Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Hai, 9 tháng 7, 2012

SỰ XƯNG CÔNG CHÍNH


Sự xưng công chính là một vấn đề then chốt trong sự cứu rỗi đầy trọn của Đức Chúa Trời. Sau khi nhận được sự tha thứ tội lỗi và sự tẩy sạch tội lỗi, và sau khi được thánh hóa, chúng ta không còn nan đề nào khác trước mặt Đức Chúa Trời. Khi ấy Đức Chúa Trời có vị trí và nền tảng để xưng chúng ta là công chính. Đó là một mắc xích rất quan trọng trong việc chúng ta vui hưởng sự cứu rỗi đầy trọn của Đức Chúa Trời.
I. Ý NGHĨA CỦA SỰ XƯNG CÔNG CHÍNH
1) “Để bày tỏ sự công chính của Ngài,... hầu Ngài là công chính và xưng công chính người nào tin Giê-su” (Rô-ma 3:26, nguyên văn).
Trong Kinh thánh, sự xưng công chính nghĩa là Đức Chúa Trời tuyên bố con người là công chính theo sự công chính của Ngài; tức là Đức Chúa Trời xưng con người công chính theo tiêu chuẩn công chính của Ngài.

II. SỰ XƯNG CÔNG CHÍNH KHÁCH QUAN
1) “... được xưng nghĩa [hay xưng công chính] trước mặt Ngài [tức là Đức Chúa Trời]” (Rô-ma 3:20).
Sự xưng công chính của Đức Chúa Trời có hai phương diện, khách quan và chủ quan. Sự xưng công chính khách quan là chúng ta được xưng công chính về mặt vị trí theo sự công chính mà mình nhận được từ Đức Chúa Trời (Phil. 3:9); đó là chúng ta được xưng công chính do có Đấng Christ là sự công chính của mình (1 Côr. 1:30). Chúng ta nhận được sự xưng công chính này do bốn điều sau:
A. Bởi Ân Điển Của Đức Chúa Trời
1) “Nhờ ân điển Ngài [tức Đức Chúa Trời] mà họ được xưng nghĩa [hay xưng công chính] nhưng-không” (Rô-ma 3:24).
Con người được Đức Chúa Trời xưng công chính trước hết bởi ân điển Ngài. Đức Chúa Trời xưng chúng ta là công chính bởi ân điển Ngài là Ngài thực hiện mọi đòi hỏi công chính cách nhưng-không cho chúng ta. Mọi người đều có thể chấp nhận và tiếp nhận sự xưng công chính này mà không phải nỗ lực, và không phải trả giá; vì vậy đó là ân điển.
B. Nhờ Sự Cứu Chuộc Của Christ Giê-su
1) “Được xưng nghĩa [hay xưng công chính]... bởi sự cứu chuộc trong Christ Giê-su” (Rô-ma 3:24).
Đức Chúa Trời có thể xưng công chính chúng ta bởi ân điển Ngài nhờ sự cứu chuộc của Christ Giê-su. Ngoài sự đổ huyết của Chúa Giê-su trên thập tự giá để hoàn thành sự cứu chuộc cho chúng ta và để thỏa mãn yêu cầu công chính của Đức Chúa Trời, thì không có nền tảng nào và không có cách nào để Đức Chúa Trời xưng chúng ta là công chính bởi ân điển Ngài, dầu là Ngài có mong muốn làm như vậy chăng nữa. Tuy nhiên, vì trên thập tự giá Chúa Giê-su đã đổ huyết quí báu của Ngài, đã trả giá, và thỏa đáp mọi đòi hỏi của sự công chính của Đức Chúa Trời nơi chúng ta (Rô 5:9), nên Đức Chúa Trời có thể xưng chúng ta là công chính bởi ân điển Ngài theo sự công chính của Ngài.
C. Nhờ Đức Tin Của Chúng Ta Nơi Đấng Christ
1) “Dầu vậy, đã biết rằng người ta được xưng nghĩa [hay xưng công chính] chẳng phải bởi công việc của luật pháp đâu, duy bởi đức tin đến Giê-su Christ mà thôi” (Ga-la-ti 2:16).
Loài người được Đức Chúa Trời xưng công chính không những bởi ân điển của Đức Chúa Trời và nhờ sự cứu chuộc của Christ Giê-su, nhưng còn nhờ đức tin của mình nơi Đấng Christ. Cả ân điển của Đức Chúa Trời và sự cứu chuộc của Christ Giê-su đều là về phương diện Đức Chúa Trời, trong khi đức tin nơi Giê-su Christ là về phương diện chúng ta. Bởi ân điển Ngài, và nhờ sự cứu chuộc của Christ Giê-su, Đức Chúa Trời muốn xưng chúng ta là công chính, và có thể xưng chúng ta là công chính; nhưng để chúng ta được Đức Chúa Trời xưng công chính, vẫn cần có đức tin của chúng ta nơi Christ Giê-su.
D. Được Chứng Minh Bởi Sự Phục Sinh
Và Sự Thăng Thiên Của Đấng Christ
1) “Ngài [tức Giê-su]... sống lại vì sự xưng nghĩa [hay sự xưng công chính] của chúng ta” (Rô-ma 4:25).
Sự phục sinh của Đấng Christ là bằng cớ của sự xưng công chính chúng ta. Sự chết của Đấng Christ làm thỏa mãn những đòi hỏi công chính của Đức Chúa Trời để Đức Chúa Trời có thể xưng chúng ta là công chính. Sự phục sinh của Đấng Christ là sự xưng công chính của Đức Chúa Trời và sự chấp thuận công tác của Ngài; vì vậy, đó cũng là bằng cớ của công tác Ngài.
2) “... về sự công nghĩa [hay sự công chính], vì Ta [tức Đấng Christ] đi đến cùng Cha” (Giăng 16:10).
Sự thăng thiên của Đấng Christ đến với Cha trên trời sau khi Ngài phục sinh cũng là bằng cớ của sự xưng công chính chúng ta, y như câu 3 của Thánh Ca 20 nói:

Đức Chúa Cha ơi, Cha đã chấp nhận
Giê-su làm Đấng Thay Thế chúng con;
Đã phán xét Đấng Công Chính thay cho kẻ bất chính,
Có thể nào Cha thay đổi thái độ?
Là bằng cớ của công lý hoàn hảo,
Ngài ngồi bên hữu Cha;
Là sự thỏa lòng trọn vẹn của Cha,
Ngài thỏa đáp nhu cầu của Cha về phương diện công chính.

Đấng Christ phục sinh, thăng thiên, và ngồi bên hữu Đức Chúa Trời là bằng cớ cho thấy chúng ta được Đức Chúa Trời xưng công chính, khẳng định rằng Đức Chúa Trời đã xưng công chính chúng ta vì sự chết của Đấng Christ, là sự chết thỏa mãn những đòi hỏi công chính của Đức Chúa Trời.
III. SỰ XƯNG CÔNG CHÍNH CHỦ QUAN
1) “... nhơn chỉ một việc công nghĩa [hay công chính] mà mọi người đều được xưng nghĩa [hay xưng công chính] để được sự sống cũng thể ấy” (Rô-ma 5:18).
Chúng ta đã nhận được sự xưng công chính có tính cách khách quan và về mặt vị trí bởi ân điển của Đức Chúa Trời, nhờ sự cứu chuộc của Christ Giê-su, và qua đức tin của chúng ta. Điều này cho chúng ta vị trí để tiếp nhận sự sống của Đức Chúa Trời, như được tuyên bố trong câu Kinh Thánh trên: “... được xưng công chính để được sự sống”.
A. Bởi Sự Sống Của Đức Chúa Trời
1) “Được đầy bông trái công nghĩa [hay công chính] bởi Giê-su Christ” (Phi-líp 1:11).
Khi chúng ta sống bởi sự sống của Đức Chúa Trời mà mình nhận được trong sự xưng công chính về vị trí, thì chúng ta nhờ Chúa Giê-su mà sinh bông trái của sự công chính. Bông trái này chính là Đấng Christ là sự công chính của chúng ta, tức Đấng chúng ta sống bày tỏ ra bởi sự sống của Đức Chúa Trời, để chúng ta được xưng công chính về phương diện chủ quan. Sự xưng công chính này thuộc về sự sống, mà chúng ta không đạt được theo bề ngoài, nhưng sự công chính này được chúng ta sống bày tỏ ra từ bên trong, vì vậy có tính cách chủ quan, hay trong kinh nghiệm.
B. Nhờ Đấng Christ Phục Sinh
1) “Ngài [tức Giê-su]... sống lại vì sự xưng nghĩa [hay xưng công chính] của chúng ta” (Rô-ma 4:25).
Chúng ta được xưng công chính cách chủ quan hay trong kinh nghiệm cũng nhờ Đấng Christ phục sinh. Sự phục sinh của Đấng Christ được đề cập trong câu này không những là bằng cớ bên ngoài của sự xưng công chính có tính cách khách quan của chúng ta, mà còn là để Đấng Christ vào trong chúng ta làm sự sống của chúng ta (Côl. 1:27; 3:4), hầu chúng ta có thể sống bày tỏ Ngài là sự công chính trong kinh nghiệm của mình, và nhờ đó chúng ta được xưng công chính cách chủ quan. Chúng ta nhận được sự xưng công chính khách quan vì chúng ta tin vào Đấng Christ và chiếm hữu được Ngài làm sự xưng công chính khách quan của mình; chúng ta nhận được sự xưng công chính chủ quan vì chúng ta sống bởi Đấng Christ và sống bày tỏ Ngài ra làm sự xưng công chính chủ quan của mình. Sự xưng công chính khách quan làm cho chúng ta có sự sống; sự xưng công chính chủ quan làm cho chúng ta có thể lớn lên trong sự sống và được biến đổi đến chỗ trưởng thành.
C. Trong Danh Chúa Giê-su Christ
1) “... nhơn danh [nguyên văn: trong danh] Chúa Giê-su Christ... anh em... đã được xưng nghĩa [hay xưng công chính] rồi” (1 Cô-rin-tô 6:11).
Ở trong danh Chúa Giê-su Christ là ở trong thân-vị của Chúa Giê-su Christ, tức là ở trong chính Chúa Giê-su Christ. Điều này nói lên sự liên hiệp hữu cơ của chúng ta với Chúa, nói lên việc chúng ta dự phần sự sống và bản chất thần thượng của Ngài và việc chúng ta trở nên công chính trong kinh nghiệm. Tức là điều này nói lên việc chúng ta được liên kết với Đấng Christ trong Đấng Christ để trở nên sự công chính của Đức Chúa Trời (2 Côr. 5:21b).
D. Trong Linh Của Đức Chúa Trời
1) “... trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, thì anh em... đã được xưng nghĩa [hay xưng công chính] rồi” (1 Cô-rin-tô 6:11).
Chúng ta cũng kinh nghiệm sự xưng công chính chủ quan trong Linh của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta được cứu, Linh của Đức Chúa Trời vào trong chúng ta để đem sự sống của Đức Chúa Trời đến cho chúng ta, để chúng ta được xưng công chính trong kinh nghiệm bởi Đức Chúa Trời trong sự sống. Vì vậy chúng ta nhận được sự xưng công chính có tính cách chủ quan trong sự sống bởi sự sống của Đức Chúa Trời, nhờ Đấng Christ phục sinh, trong thân-vị của Ngài, và trong Linh của Đức Chúa Trời.
IV. CHU KỲ TRONG PHƯƠNG DIỆN CỨU CHUỘC
Sáu bước kinh nghiệm từ sự tha thứ đến sự xưng công chính đều ở trong phương diện cứu chuộc của sự cứu rỗi đầy trọn của Đức Chúa Trời. Sáu bước này cấu tạo nên một chu kỳ liên tục trong kinh nghiệm của đời sống thuộc linh của người tín đồ, cho đến sự cứu chuộc thân thể họ, tức là đến khi họ được vinh hóa. Đồng thời sự ăn năn, là phương cách để vui hưởng sự cứu rỗi, cũng kèm theo chu kỳ này theo nhu cầu của sáu bước kinh nghiệm ấy. Trước khi thân thể chúng ta được cứu chuộc, chúng ta không thể tránh khỏi tình trạng thất bại hay bị ô uế. Mỗi khi thất bại hay bị ô uế, chúng ta cần ăn năn để lại được tha thứ, tẩy sạch, vãn hồi, giải hòa, thánh hóa, và xưng công chính, để duy trì mối tương giao giữa chúng ta với Đức Chúa Trời và tiếp tục sống trước mặt Ngài. Mỗi khi chúng ta vi phạm và bị ô uế, chúng ta phải lại ăn năn một lần nữa để lại được tha thứ, tẩy sạch, vãn hồi, giải hòa, thánh hóa và xưng công chính. Như vậy, điều này trở nên một chu kỳ gồm những kinh nghiệm lặp đi lặp lại trong đời sống thuộc linh của chúng ta, để chúng ta tiếp tục vui hưởng sự cứu rỗi đầy trọn của Đức Chúa Trời.

WITNESS LEE