Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Hai, 9 tháng 7, 2012

SỰ VINH HÓA (BIẾN HÓA CẤT LÊN)


Trong sự cứu rỗi đầy trọn của Đức Chúa Trời, chúng ta bắt đầu bằng sự tái sinh, tiếp tục kinh nghiệm và vui hưởng sự sống phong phú của Đấng Christ qua sự đổi mới, thánh hóa, biến đổi, tăng trưởng, đồng hóa, và cuối cùng là sự vinh hóa. Được vinh hóa là được bước vào vinh quang của Đức Chúa Trời, kinh nghiệm và vui hưởng sự sống đời đời và vô hạn của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ cách không chừng mực, không giới hạn.
I. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
1) “... Đức Chúa Trời của mọi ân điển đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Christ” (1 Phi-e-rơ 5:10).
Ở đây chúng ta được biết mục đích của Đức Chúa Trời trong việc kêu gọi chúng ta trong Christ Giê-su và trong việc ban cho chúng ta mọi ân điển là để chúng ta được vui hưởng vinh quang đời đời của Ngài. Trong cõi đời đời quá khứ Ngài định trước cho chúng ta theo sự biết trước của Ngài, và trong cõi thời gian Ngài kêu gọi chúng ta và xưng công chính chúng ta để chúng ta được vinh hóa (Rô 8:29-30). Điều này sẽ được thực hiện khi Chúa trở lại. Lúc ấy chúng ta sẽ “được bày tỏ ra... trong vinh quang” (Côl. 3:4) cùng với Đấng Christ, tức là sự sống của chúng ta ngày nay, và sẽ vui hưởng “vinh quang của con cái Đức Chúa Trời” (Rô 8:21). Những nỗi khổ của chúng ta trong thời đại này không đáng so sánh với “vinh quang sắp đến được bày tỏ ra cho chúng ta” (Rô 8:18), tức là chính vinh quang của Đức Chúa Trời (1 Tê 2:12).

II. SỰ DẪN DẮT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
1) “... Đấng mà muôn vật vốn vì Ngài và bởi Ngài, đã muốn đem nhiều con đến sự vinh hiển” (Hê-bơ-rơ 2:10).
Vì Đức Chúa Trời định trước chúng ta phải vui hưởng chính vinh quang đời đời của Ngài, nên bắt đầu từ ngày chúng ta được cứu, Ngài dẫn chúng ta vào trong vinh quang của Ngài. Là Đấng Sáng Tạo mọi sự, Ngài ra lệnh và sắp đặt mọi sự, khiến mọi sự hoạt động cho chúng ta (Rô 8:28-30), để qua những điều đó Ngài sẽ dẫn chúng ta vào trong vinh quang Ngài.
III. ĐỨC CHÚA TRỜI LÀM CHO HOÀN HẢO
1) “Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên” (2 Cô-rin-tô 4:17).
Ở đây chúng ta thấy hoạn nạn mình chịu ngày nay vì làm Cơ-đốc-nhân, vì theo Chúa và vì làm chứng cho Ngài thì tạm và nhẹ. Hoạn nạn tạm và nhẹ làm nảy sinh cho chúng ta vinh quang cao trọng đời đời, càng vượt trổi hơn. Việc hoạn nạn này nảy sinh ra [vinh quang cao trọng đời đời] là công tác làm hoàn hảo của Đức Chúa Trời. Qua hoạn nạn, Đức Chúa Trời làm cho chúng ta hoàn hảo để vui hưởng vinh quang cao trọng sắp đến. Chúng ta cùng chịu khổ với Ngài để cùng được vinh hiển với Ngài. Qua tất cả những điều được tạo dựng và chỉ định bởi Ngài, Đức Chúa Trời dẫn chúng ta vào trong vinh quang Ngài; qua hoạn nạn, hay những nỗi khổ, Đức Chúa Trời làm cho chúng ta hoàn hảo để vui hưởng vinh quang không gì sánh kịp của Ngài.
IV. SỰ VUI HƯỞNG CỦA CHÚNG TA
1) “... sự giàu có về vinh hiển của lẽ mầu nhiệm đó ở giữa dân Ngoại-bang là thể nào, tức là Christ ở trong anh em là hi vọng về vinh hiển” (Cô-lô-se 1:27).
Mặc dầu tin vào Đấng Christ, chúng ta chưa bước vào trong vinh quang Đức Chúa Trời định sẵn cho mình, nhưng chúng ta thật có Đấng Christ trong mình là hi vọng về vinh quang ấy. Đó là vinh quang huyền nhiệm với sự phong phú lớn lao.
2) “Khi nào Đấng Christ là sự sống của chúng ta hiện ra, bấy giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển” (Cô-lô-se 3:4).
Ngày nay chúng ta vui hưởng Đấng Christ là sự sống của mình. Khi Ngài được bày tỏ ra, chúng ta cũng sẽ được bày tỏ ra với Ngài trong vinh quang Ngài để vui hưởng vinh quang thần thượng của Ngài. Vinh quang ấy sẽ làm cho chúng ta được tự do khỏi tình trạng nô lệ mà cõi thọ tạo bại hoại đang chịu đựng ngày nay. Đó không những là vinh quang chúng ta ao ước được vui hưởng, mà cũng là vinh quang cả cõi thọ tạo đang náo nức trông mong (Rô 8:19-21). Ngày nay vinh quang ấy là Đấng Christ ở trong chúng ta, liên tục lớn lên trong chúng ta. Khi Đấng Christ đến, một mặt Đức Chúa Trời là Đấng dẫn chúng ta vào vinh quang ấy, mặt khác, Đấng Christ dầm thấm qua chúng ta là vinh quang mà chúng ta sẽ bước vào. Đó là Đấng Christ ở trong các thánh đồ Ngài được tôn vinh và gây nên sự ngạc nhiên (2 Tê 1:10), tức là Đấng Christ được bày tỏ từ bên trong các tín đồ Ngài và trên các tín đồ như vinh quang và sự vui hưởng của họ. Trong tương lai, thân thể chúng ta sẽ được dầm thấm vinh quang của Đấng Christ để bày tỏ vinh quang Ngài ra, tức là thân thể chúng ta sẽ được cứu chuộc trong sự sống của Đấng Christ và đồng hóa theo thân thể vinh quang của Ngài. Khi ấy chúng ta sẽ cởi bỏ thân thể thuộc cõi sáng tạo cũ của mình và được tự do khỏi ách nô lệ mà cả chúng ta lẫn cõi sáng tạo bại hoại đang chịu đựng, để chúng ta bước vào sự tự do của vinh quang của con cái Đức Chúa Trời mà vui hưởng vinh quang đời đời của Đức Chúa Trời.

Witness Lee