Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Sáu, 20 tháng 7, 2012

Tia Sáng - 3


"Các môn đệ kinh ngạc, bàn với nhau: Thầy là ai mà sóng gió cũng phải vâng lời Người?"  Mác  4:41 

Nhưng nếu có người hỏi ngược lại: "Bạn hiểu rõ và giải thích cho chúng tôi biết Thầy là ai, chắc bạn là đệ tử ruột của Thầy, và bạn có niềm tin vững vàng nơi Chúa?" Bạn trả lời thế nào? "Ơ, đâu có, tôi chưa bao giờ là môn đệ của Chúa, cũng chưa có niềm tin nơi Chúa, tôi chỉ suy luận ra thôi! Này nhé: Sóng gió vâng lời Chúa, như vậy Chúa là Đấng Quyền Năng. Thế thôi! Có gì để phải thắc mắc Thầy là ai!"
Thật nực cười: các môn đệ của Chúa không biết Ngài là ai, còn người chưa phải là môn đệ của Chúa thì biết rõ Ngài là ai! Bạn muốn làm con người nào?

Nếu bạn là môn đệ của Chúa Giê-xu mà vẫn chưa biết Ngài là ai, dần dà Chúa sẽ tỏ cho bạn biết Ngài là ai. Còn nếu bạn biết Chúa Giê-xu là ai mà chưa có quyết định làm môn đệ của Ngài thì thật đáng tiếc. Theo Chúa mà chưa biết Ngài là ai thì không đáng tiếc bằng đã biết Chúa là ai mà không theo Ngài.

Bạn cần quyết định theo Chúa Giê-xu, làm môn đệ của Ngài. Mỗi ngày đến với Chúa, lắng nghe lời Chúa, sống với Ngài bạn sẽ kinh nghiệm nhiều điều về Chúa. Chắc chắn bạn có những thắc mắc về Thầy của bạn. Đó là dấu hiệu tốt, thắc mắc của bạn sẽ giúp bạn gần gũi và gắn bó với Chúa. Vì bạn là một môn đệ đang khám phá và dần dà bạn sẽ biết và hiểu Chúa là ai. Mong rằng bạn không phải là người biết rõ Chúa nhưng không tin, không theo Chúa, vẫn là người ngoài cuộc, hoàn toàn xa rời Chúa.

 Chắc bạn chê trách các môn đệ của Chúa Giê-xu khi nghe họ bàn với nhau như vậy. "Mấy ông vừa thấy Chúa làm một việc phi thường như vậy sao còn hỏi nhau Thầy là ai?" Rồi bạn giải thích cho họ biết Thầy của họ là ai, phải không? Nói cách khác, bạn tỏ ra biết Chúa Giê-xu hơn các môn đệ của Ngài.