Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Ba, 5 tháng 3, 2013

HUYỀN NHIỆM ĐỜI NGƯỜI


Có bao giờ bạn tự hỏi vì sao bạn đang sống trong thế giới này và mục đích của đời sống bạn là gì ?

Đây là các chìa khóa để mở ra huyền nhiệm này

Kế hoạch của Đức Chúa Trời 
(chìa khóa thứ 1)

Theo La-mã 8:29: “Vì kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã dự định để trở nên giống như hình tượng của Con Ngài, hầu cho Con ấy làm Con sanh đầu nhứt giữa nhiều anh em.” Ngay từ ban đầu Đức Chúa Trời đã có một niềm vui thỏa tốt lành, Ngài khao khát biểu lộ chính Ngài qua con người.

Vì mục đích này, Ngài đã tạo nên con người theo hình ảnh của Ngài. Sáng thế ký 1:26“Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất.”
Giống như chiếc bao tay được tạo nên theo hình dạng của bàn tay để chứa đựng bàn tay thì con người cũng được tạo nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời để chứa đựng Đức Chúa Trời.

Và bởi chứa đựng Đức Chúa Trời là nội dung, con người có thể biểu lộ Đức Chúa Trời. (2Cô-rin-tô 4:7 “Nhưng chúng tôi đựng của báu nầy trong chiếc bình bằng đất, hầu tỏ ra quyền năng lớn lao quá đỗi nầy là bởi Đức Chúa Trời, chớ chẳng phải từ chúng tôi.”

Ngợi khen Chúa chúng ta được Đức Chúa Trời tạo dựng nên, chúng ta thuộc về loài của Đức Chúa Trời. Đời sống chúng ta không phải là một đời sống vô nghĩa nhưng có một mục đích, đó là để chứa đựng và biểu lộ Đức Chúa Trời.
   
Con Người (chìa khóa thứ 2)

Và để hoàn thành mục đích của Ngài, Đức Chúa Trời đã tạo nên con người như một chiếc bình. La-mã 9:21-24 chép: “Thợ gốm há chẳng có quyền bính trên đất sét, cùng trong một đống mà làm phần này ra khí mạnh sang trọng, phần kia ra khí mạnh hèn hạ sao?” Chiếc bình này, hay nói cách khác là chúng con, mỗi một con người được dựng nên có 3 phần: Thân Thể, Hồn và Linh”

Thân Thể để tiếp xúc và tiếp nhận những điều thuộc phạm trù vật lý.

Hồn tức khả năng tinh thần để tiếp xúc và tiếp nhận những điều thuộc phạm trù tâm lý. Hồn gồm 3 phần là tâm trí, tình cảm và ý chí.

Còn Linh là phần sâu thẳm nhất trong con người, được tạo nên để tiếp xúc và tiếp nhận chính Đức Chúa Trời. Giăng 4:24 chép: “Đức Chúa Trời là Linh, nên ai thờ lạy Ngài thì cần phải lấy tâm linh và lẽ thật mà thờ lạy.” Linh gồm 3 phần là lương tâm, tương giao và trực giác.

Vì con người được tạo dựng nên có Linh và trong Linh có cơ quan tương giao, nên con người có thể đến tiếp xúc với Đức Chúa Trời.

Con người được tạo nên không chỉ để chứa đựng thức ăn trong dạ dày hoặc để chứa tri thức trong tâm trí mà còn để chứa đựng Đức Chúa Trời trong tâm linh.

Bạn biết con người khác con vật ở chỗ nào không? Đó là vì con người có Linh, con vật không có Linh. Bạn có bao giờ thấy một con chó quỳ thờ lạy một điều gì đó không? Chắc chắn là không rồi, vì con chó không có Linh. Bởi vì con người có Linh nên ngay từ ban đầu, thời kỳ công xã nguyên thủy, con người luôn có nhu cầu để thờ phượng một điều gì đó. Nhưng vì chưa thờ phượng đúng nên Linh con người không thể thỏa mãn và càng ngày họ thờ phượng càng nhiều thứ hơn.

Ngợi khen Chúa, ngày nay, huyền nhiệm này đã được mở ra cho chúng ta, chúng ta biết được Linh của mình là để làm gì? Và biết được mục đích thực sự của cuộc đời mình.

Sự sa ngã của con người (chìa khóa thứ 3)

Nhưng trước khi con người có thể nhận Đức Chúa Trời là sự sống vào trong linh thì tội lỗi đã vào trong con người. La-mã 5:12 chép: “Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi đã vào thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, và như vậy sự chết đã lan khắp mọi người, vì mọi người đều đã phạm tội.”

Tội vào trong con người đã làm chết linh của con người (Ê-phê-sô 2:1 chép: “Còn anh em thì Ngài đã khiến lại sống động đang khi anh em chết trong sự quá phạm và tội lỗi mình.”“Còn anh em, trước kia tâm ý anh em vốn xa cách và thù nghịch với Ngài bởi công việc gian ác”, và thân thể của con người trở thành xác thịt của tội. Sáng Thế Ký 6:3 chép: “Đức Giê-hô-va phán rằng: Thần Ta sẽ chẳng hằng ở trong loài người luôn; trong điều lầm lạc, loài người chỉ là xác thịt; đời người sẽ là một trăm hai mươi năm mà thôi.” và La-mã 6:12 chép: “Vậy, chớ để tội lỗi làm vua trong thân thể hay chết của anh em, mà khiến anh em vâng phục tư dục nó.” Và con người trở thành kẻ thù của Đức Chúa Trời trong tâm trí của họ. Cô-lô-se 1:21 chép:

Do đó, tội lỗi đã làm hư hoại 3 phần của con người, và làm cho con người xa cách Đức Chúa Trời. Trong tình trạng này, con người không có cách nào để có thể tiếp nhận Đức Chúa Trời. Điều này thật kinh khủng phải không bạn? Nhưng ngợi khen Chúa, Chúa không dừng lại ở đây, nếu Chúa dừng lại ở đây thì con người thật sự là vô vọng, phần định của chúng ta là chết và chôn, không có cách nào để chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Ngợi khen Chúa vì Ngài yêu thương con người và tình yêu của Ngài là không hề thay dời, Ngài yêu ai thì yêu cho đến cuối cùng.

Vậy Chúa đã bày tỏ tình yêu Ngài cho chúng ta như thế nào và làm thế nào ngày nay con người có thể đến với Đức Chúa Trời? Chúng ta hẫy cùng đến với chìa khóa thứ 4 .

Sự Cứu Chuộc của Đấng Christ
Vì Sự Ban Phát của Đức Chúa Trời (chìa khóa thứ 4)

Tuy con người đã sa ngã, không thể đến gần Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời vẫn yêu thương con người, Ngài vẫn muốn thực hiện mục đích của Ngài. Vì vậy, Ngài đã trở nên một con người tên gọi là Jesus. Giăng 1:1,14 chép: “Ban đầu có Lời, Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Lời là Đức Chúa Trời…..Lời đã trở nên xác thịt, đóng trại giữa chúng ta, đầy ân điển và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con độc sanh của Cha.” Sau khi trở nên một người, Ngài sống trên đất 33 năm rưỡi, sau đó Ngài chết trên thập tự giá để cứu chuộc nhân loại. Sách Ê-phê-sô 1:7 chép: “Trong Con ấy chúng ta được sự cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha thứ các sự quá phạm của chúng ta, theo sự giàu có của ân điển Ngài.” Bởi sự chết này Ngài cất bỏ tội lỗi của chúng ta. Giăng 1:29 chép: “Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời là Đấng cất tội lỗi của thế gian đi!

Qua sự chết của Ngài chúng ta được trở lại với Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô 2:13 chép:“Nhưng trong Christ Jêsus, anh em là kẻ trước kia vốn xa cách, mà nay trong huyết của Đấng Christ đã được đến gần.” Sau 3 ngày Ngài sống lại, trở nên Linh Ban Sự Sống phong phú, đời đời vào trong linh con người (1Cô-rin-tô 15:45b chép: “A-đam sau hết lại nên linh ban sự sống.”

Ngày nay Ngài là Linh Ban Sự Sống để vào trong Linh chúng ta, Linh giống như không khí, khi chúng ta hit thở thì không khí vào bên trong chúng ta. thì cũng vậy, khi chúng ta hít linh này vào thì linh này vào trong Linh chúng ta. Phương cách đơn giản để nhận lấy Linh là kêu cầu danh Chúa. Bất cứ khi nào chúng ta tin vào sự chết và sự phục sinh của Ngài, chúng ta mở miệng ra kêu cầu Danh Chúa “Ô Chúa Jesus” thì ngay lập tức Linh này vào trong linh chúng ta và làm cho linh chúng ta được sống động. Và ngay từ lúc đó, chúng ta có quyền để đến với Đức Chúa Trời. Ngợi khen Chúa. Ô Chúa Jesus.

Sự tái sinh của con người (chía khóa thứ 5)

Vì Ngài đã trở nên Linh Ban Sự Sống nên bây giờ con người có thể tiếp nhận sự sống của Đức Chúa Trời vào trong linh mình. Kinh Thánh gọi điều này là sự tái sinh (1Phi-e-rơ 1:3 chép: “Chúc tụng Đức Chúa Trời là Cha của Chúa chúng ta là Jêsus Christ! Ngài theo sự thương xót cả thể của mình mà tái sanh chúng ta để được hi vọng sống bởi sự từ kẻ chết sống lại của Jêsus Christ.” Để nhận được sự sống này, con người cần ĂN NĂN với Đức Chúa Trời và TIN Chúa Jesus Christ. Sách Công Vụ Các Sứ Đồ 16:31 chép: “Hãy tin Chúa Jêsus, thì ông và cả nhà ông đều sẽ được cứu”

Bạn có muốn được tái sinh không? Hãy đơn giản đến với Chúa bằng tấm lòng thành thật mở ra và nói với Ngài: “Chúa Jesus ơi, con là một tội nhân. Con cần Ngài. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã chết thay con. Chúa Jesus ơi, xin tha tội cho con, tẩy sạch con khỏi tất cả những tội con đã phạm. Con tin rằng Ngài đã từ kẻ chết sống lại để ban sự sống đời đời cho con. Bây giờ, con tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa và là sự sống của con. Xin vào trong con đổ đầy con bằng sự sống của Ngài. Chúa Jesus ơi, con xin dâng chính mình con cho Ngài vì mục đích của Ngài. Amen!”

Bạn không cần phải làm một điều gì khó khăn để được tái sinh cả. Phương cách để được tái sinh thật đơn giản phải không bạn? Chỉ cần Tin và mở lòng Cầu Nguyện với Ngài. Ngài đang lắng nghe bạn.

(L.H.)