường tội lỗi. Thánh Kinh chép: “Vậy, các ngươi hãy ăn năn và trở lại, đặng cho tội lỗi mình được xóa đi.” (Công vụ các sứ đồ 3:19)
Điều Thứ Ba: Tin rằng Chúa Giê-xu là Đấng vô tội đã chết vì tội lỗi mình và đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống vĩnh cửu. Thánh Kinh chép: Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giê-xu Christ, là người; Ngài đã phó chính mình Ngài là giá chuộc mọi người.” (I Ti-mô-thê 2:5-6)
Điều Thứ Tư: Tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Chúa và làm Chủ đời sống mình qua lời cầu nguyện trực tiếp với Ngài. Thánh Kinh chép: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy, không bị hư mất mà được sự sống vĩnh cửu.” (Phúc Âm Giăng 3:16)
Chúng tôi xin đề nghị quí vị thưa với Chúa bằng lời cầu nguyện chân thành sau đây như một lời trò chuyện của chính mình cùng Cha thiên thượng:
“Lạy Cha Nhân Từ, con nhận biết con là người có tội cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con, Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để hướng dẫn con trên bước đường theo Chúa. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.”
"Amen" nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin.
Thánh kinh chép: “Ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.” (Thơ La-mã 10:13) và “Hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Đức Chúa Trời.” (Phúc Âm Giăng 1:12). Nếu quí vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự Cứu Chuộc của Chúa Giê-xu, thì tội lỗi quí vị đã được tha, quí vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quí vị và cầu Chúa hướng dẫn quí vị trong cuộc sống mới.
Sau khi đã thực hiện các bước trên, bạn đã chính thức trở thành một người anh em trong đại gia đình Chúa Giê-xu.
Xin vui lòng để lại thông tin chi tiết về tên tuổi địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện hướng dẫn và  chăm sóc hoặc gởi về theo mẫu điền dưới đây:
Sau khi đọc qua bài này, bạn có cảm nhận như thế nào, xin để lại thông tin để chúng tôi tiện chăm sóc và hướng dẫn:
 Tôi muốn tìm hiểu thêm về Tin Lành
 Tôi muốn tham gia vào một hội thánh địa phương
 Tôi muốn tin nhận Chúa

“Vậy nếu miệng ngươi xưng Ðức Chúa Giê-xu ra và lòng ngươi tin rằng Ðức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu.” Rô-ma 10:9


Nếu bạn muốn tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng, mời bạn dâng lên Chúa lời cầu nguyện theo những lời hướng dẫn sau đây với tấm lòng chân thành của bạn. Hãy xem những lời sau như một lời trò chuyện thân tình cùng Cha Thiên Thượng:
Kính lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, con biết con là người có tội. Xin Chúa tha tội cho con. Con tin cậy Chúa là Đấng duy nhất có quyền cứu rỗi linh hồn con. Con cám ơn Chúa đã chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để ban sự sống vĩnh cửu cho con. Giờ đây con xin mở rộng tâm hồn tiếp nhận Ngài làm chủ của đời con. Xin Chúa đổi mới lòng con và dìu dắt con trên bước đường theo Chúa. Con xin thành kính tạ ơn Chúa và cầu xin trong Danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. A-men.
Xin Bạn liên lạc với Nhà Thờ Tin Lành gần nơi  Bạn ở (Hoặc liên hệ với email joseph.an2012@gmail.com) để được giúp đỡ.