Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2014

HÒM GIAO ƯỚC ĐƯỢC TÌM THẤY (PHẦN 1)

Thưa Độc Giả,

Description: Description: http://khaocokinhthanh.ucoz.org/hom_giao_uoc.jpg
Ảnh minh họa

Tôi xin post nguyên văn tư liệu và các links về sự việc phát giác hòm giao ước.  Bài trước đây do một người khác viết. Tôi mới tìm thấy bài nầy nên đem lên mời quí vị xem Admin của Thehemoi


Ark of the Covenant Discovery-Part 2
A Revelation About-Part2

If the sex-determinant pair is matched "X-X", the child is a female. If "X-Y", the child is a male. Thus we see that the single chromosome provided by the father in this chromosome pair determines the gender of the child. When the blood sample Ron Wyatt took from the crack in the rock ceiling above the Mercy Seat was tested, it contained 24 chromosomes.... 23 from the mother and one "Y" chromosome from the father, 24 chromosomes.

Nếu cặp nhiễm sắc thể xác định giới tính nào mang X-X, thì đứa trẻ là con gái. Nếu X-Y, thì đứa trẻ là con trai. Thật vậy, chúng ta thấy rằng nhiễm sắc thể đơn được cung cấp bởi người cha trong cặp nhiễm sắc thể này xác địng giới tính của đứa trẻ. Khi mẫu máu Ron Wyatt mang về từ vết nứt ở trên nốc/trần  ngay bên trên Nắp Thi Ân được xét nghiệm,  nó chứa 24 nhiễm sắc thể….23 nhiễm sắc thể từ mẹ và 1 nhiễm sắc thể Y từ cha, tổng cộng 24 nhiễm sắc thể.


As Dr. Eugene Dunkley states in his article on the genetics of the blood of Christ, 24 chromosomes is exactly what would be expected if a man was born of a virgin. There are 23 chromosomes from the mother and a "Y" chromosome from a father. But that father cannot be a human father because the other 22 chromosomes on the father's side are missing. Therefore the existence of a "Y" chromosome is at the very least a mystery, if not a miracle.

Như  Tiến sĩ Eugene Dunkley nói rõ trong bài báo viết  về Di truyền học liên quan đến Huyết của Đấng Christ, 24 nhiễm sắc thể là chính xác những gì được mong đợi nếu Con Người được sinh ra bởi một người nữ đồng trinh. Có 23 nhiễm sắc thể từ mẹ và 1 nhiễm sắc thể Y đến từ cha. Nhưng người "Cha” đây không phải là con người bởi vì 22 nhiễm sắc thể khác bên phía người cha cho đã bị thiếu mất. Thế nên, sự tồn tại của một nhiễm sắc thể Y là một chuyện lạ hiếm gặp, nếu không nói là một Phép Lạ.

But there is more. In the 12 years since I first heard of the work of Ron Wyatt, I have listened to his critics say some pretty incredible things in an attempt to dissuade people from believing in his discoveries. But there is one incredible claim that specifically applies to this discussion. Nhưng còn hơn thế nữa. Ttrong 12 năm kể từ khi tôi được nghe về công việc của Ron Wyatt, tôi đã nghe đến những chỉ trích người ta nói về ông với những điều thật không thể tin nổi là họ đang cố gắng ngăn cản mọi người đừng tin vào những phát hiện của ông ấy. Nhưng có một tuyên bố lạ thường mà áp dụng cách đặc biệt cho sự tranh luận này.

Ron Wyatt found the Ark of the Covenant in 1982. Over the next 17 years, until his death in 1999, Ron spent much time in the caves in that area of the Calvary escarpment. Critics have actually claimed that if Ron ever brought out an "Ark of the Covenant" or a set of stone tablets claiming they were the Ten Commandment stones, the likelihood was that he manufactured them in that cave during those 17 years.

Ron Wyatt đã tìm thấy Hòm Giao Ước vào năm 1982. Qua 17 năm sau đó, cho đến khi ông ấy qua đời năm 1999, Ron đã bỏ nhiều gian ra để ở bên trong những hang động tại khu vực vách đồi Golgotha. Những chỉ trích về ông cũng thực sự tuyên bố rằng nếu Ron đã mang "Hòm Giao Ước” ra ngoài rồi, hoặc có khi ông ấy tìm đại mấy cái bảng đá rồi nói đại là hai bảng chứng 10 Điều Răn, hai đại loại là ông ta ở trong đó 17 năm nên ông ta làm giả gì chả được(?!)

Incredible, huh? But you know something, a lot of people will choose to believe that. And even if they don't want to believe that, it will raise an element of doubt in their mind that could sour the testimony that God wants to give when He brings these things forth. The truth is, since no one knows exactly what the real Ark of the Covenant looks like, it is possible that someone could make a fake ark and pass it off as the real thing. Thật không thể tin nổi, phải không nào? Nhưng quý vị nên biết một số điều, rất đông người sẽ chọn cách tin điều này. Và thậm chí nếu họ không muốn tin điều đó, thì nó cũng sẽ gợi lên sự nghi ngờ trong lòng họ là liệu rằng lời làm chứng này có dậy lên điều gì mà Chúa muốn cho chúng ta thấy khi cho phép những điều này xảy ra như thế? SỰ Thật là: bởi do không ai  biết chính xác Hòm Giao Ước trông ra sao, nên rất dễ dàng cho ai đó làm một cái Hòm giả và mạo nhận như là Hòm thật.

I don't know where they would obtain that much gold but it is within the realm of possibility..... especially if the devil is helping you. And it is also possible to make a fake set of Ten Commandments for the same reasons. So when these things are revealed, how can the discovery be authenticated?

Tôi không biết là (nếu Hòm giả) thì họ lấy đâu ra vàng nhiều như thế, nhưng điều này vẫn có khả năng xãy ra…đặc biệt là khi Satan đang giúp làm điều đó. Và cũng cùng những lý do này, rất có thể làm giả 10 điều răn trên bảng chứng. Vì thế, khi những điều này bị bại lộ ra, vậy thì làm cách nào sự việc  "tìm ra Hòm thánh” có thể được xác minh? (xác minh thật giả bằng cách nào đây?)

We have seen recently, with some claimed Bible archaeology discoveries (James Ossuary), that ancient artifacts can be faked and that people are very skeptical if the evidence of authenticity is not iron-clad. So how can the discovery of the Ark and tables of stones be authenticated? BY THE BLOOD!Gần đây, chúng ta đã thấy là với một số  tuyên bố cho rằng: khảo cổ học Kinh thánh (của James Ossuary) với những cổ vật được tìm thấy có thể bị làm giả, và những người đó rất hoài nghi liệu rằng những chứng cứ xác thực  đó có đáng tin tưởng hay là không. Thế nên, với phát hiện về Hòm Giao Ước và hai bảng chứng (10 Điều răn) bằng đá thì làm cách nào để xác minh là đó là giả hay thật? CHỉ CÒN CÁCH LÀ XÉT NGHIỆM QUA MÁU MÀ THÔI!!
Clever men can make a fake ark and deceive people. They can make a fake set of commandment stones and pass them off as the real thing. But even with today's technology men cannot make fake human blood. The blood found on the Mercy Seat of the Ark of the Covenant, tested in a forensic manner, will provide the authenticity needed to convince even the most skeptical BUT honest-hearted critic. Những người thông minh có thể làm giả Hòm Giao Ước và lừa dối mọi người. Họ có thể làm giả ra hai bảng đá 10 điều răn và mạo nhận đó là thật. Tuy nhiên với khoa học kỹ thuật hiện đại, con người không thể tạo ra máu giả được. Máu được tìm thấy trên Nắp Thi Ân của Hòm Giao Ước, được xét nghiệm pháp y, sẽ cung cấp chứng cứ xác thực cần thiết nhất để thuyết phục thậm chí những người hoài nghi nhất NHƯNG là những người phê bình có tấm lòng thành thực.

I submit that when God gave the Ark discovery to Ron Wyatt, at the same time He provided the key to authenticating it beyond any reasonable doubt. This was necessary because this will be part of God's last plea to a dying world.... that by His blood He has atoned for our sins and that this atonement was placed upon the Mercy Seat as an eternal living testimony of what He did at Calvary.

Tôi xin nêu lên rằng Chúa  ban cho Ron Wyatt cơ hội phát hiện ra Hòm thánh, cùng lúc Ngài cũng đã cung cấp chìa khóa để xác thực điều đó vượt ngoài những nghi ngờ có lý do. Điều này thật cần thiết bởi vì điều này sẽ là lời biện hộ sau cùng của Thượng Đế cho thế gian đang chết mất…bởi Huyết báu của Ngài đã mua chuộc cho tội lỗi chúng ta, và sự mua chuộc (hòa giải) này đã được đặt chính nơi Nắp Thi Ân như một bằng chứng sống đời đời cho những gì Ngài đã làm tại đồi Gogoltha.
Please don't tell us to stop talking about the chromosomes. If we don't talk about them, I believe the very stones will cry out. Làm  ơn đừng bảo chúng tôi ngừng nói về những nhiễm sắc thể. Nếu chúng tôi không nói về điều này, thì tôi tin rằng các vầng đá cũng sẽ tung hô vì cớ Ngài. 

Ark of the Covenant Update

Hòm Giao Ước (phần cập nhật)
January 6, 2000    Ngày 06/Giêng/2000
by Bill Fry _ viết bởi Bill Fry
For a number of years the discovery of Jesus' blood on the Mercy Seat of the Ark of the Covenant has been discussed. While that point, in and of itself is controversial, the issue of Christ's blood and its makeup has been another issue of controversy.  Qua nhiều năm sự việc phát hiện ra huyết Chúa Jesus trên nắp Thi Ân của Hòm Giao Ước đã đang được nhiều người tranh luận. Trong khi với điểm đó, bên trong  và ngay bản thân việc tranh luận đó cũng là vấn đề đang tranh cãi, vấn đề về Huyết Chúa và cách cấu tạo của Huyết ấy cũng là 1vấn đề khác để mang ra tranh cãi.
We recognize that this controversy cannot be put completely to rest until the test results on Christ's blood are released publicly. However, we have recently been contacted by a Dr. Eugene Dunkley (PhD. Genetics). Ron Wyatt discussed the test results with Dr. Dunkley at length the last time Ron was in England. Chúng tôi nhận thấy rằng việc tranh cãi này không thể hoàn toàn lắng xuống cho đến khi nào kết quả xét nghiệm về huyết của Đấng Christ được đưa ra công chúng. Tuy nhiên, chúng tôi gần đây được liên lạc bởi Tiến sĩ Bác sĩ Eugene Dunkley (tiến sĩ ngành Di truyền học. Ron Wyatt đã thảo luận về  những kết quả xét nghiệm với tiến sĩ Dunkley rất lâu vào lần cuối cùng khi ông Ron đang ở tại Anh.

Although he has not personally analyzed the blood sample, Dr. Dunkley addresses in the following article the feasibility of the test results that Ron reported and what a genetic scientist would expect to find in an analysis of the blood of Jesus Christ. I believe you will find this information both interesting and thought provoking. Mặc dù không phải là người trực tiếp phân tích mẫu máu, Tiến sĩ bác sĩ Dunkley đã chỉ rõ ra trong bài báo (lược trích) dưới đây về tính khả thi nhất của những kết quả mà Ron đã báo cáo lại và những gì một nhà khoa học về Di Truyền Học đã cho rằng tìm thấy những gì bên trong một phân tích máu huyết của Chúa Jesus Christ. Tôi tin rằng quý vị sẽ tìm thấy thông tin này trong cả hai cách: thấy thú vị và những suy nghĩ thấy bị chọc tức.

NORMAL CHROMOSOMES & DEVELOPMENT
Những Nhiễm Sắc Thể  bình thường và sự phát triển
by Dr. Eugene Dunkley _   (Tác giả: Eugene Dunkley)

What would the chromosomes of the virgin-born Son of God look like? 
Những Nhiễm Sắc Thể của CON Đức Chúa Trời sinh bởi nữ đồng trinh trông ra sao?

Normally, human cells have forty six chromosomes present in the nucleus. Chromosomes are actually structures which contain the vast majority of the human genes, from which we get our various traits. Chromosomes can be classified as either autosomal or sex-determining. The autosomal chromosomes are actually paired chromosomes, with twenty-two maternal chromosomes and twenty-two paternal chromosomes. These chromosomes are paired because they are homologous, that is they contain genes which code for the same functions. The two sex-determining chromosomes are the X and Y chromosomes. Females are XX; males are XY. Because the chromosomes are in pairs, the cells containing 46 chromosomes are said to be diploid. In contrast, haploid cells are cells with unpaired chromosomes. These only have 23 chromosomes, and are normally only found in the gametes. Gametes from the male can have either an X or a Y chromosome as a sex-determinant, whereas gametes from a female will only have the X chromosome as a sex-determinant. Thông thường, những tế bào của con người có 46 nhiễm sắc thể có mặt trong nhân tế bào. Nhiễm sắc thể thật sự là những cấu trúc mà chứa đựng số lượng rất lớn những gene của con người, từ đó, chúng ta có các đặc điểm đa dạng khác nhau. Những nhiễm sắc thể có thể được phân loại: nhiễm sắc thể mang thể thường và nhiễm sắc thể xác định giới tính. Những nhiễm sắc thể mang thể thường thật ra là những cặp nhiễm sắc thể, với 22 nhiễm sắc thể thuộc mẹ, và 22 nhiễm sắc thể thuộc cha. Những nhiễm sắc thể này được kết đôi thành cặp bởi vì chúng đồng đẳng (tương đồng) mà chúng chứa các gene mã hóa có cùng những chức năng như nhau. Hai nhiễm sắc thể xác định giới tính là Nhiễm sắc thể X và Y. Nếu là con gái thì XX, còn con trai là XY. Bởi vì những Nhiễm Sắc Thể kết thành từng cặp, cho nên những tế bào có chứa 46 Nhiễm Sắc Thể có thể nói rằng "Lưỡng Bội”. Nói ngược lại, những tế bào lưỡng bội là những tế bào mà các nhiễm sắc thể không kết thành từng cặp. Chỉ có 23 nhiễm sắc thể loại này, và loại này thường chỉ được tìm thấy trong các giao tử. Các giao tử từ  đàn ông thì có thể có cả nhiễm sắc thể X hoặc Y như là yếu tố xác định giới tính. Trái lại, những giao tử từ Phụ nữ sẽ chỉ có nhiễm sắc thể X như là yếu tố xác định giới tính mà thôi.   
    
ABERRATIONS IN THE CHROMOSOME NUMBER
Những sự khác thường (sự lạc mất) trong số lượng nhiễm sắc thể (NST)

Changes in the chromosome number are often associated with disease. Aneuploidy is the addition or deletion of individual chromosomes from the normal diploid set of 46. This condition arises during development of the embryo and is considered to be lethal; only a low percentage of children conceived with this condition survive till birth. Diseases associated with aneuploidy of the autosomal chromosomes which have resulted in live birth are trisomy 13 (Patau syndrome), trisomy 18 (Edwards Syndrome) and trisomy 21 (Down's syndrome). Downs syndrome is the only trisomy of an autosomal chromosome which allows survival to adulthood. Of the sex chromosomes, however, aneuploidy is far more common (1 in 400 males and 1 in 650 females). Some well-characterised aneuploidies of the sex chromosomes are 45, X (Turner Syndrome), 47, XXY (Klinefelter Syndrome) and XYY Syndrome. Những sự thay đổi số lượng NST thì thường dính dáng đến căn bệnh nào đó. "Tính bội không chỉnh” là sự thêm hoặc bớt các NST riêng rẽ từ bộ 46 lưỡng bội bình thường. Điều kiện này nãy sinh trong suốt quá trình phát triển của phôi thai (bào thai) và được xem là nguyên nhân gây hư thai (giết chết người); chỉ có rất ít phần trăm đứa trẻ thụ thai trong điều kiện như thế có thể sống sót được đến lúc chào đời. Những căn bệnh dính líu đến "tính bội không chỉnh” (thiếu nhiễm sắc thể X hoặc Y) này sẽ dẫn đến hậu quả là đứa bé sinh ra bị hội chứng Patau (ba nhiễm sắc thể tương ứng số 13), hội chứng Edwards (ba NST tương ứng số 18) và Hội chứng Down (ba NST tương ứng số 21). Hội chứng Down là chỉ có ba NST của một NST mang thể thường mà cho phép những người sống sót phát triển thành người lớn (trường thành) bình thường. Tuy nhiên, những ca NST xác định giới tính mang "tính bội không chỉnh” này xuất hiện rất hiếm hoi (1 ca trong số 400nam, và 1 trong số 650 nữ). Một số những ca mang "tính bội không chỉnh” của những NST  xác định giới tính X có đặc điểm nổi trội là 45 (Hội chứng Turner), 47, XXY (Hội chứng Klinefelter) và hội chứng XYY. 

CHROMOSOMAL ABERRATIONS AND CANCER
Sự thiếu hụt nhiễm sắc thể (NST) và căn bệnh Ung thư

There is a growing amount of data involved with the relationship between chromosomal breakages and cancer. Many tumors are associated with deletions of DNA. In fact, it is believed by many that chromosomal breakage may be the cause of many types of cancer. This is believed to be due to the loss of function of some genes involved in the control of cell division; when the gene or genes is/are missing or inactive the cells divide without restraint and invade neighboring tissue. Even when one copy of these controller genes is present, it may not be enough because of a dependence on the gene dosage. Có một số lượng dữ liệu đang phát triển thêm nhiều mà có liên quan đến mối quan hệ giữa sự gãy vỡ NST và căn bệnh ung thư. Nhiều khối u có liên quan đến sự thiếu hụt DNA (ADN trong tiếng Việt). Thật ra, điều này được nhiều người tin rằng sự gãy vỡ NST có thể là nguyên nhân của nhiều loại bệnh ung thư. Điều này được tin là do thiếu hụt chức năng của một số gene có liên quan trong quá trình kiểm soát sự phân chia tế bào; khi một gene hoặc nhiều genes bị mất đi hoặc không hoạt động, những tế bào phân chia mà không bị hạn chế và nó xâm chiếm ra các mô xung quanh. Thậm chí khi một phiên bản sao của những gene kiểm soát này có mặt đi nữa, nó có thể  vẫn không đủ bởi do sự phụ thuộc vào liều lượng của gene.

A VIRGIN BIRTH  _ Sự sinh ra từ người nữ đồng trinh

So, it is generally accepted that humans require 46 chromosomes because of the need for the correct gene dosage. Too many copies of a gene will likely result in abnormalities and disease, whereas too little of a gene is considered fatal. However, this is based on the need for the correct gene dosage. 

Vì thế, Nói chung, việc chấp nhận là loài người cần có 46 nhiễm sắc thể (NST) bởi vì sự cần thiết cho liều lượng gene đúng. Quá nhiều bản sao của một gene sẽ gây ra kết quả bất bình thường và gây ra chứng bệnh, trái lại, nếu có quá ít gene sẽ gây ra sự chết.

If we take the Virgin birth of Jesus Christ as an historical fact, what chromosomal number and type would we expect? Clearly, 46 chromosomes, though normal in humans, would indicate normal fertilization. However, since no human male was involved in the conception of the Christ, then one would not expect to find 46 chromosomes. However, the maternal chromosomes would be provided by the mother as the host, so we would expect at least 23. Nếu chúng ta xem sự giáng sinh của Chúa Jesus Christ từ người nữ đồng trinh như là một sự kiện lịch sữ, thì con số NST và loại NST nào mà chúng ta mong đợi? Rõ ràng, 46 NST, là giống như những người bình thường được thụ thai cách thông thường? Tuy vậy, vì Ngài không phải là một khái niệm "con người” bình thường như chúng ta, thế nên, không ai tin rằng Ngài có 46 NST. Tuy nhiên, những NST được cung cấp từ mẹ là chủ yếu, nên chúng ta mong rằng (tin rằng) ít nhất phải có 23 NST.

If this is the case, what would be the nature of any genetic material provided by divine means? It would presumably carry male-determining factors because these would not be provided by Mary. However, there would have to be provision from this "divine" DNA to be also able to compensate for the reduced gene dosage which would result from the missing 23 paternal chromosomes. Nếu trong trường hợp này, bản chất nào của những vật chất  gene di truyền này cho thấy được bản chất thần tính? Điều này nằm ở chỗ là những yếu tố NST xác định giới tính nam (Y), bởi vì điều đó không thể được cung cấp từ bà Mary. Tuy nhiên, phải có sự cung cấp từ AND "thần tính” nào đó xãy ra, cũng có thể là để đền bù cho số lượng gene bị giảm thiểu mà kết quả là sự thiếu mất đi 23 NST thuộc về cha. 

Such a mechanism could exist if we have a deep enough understanding of gene activation and expression. Genes are normally turned on and off due to various factors present; if these factors maintained a single-gene copy at a maximal rate then the presence of a second gene could be completely redundant. Also, this divine DNA could also code for activators that are able not only to maintain the optimal gene dosage but also allow access to genes normally locked from activation (and presumably "lost"). Cơ chế như thế có thể tồn tại nếu chúng ta có một kiến thức đủ sâu về sự hoạt hóa (hoạt động) và biểu thức của gene. Những gene trội hoặc gene lặn (ẩn) phụ thuộc vào những yếu tố khác nhau hiện hữu; nếu những yếu tố này duy trì một gene bản sao duy nhất với tỉ lệ tối đa, khi đó sự có mặt của gene thứ hai có thể hoàn toàn dư  thừa. Thêm nữa, ADN thần tính này cũng có thể mã hóa cho những yếu tố hoạt động hóa, mà nó không chỉ có thể duy trì liều lượng gene tối ưu mà còn cho phép xâm nhập vào các gene bị khóa khỏi sự họa hóa (hoạt động) một cách bình thường (mà chúng ta cho là "bị mất”).

DNA AND BLOOD 
ADN và Máu huyết

It is generally known that mature red blood cells (RBCs), which are found in the circulatory system, are enucleated, that is they have no nuclei and therefore no chromosomes. Thus, they are incapable of dividing and being cultured. However, white blood cells (WBCs), which are the mainstay of the immune system, contain DNA and are thus capable of division. In fact, cell lines of monocytes, leukocytes, and macrophages are routinely used to study the immune response and a number of biological processes. Blood samples are routinely taken to isolate DNA for a number of studies. Nói chung, như nhiều người được biết là những tế bào hồng cấu chín (đủ trưởng thành) RBCs, được tìm thấy trong hệ tuần hoàn, chúng được khoét nhân, đó là khi không có nhân và vì thế không có NST (vì NST nằm trong nhân tế bào). Thật vậy, chúng không có khả năng phân chia hoặc trau dồi (giồi). Tuy nhiên, những tế bào bạch cầu (WBCs), chúng có mặt chính trong hệ thống miễn dịch, chứa ADN và chúng có khả năng phân chia. Thực tế, những tuyến tế bào của monocytes (một loại bạch cầu hình hột chức năng như vi khuẩn trong hệ tiêu hóa), leukocytes (bạch cầu) và macrophages (đại hồng cầu) được sử dụng thường xuyên để nghiên cứu sự phản ứng miễn dịch, và trong tiến trình vi sinh lớn. Những mẫu máu được mang đi cách ly ADN cho một số nghiên cứu cách thường lệ.

If it were possible to obtain a blood sample of Jesus Christ, what could a person expect to find? To be immortal, the cells would be capable of life at any stage, because apoptosis (programmed cell death) could not take place. One could culture the WBCs and study the DNA content in vivo (that is, under living conditions). 

Karyotypes of cultured cells could be obtained by a number of cytogenetic techniques to observe both the chromosome number and the banding pattern of the chromosomes. These would give enormous insight into the activity of the genes and the nature of the man known by many to be the "Son of God". Nếu có khả năng lấy được mẫu máu của Chúa Jesus Christ, thì  người đó mong là sẽ tìm thấy điều gì? Là sự bất tử, những tế bào có khả năng  sống vào mọi giai đoạn, bởi vì  sự chết tế bào đã được lên chương trình trước là  không thể diễn ra.  Điều này có thể nuôi cấy những tế bào Bạch cầu (WBCs) và nghiên cứu ADN  (dưới những điều kiện sống). Phương pháp tính số nhiễm sắc thể mang tên Karyotypes cho những tế bào được nuôi cấy  có thể  thành công bằng  một số kỹ thuật "di truyền học tế bào” để quan sát cả hai số lượng NST và kiểu mô hình những chuổi NST. Những điều này sẽ cho chúng ta một cơ hội khổng lồ để  thấu hiểu bên trong hoạt động của các gene và bản chất của một người được mọi người biết đến với danh "CON của Đức Chúa Trời”.

http://khaocokinhthanh.ucoz.org/news/hom_giao_uoc_duoc_tim_thay_mo_dau/2012-06-27-40


CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN KHÁC:

Hòm giao ước được tìm thấy (Mở đầu)
Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 1)
Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 2)
Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 3)
Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 4)
Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 5)
Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 6)
Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 7)
Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 8)
Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 9)
Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 10)
Hòm giao ước được tìm thấy (Phần Phụ lục - P1)
Hòm giao ước được tìm thấy (Phần Phụ lục - P2)
12345

CATEGORY: HÒM GIAO ƯỚC ĐƯỢC TÌM THẤY | VIEWS: 7655 | ADDED BY: KHAOCOKINHTHANHVN | RATING: 0.0/0

Total comments: 5 

http://onlydownoloads.pp.ua/archiv/skachat-albom-kartinki-00.html скачать альбом картинки 

http://megafastdownoload.pp.ua/answer/pesni-skachat-didzhey-smesh-44.html песни скачать диджей смеш

https://xakep.me/

Для того чтобы получить ответы на интересующие вопросы зайдите на наш сайт
Домен expert-mo.com в Магазине Доменов на REG.RU
Домен expert-mo.com в Магазине Доменов на REG.RU
expert-mo.com
экспертиза автомобиля ашукино 
оценочная компания люберцы 
независимая автоэкспертиза мечниково 
независимая оценка реутов 
независимая экспертиза автомобилей егорьевск 
оценочная компания правдинский 
независимая автоэкспертиза дрезна 
авто экспертиза томилино 
оценка авто люберцы 
оценщик бронницы