Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Hai, 9 tháng 7, 2012

SỰ THÁNH HÓA - GIAI ĐOẠN HAI


Sự thánh hóa là một phương diện quan trọng khác của sự cứu rỗi đầy trọn của Đức Chúa Trời, và điều ấy trở nên một mặt kinh nghiệm của chúng ta trong việc vui hưởng sự cứu rỗi đầy trọn của Đức Chúa Trời.
I. Ý NGHĨA CỦA SỰ THÁNH HÓA
1) “... Các ngươi có thể phân biệt giữa sự thánh khiết và bất khiết” (Lê-vi Ký 10:10, nguyên văn).
Dầu trong tiếng Hê-bơ-rơ của Cựu Ước, hay tiếng Hi-lạp của Tân Ước, ý nghĩa chính của sự thánh hóa là sự phân rẽ. Do đó, được thánh hóa (được làm cho thánh khiết) trong Kinh Thánh nghĩa là được phân rẽ khỏi những điều bình thường và tầm thường. Sự thánh khiết là tình trạng của bản chất Đức Chúa Trời, không những là vô tội và không có điều ác, mà còn là khác biệt với mọi sự và cách biệt khỏi những điều tầm thường. Như vậy, bất cứ khi nào đề cập đến Đức Chúa Trời và những điều về Đức Chúa Trời hay thuộc về Đức Chúa Trời, Kinh Thánh mô tả những điều ấy là thánh khiết. Bất cứ người nào, vật nào, hay sự việc nào không dâng cho Đức Chúa Trời hay không thuộc về Đức Chúa Trời đều là tầm thường. Một khi được dâng cho Đức Chúa Trời và thuộc về Đức Chúa Trời, thì người, vật, hay sự việc đó được thánh hóa, biệt riêng.

II. GIAI ĐOẠN HAI CỦA SỰ THÁNH HÓA
1) “Anh em đã được rửa sạch, đã được nên thánh [hay thánh hóa], và đã được xưng nghĩa [hay xưng công chính] rồi” (1 Cô-rin-tô 6:11).
Bài ba mươi bảy đã đề cập rằng theo sự khải thị của Kinh thánh, sự thánh hóa trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời được chia làm ba giai đoạn trong chúng ta: thứ nhất là vì sự ăn năn, thứ hai là vì sự xưng công chính, và thứ ba là vì sự biến đổi. Câu trưng dẫn ở đây chỉ về giai đoạn hai, sau sự rửa sạch và trước sự xưng công chính. Như vậy, giai đoạn thánh hóa này theo sau sự tẩy sạch tội được bàn đến trong bài ba mươi tám và dẫn đến sự xưng công chính, được thảo luận trong bài học tiếp theo. Trước khi được thánh hóa, trước hết chúng ta phải được tẩy sạch tội lỗi; cũng vậy, trước khi được xưng công chính, chúng ta phải được thánh hóa.
III. SỰ THÁNH HÓA VỀ MẶT VỊ TRÍ
1) “Nhận được sự tha tội... trong vòng những kẻ được nên thánh [hay thánh hóa]” (Công-vụ 26:18).
Trong giai đoạn hai, sự thánh hóa mà chúng ta nhận được trong sự cứu rỗi đầy trọn của Đức Chúa Trời là sự thánh hóa vừa về mặt vị trí, vừa về mặt bản tính. Sự thánh hóa về mặt vị trí là một sự kiện, một vị trí được thánh hóa mà chúng ta nhận được trong Đấng Christ khi tin. Sự thánh hóa được nói đến trong câu này là một sự thánh hóa về mặt vị trí như vậy.
A. Nhờ Một Sinh Tế Là Đấng Christ
1) “Chúng ta được nên thánh [hay thánh hóa] nhờ sự dâng thân thể của Giê-su Christ một lần đủ cả” (Hê-bơ-rơ 10:10).
Sự thánh hóa về mặt vị trí này được hoàn tất nhờ sự dâng thân thể của Đấng Christ một lần đủ cả, như một của lễ chuộc tội, để biệt riêng chúng ta.
B. Nhờ Huyết Của Giê-su
1) “... Giê-su đã chịu khổ hại ở ngoài cửa thành hầu dùng huyết mình làm cho dân nên thánh [hay thánh hóa]” (Hê-bơ-rơ 13:12).
Chúng ta nhận được sự thánh hóa về mặt vị trí này nhờ huyết cứu chuộc của Đấng Christ đã đổ trên thập tự giá. Một khi được huyết Chúa mua về, chúng ta được phân rẽ khỏi thế gian, nhận được một vị trí thánh hóa và được làm nên thánh khiết cho Ngài.
C. Bởi Được Kêu Gọi
1) “Những người đã được nên thánh trong Christ Giê-su, được gọi là thánh đồ” (1 Cô-rin-tô 1:2).
Chúng ta cũng nhận được sự thánh hóa về vị trí này như kết quả của việc được Đức Chúa Trời kêu gọi. Khi được cứu rỗi và được Đức Chúa Trời kêu gọi, chúng ta được Đức Chúa Trời biệt riêng để làm thánh đồ. Đó là vấn đề vị trí. Dĩ nhiên chúng ta cũng nhận được sự sống thánh khiết của Đức Chúa Trời khi được cứu và được tái sinh, nhưng sự sống thánh khiết này chưa được sống bày tỏ ra để trở nên kinh nghiệm thánh hóa của chúng ta.
IV. SỰ THÁNH HÓA VỀ MẶT BẢN TÍNH
Sự thánh hóa về mặt bản tính là sự thánh hóa được sống bày tỏ từ bên trong chúng ta, là kết quả của sự tăng trưởng trong sự sống mà chúng ta nhận được do tin vào Đấng Christ.
A. Nhờ Đấng Thánh Hóa
1) “Vì cả Đấng thánh hóa lẫn những người được thánh hóa đều ra từ một Đấng” (Hê-bơ-rơ 2:11, nguyên văn).
Đấng Christ là thánh khiết, và Ngài cũng là Đấng thánh hóa chúng ta. Cả Ngài và chúng ta đều ra từ Đức Chúa Cha. “Ra từ” cho thấy sự thánh hóa này ra từ sự sống thần thượng của Đức Chúa Cha, là sự sống vừa ở trong Con Ngài vừa ở trong chúng ta. Đấng Christ và chúng ta có cùng một sự sống (Côl. 3:4) và cùng một bản chất. Đức Chúa Trời trong Đấng Christ ban phát sự sống thần thượng và bản chất thần thượng của Ngài vào trong chúng ta để chúng ta trở nên những người dự phần bản chất thần thượng của Ngài (2 Phi 1:4), do đó sống bày tỏ một đời sống được thánh hóa bởi sự sống thần thượng với bản chất thần thượng của Ngài trong chúng ta. Vì vậy, sự thánh hóa này là sự thánh hóa của sự sống Đức Chúa Trời và là sự thánh hóa chúng ta kinh nghiệm; sự thánh hóa này chính yếu là về mặt bản tính, không phải về mặt vị trí.
B. Trong Danh Của Chúa Giê-su Christ
1) “... nhơn danh [nguyên văn: trong danh] Chúa Giê-su Christ... anh em đã được... nên thánh” (1 Cô-rin-tô 6:11).
Sự thánh hóa được đề cập đến ở đây không phải sự thánh hóa mà chúng ta nhận được cách khách quan trong vị trí nhờ huyết Chúa. Trái lại, chúng ta kinh nghiệm sự thánh hóa này cách chủ quan trong bản tính của mình trong danh Chúa. Ở trong danh Chúa là ở trong thân-vị của Ngài, tức là ở trong sự liên hiệp hữu cơ với Ngài nhờ đức tin. Trong thực tế, đó là ở trong chính Ngài. Khi được cứu, kêu cầu Chúa Giê-su, ngay lập tức chúng ta ở trong danh Ngài, trong thân-vị sống động của Ngài. Chúng ta vào trong sự liên hiệp hữu cơ với Ngài, nhận được sự sống và bản chất thần thượng của Ngài, và được thánh hóa về mặt bản tính.
C. Trong Linh Của Đức Chúa Trời — Linh
1) “... trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, thì anh em... đã được thánh hóa...” (1 Cô-rin-tô 6:11).
Chúng ta được thánh hóa về mặt bản tính cũng nhờ ở trong Linh của Đức Chúa Trời. Câu này nói chúng ta đã được thánh hóa không những trong danh Chúa Giê-su mà còn trong Linh của Đức Chúa Trời. Danh Chúa Giê-su Christ đơn giản là thân-vị của Ngài, và thân-vị của Ngài là Linh. Danh Chúa Giê-su và Linh Ngài không thể tách rời. Khi chúng ta kêu cầu danh Chúa, Chúa cùng với Linh đến với chúng ta. Vì Linh là Linh của sự thánh khiết (Rô 1:4), khi chúng ta được liên kết với Chúa, chúng ta kinh nghiệm được công tác thánh hóa của Linh và được thánh hóa về mặt bản tính trong kinh nghiệm.
V. PHƯƠNG CÁCH ĐỂ ĐƯỢC THÁNH HÓA
1) Bởi đức tin trong Đấng Christ — “... trong vòng những kẻ được nên thánh [hay thánh hóa] bởi đức tin đến Ta [tức Đấng Christ]” (Công-vụ 26:18).
Để được thánh hóa và do đó được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời, trước hết chúng ta phải tin vào Đấng Christ. Đấng Christ đổ huyết Ngài để cứu chuộc chúng ta, để mua chúng ta (1 Côr. 6:20) để Ngài có thể thánh hóa chúng ta (Hê-bơ-rơ 13:12). Nếu mong muốn dự phần trong sự kiện này, chúng ta phải tin vào Ngài và được liên kết với Ngài. Một khi tin vào Ngài và được liên kết với Ngài, chúng ta được thánh hóa bởi sự cứu chuộc của Ngài, có được sự thật về sự thánh hóa và nhận được vị trí thánh hóa.
2) Bằng cách ở trong Đấng Christ — “... đã được nên thánh [hay thánh hóa] trong Christ Giê-su” (1 Cô-rin-tô 1:2).
Nhờ tin vào Đấng Christ, chúng ta vào trong Ngài để được liên kết với Ngài. Vì chính Ngài là thánh khiết (Lu 1:35), khi ở trong Ngài và được liên kết với Ngài, chúng ta được biệt riêng và thánh khiết. Đấng Christ là yếu tố và lãnh vực trong đó chúng ta được phân rẽ, thánh hóa cho Đức Chúa Trời.
Hai điều trên đây là những phương cách để chúng ta được thánh hóa.
VI. PHƯƠNG TIỆN CỦA SỰ THÁNH HÓA
1) Sự sống — Đấng Christ — “Christ Giê-su là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên... sự nên thánh [hay sự thánh hóa]... cho chúng ta” (1 Cô-rin-tô 1:30).
Câu này nêu lên rằng sự thánh hóa đơn giản là Đấng Christ. Khi chúng ta tin vào Ngài, thì Đấng Christ đến trong chúng ta để làm sự sống của chúng ta. Sự sống này thánh khiết và làm cho chúng ta sống bày tỏ một cuộc đời thánh khiết và được thánh hóa.
2) Ánh sáng — Lời thánh — “Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; đạo Cha tức là lẽ thật” (Giăng 17:17).
Để làm cho chúng ta thánh khiết, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự sống ở bên trong và Lời thánh ở bên ngoài. Lời thánh là lẽ thật có thể thánh hóa chúng ta. Sự sống của Đức Chúa Trời ở bên trong chúng ta, với bản chất thánh của sự sống ấy, đòi hỏi chúng ta phải thánh khiết; Lời thánh của Đức Chúa Trời, là ánh sáng thánh hóa và sự dẫn dắt thánh hóa ở bên ngoài, dạy chúng ta trở nên thánh khiết. Hai điều này tương ứng với nhau từ bên trong và bên ngoài để thánh hóa chúng ta.
3) Quyền năng — Thánh Linh — “... nên thánh [hay thánh hóa] bởi Thánh Linh” (Rô-ma 15:16).
Để làm cho chúng ta thánh khiết, Đức Chúa Trời cũng ban cho chúng ta Thánh Linh để trở nên quyền năng thánh hóa của chúng ta. Ba điều này — sự sống của Đấng Christ, ánh sáng của Lời thánh, và quyền năng Thánh Linh — cùng hoạt động với nhau để thánh hóa chúng ta.

Witness Lee