Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Hai, 9 tháng 7, 2012

SỰ ĐỒNG HÓA


Trong sự cứu rỗi đầy trọn của Đức Chúa Trời, sau khi chúng ta vui hưởng sự lớn lên và trưởng thành trong sự sống của Đấng Christ, bước kế tiếp là sự đồng hóa. Sự đồng hóa này không được thực hiện do chúng ta làm theo một kiểu mẫu nào ở bề ngoài; trái lại, điều này được thực hiện do sự lớn lên của sự sống Đấng Christ bên trong chúng ta. Vì vậy, sự đồng hóa đến từ sự sống của Đấng Christ bên trong chúng ta, và sự đồng hóa đến lúc sẽ trở nên kinh nghiệm và sự vui hưởng của chúng ta trong sự sống Ngài.
I. CHÚNG TA ĐƯỢC TẠO DỰNG
THEO HÌNH ẢNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
1) “Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình Ta [nguyên văn: hình ảnh của chúng Ta] và theo tượng Ta [nguyên văn: hình dạng của chúng Ta]” (Sáng-thế Ký 1:26).

Hình ảnh là ở bề trong, trong khi hình dạng thì ở bề ngoài. Điều này bày tỏ ban đầu khi tạo dựng chúng ta, Ngài định rằng chúng ta giống như Ngài, có hình ảnh bên trong của Ngài — sự yêu thương, sự sáng, sự thánh khiết, sự công chính, v.v... — và có hình dạng bề ngoài của Ngài.
II. ĐẤNG CHRIST LÀ HÌNH ẢNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
1) “... Đấng Christ, là hình tượng [hay hình ảnh] của Đức Chúa Trời” (2 Cô-rin-tô 4:4); “Ngài [tức Đấng Christ] là hình tượng [hay hình ảnh] của Đức Chúa Trời không thấy được” (Cô-lô-se 1:15).
Đấng Christ, Con của tình yêu Đức Chúa Trời, là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Ngài giải bày Đức Chúa Trời để con người có thể thấy Đức Chúa Trời (Giăng 1:18). Chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời, tức là theo Đấng Christ. Do đó, A-đam là người được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời, tượng trưng cho Đấng Christ là Đấng phải đến (Rô 5:14).
III. ĐẤNG CHRIST LẤY HÌNH THỂ LOÀI NGƯỜI
1) “Ngài [tức Christ Giê-su] vốn có hình thể của Đức Chúa Trời... bình đẳng với Đức Chúa Trời... lấy hình thể đầy tớ, trở nên giống như hình trạng loài người”(Phi-líp 2:6-7).
Câu này nói Đấng Christ là hình ảnh của Đức Chúa Trời, tồn tại trong hình thể Đức Chúa Trời. Sau đó Ngài lấy hình thể của một nô lệ (tức một con người) trở nên hình dạng loài người. Bằng cách này, Ngài trở nên một Thần-nhân, có cả hình ảnh của Đức Chúa Trời lẫn hình dạng loài người. Một mặt Ngài giống như Đức Chúa Trời, mặt khác Ngài giống như con người.
IV. ĐẤNG CHRIST TRONG HÌNH THỂ LOÀI NGƯỜI
ĐƯỢC SINH RA
NHƯ CON TRƯỞNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
1) “Đức Chúa Trời... khiến Giê-su sống lại y như đã chép trong Thi-thiên thứ hai rằng: Ngươi là Con Ta [tức Con Trưởng], ngày nay [tức ngày Đấng Christ phục sinh] Ta đã sanh Ngươi” (Công-vụ 13:33).
Trong cõi đời đời Đấng Christ là Con độc sinh của Đức Chúa Trời (Giăng 1:18; 3:16). Sau đó, Ngài lấy hình thể con người và hình dạng con người để trở nên con của loài người. Đấng Christ này, là Đấng trở nên con của loài người, sau khi trải qua sự chết và sự phục sinh, đã được sinh ra làm Con Trưởng của Đức Chúa Trời. Con Trưởng của Đức Chúa Trời này có cả thần tính lẫn nhân tính, vừa là một Đức Chúa Trời hoàn hảo, vừa là một con người trọn vẹn. Điều này khác với sự kiện Ngài chỉ là Con độc sinh của Đức Chúa Trời trong cõi đời đời, chỉ có thần tính mà không có nhân tính, chỉ là Đức Chúa Trời mà chưa phải là con người. Vì Con Trưởng của Đức Chúa Trời, Đấng đã có thần tính, nay sở hữu nhân tính, nên Ngài có thể giống như chúng ta.
V. CÁC TÍN ĐỒ ĐƯỢC TÁI SINH
ĐỂ LÀM NHIỀU CON CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
1) “Đức Chúa Trời... tái sanh chúng ta... bởi sự từ kẻ chết sống lại của Giê-su Christ” (1 Phi-e-rơ 1:3); “Con ấy làm Con sanh đầu nhứt giữa nhiều anh em” (Rô-ma 8:29).
Những câu này cho thấy Đấng Christ, Đấng đã trở nên con người và mặc lấy hình thể loài người, không những đã sinh ra để làm Con Trưởng của Đức Chúa Trời trong sự phục sinh của Ngài, mà chúng ta tức các tín đồ của Ngài trải qua các thế kỷ, cũng cùng được sinh ra với Ngài như nhiều con của Đức Chúa Trời trong sự phục sinh Ngài, để Ngài là Con Trưởng giữa nhiều anh em, và để tín đồ chúng ta được giống như Ngài. Ngài là Con của Đức Chúa Trời, chỉ có bản chất và hình ảnh của Đức Chúa Trời, đã trở nên Con Loài Người, mang lấy bản chất và hình thể của loài người; chúng ta là con của loài người, chỉ có bản chất và hình thể của loài người, về sau đã được sinh ra làm nhiều con của Đức Chúa Trời trong sự phục sinh của Ngài, có bản chất và hình ảnh của Đức Chúa Trời. Bây giờ Ngài vừa là Con Đức Chúa Trời, vừa là Con Loài Người, có bản chất và hình ảnh của Đức Chúa Trời cũng như bản chất và hình thể loài người; chúng ta vừa là các con của loài người vừa là các con của Đức Chúa Trời, có bản chất và hình thể của loài người cũng như bản chất và hình ảnh của Đức Chúa Trời. Vì vậy, chúng ta và Ngài hoàn toàn giống nhau trong bản chất và hình thể của Đức Chúa Trời cũng như trong bản chất và hình thể của loài người.
VI. CÁC TÍN ĐỒ ĐƯỢC BIẾN ĐỔI
NÊN HÌNH ẢNH GIỐNG Y NHƯ HÌNH ẢNH
CỦA ĐẤNG CHRIST
1) “Chúng ta [là các tín đồ]... biến hóa [hay biến đổi] nên cũng một hình tượng... như bởi Chúa là Thánh Linh vậy” (2 Cô-rin-tô 3:18).
Trong sự phục sinh của Đấng Christ, các tín đồ trước hết được tái sinh làm nhiều con của Đức Chúa Trời, có hình dạng của Đấng Christ, là Con Trưởng của Đức Chúa Trời. Sau đó họ dần dần được biến đổi nên giống như hình ảnh của Đấng Christ trong Chúa Linh để giống Ngài hơn.
VII. NHIỀU CON
ĐƯỢC CẤU TẠOTHEO HÌNH ẢNH CON TRƯỞNG
CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
1) “Vì kẻ [tức nhiều con của Đức Chúa Trời] Ngài [tức Đức Chúa Trời] đã biết trước, thì Ngài cũng đã dự định để trở nên giống như hình tượng của Con Ngài, hầu cho Con ấy làm Con sanh đầu nhứt giữa nhiều anh em” (Rô-ma 8:29).
Câu này nói rằng trong cõi đời đời, Đức Chúa Trời định sẵn chúng ta, là nhiều con của Đức Chúa Trời, được đồng hóa theo hình ảnh Con Trưởng của Đức Chúa Trời, là Đấng Christ. Điều này sẽ được hoàn thành khi Con của Đức Chúa Trời trở lại trái đất có người ở này (Hê 1:6) để cất chúng ta lên và biến hóa thân thể chúng ta. Chúng ta đã được tái sinh trong sự phục sinh của Đấng Christ để làm các con của Đức Chúa Trời, giống như Con Trưởng Đức Chúa Trời. Sau đó, chúng ta được biến đổi hằng ngày trong Chúa Linh nên giống như hình ảnh của Đấng Christ, là Con Trưởng của Đức Chúa Trời. Khi Chúa trở lại, thân thể chúng ta sẽ được cứu chuộc, biến hóa, và đồng hóa theo thân thể vinh quang của Ngài (Rô 8:23; Phil. 3:21). Lúc ấy chúng ta sẽ hoàn toàn được đồng hóa theo hình ảnh của Ngài, để giống Ngài cách đầy trọn ngay cả trong thân thể mình (1 Giăng 3:2), cùng Ngài vui hưởng vinh quang thần thượng đời đời của Ngài. Một sự vinh hóa như vậy là đỉnh điểm sau cùng của việc chúng ta được đồng hóa trong sự sống của Đấng Christ.

Witness Lee