Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Hai, 9 tháng 7, 2012

SỰ ĐỔI MỚI


Về phương diện sự sống trong sự cứu rỗi đầy trọn của Đức Chúa Trời, sau khi chúng ta kinh nghiệm sự tái sinh, kinh nghiệm tiếp theo ngay sau đó là sự đổi mới.

I. CẦN ĐƯỢC ĐỔI MỚI
1) “[Đã] lột bỏ người cũ” (Ê-phê-sô 4:22).
Không bao lâu sau khi con người được tạo dựng, họ phạm tội và trở nên sa ngã. Trong sự sa ngã của loài người, Sa-tan tiêm bản chất tội ác của hắn vào trong con người, làm con người bị nhiễm độc hoàn toàn, làm cho họ bại hoại và gian ác, cuối cùng làm cho họ thành con người cũ pha trộn với sự gian ác của Sa-tan (Êph. 4:22). Con người cũ đã bị biến tính và bại hoại này cần phải được cởi bỏ (Côl. 3:9). Vì vậy, trong sự cứu rỗi đầy trọn của Ngài, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị điều này, tức sự đổi mới, để chúng ta kinh nghiệm và vui hưởng.

II. Ý NGHĨA ĐÚNG ĐẮN CỦA SỰ ĐỔI MỚI
1) “Ngài cứu chúng ta... nhờ sự tắm rửa của sự tái sanh và sự đổi mới của Thánh Linh” (Tít 3:5).
Ở đây nói rằng Đức Chúa Trời cứu chúng ta nhờ hai điều, sự rửa sạch của sự tái sinh và sự đổi mới của Thánh Linh. Điều này nói về phương diện cứu rỗi bởi sự sống trong sự cứu rỗi đầy trọn của Đức Chúa Trời, khác với phương diện cứu chuộc bởi huyết. Sự cứu rỗi bởi sự sống được hoàn thành qua sự rửa sạch của sự tái sinh và sự đổi mới của Thánh Linh. Về mặt tiêu cực, sự rửa sạch của sự tái sinh là sự rửa sạch con người cũ của chúng ta và mọi điều của con người cũ; về mặt tích cực, sự đổi mới của Thánh Linh là sự đổi mới đem sự sống của Đức Chúa Trời đến với chúng ta như yếu tố mới để chúng ta trở nên con người mới. Mặc dầu sự tái sinh được thực hiện một lần đủ cả, hiệu quả sự rửa sạch của sự tái sinh cứ tiếp tục cùng với sự đổi mới của Thánh Linh. Sự đổi mới của Thánh Linh là điều thường xuyên, bắt đầu bằng sự tái sinh của chúng ta cho đến khi thân thể chúng ta biến hóa và chúng ta vào trong vinh quang Đức Chúa Trời. Vì vậy, sau khi được tái sinh, chúng ta được cứu mỗi lúc nhờ liên tục ở trong sự đổi mới không ngừng của Thánh Linh hằng ngày, hằng giờ. Đó là được cứu rỗi trong sự sống của Đấng Christ (Rô 5:10).
III. PHƯƠNG TIỆN CỦA SỰ ĐỔI MỚI
A. Sự Sống Của Đức Chúa Trời
1) “Chúng ta cũng phải bước đi trong sự tươi mới của sự sống” (Rô-ma 6:4, nguyên văn).
Sự tươi mới của sự sống chứng minh sự sống này, tức sự sống của Đức Chúa Trời, là sự sống mới. Vì sự sa ngã, sự sống thọ tạo của chúng ta trở nên một sự sống cũ kỹ. Sự sống của Đức Chúa Trời chúng ta nhận được trong sự tái sinh, bắt đầu một sự đổi mới, là sự sống mới. Sau sự tái sinh, sự sống này của Đức Chúa Trời là phương tiện cơ bản để chúng ta tiếp tục được đổi mới. Nếu bước đi bởi sự sống mới này của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ bày tỏ sự tươi mới của sự sống ấy ra.
B. Lòng Mới Và Linh Mới
1) “Ta [tức Đức Chúa Trời] sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần [hay linh] mới trong các ngươi” (Ê-xê-chi-ên 36:26).
Khi chúng ta được tái sinh, Đức Chúa Trời không những truyền sự sống Ngài cho chúng ta, nhưng cũng ban một tấm lòng mới và một linh mới cho chúng ta. Tấm lòng mới sinh ra trong chúng ta ao ước mới, tình yêu mới, thiên hướng mới đối với Đức Chúa Trời. Linh mới ban cho chúng ta khả năng mới để tiếp nhận Đức Chúa Trời làm sự thỏa mãn của con người mới chúng ta. Khi ao ước Đức Chúa Trời và yêu Ngài theo tấm lòng mới này và tiếp nhận Ngài bằng linh mới này, chúng ta thường xuyên được đổi mới.
C. Linh Của Tâm Trí
1) “Lột bỏ người cũ... đổi mới trong tinh thần [nguyên văn: linh] của tâm trí mình... mà mặc lấy người mới” (Ê-phê-sô 4:22-24).
Vào lúc được tái sinh, chúng ta bước vào trong sự kiện lột bỏ người cũ và mặc lấy người mới nhờ sự chết và sự phục sinh của Chúa. Tuy nhiên, sau khi được tái sinh, chúng ta vẫn cần kinh nghiệm cởi bỏ người cũ và mặc lấy người mới từng hồi từng lúc trong cuộc sống mình. Điều đó được thực hiện nhờ linh trong tâm trí được đổi mới của chúng ta (Rô 12:2). Linh của tâm trí được đổi mới của chúng ta là linh được tái sinh của chúng ta hòa lẫn với Linh của Đức Chúa Trời, lan rộng đến tâm trí chúng ta để làm công tác đổi mới trong tâm trí chúng ta. Ấy là trong linh đổi mới này mà chúng ta cởi bỏ người cũ và mặc lấy người mới. Do đó, chúng ta được đổi mới, và trở nên người mới trong cõi sáng tạo mới trong thực tại. Với con người mới này, những điều cũ kỹ đã qua đi, và đã trở nên mới (2 Côr. 5:17). Đời sống Cơ-đốc-nhân chúng ta không phải là vấn đề tôn giáo hay tự cải thiện, mà là làm con người mới trong cõi sáng tạo mới (Ga 6:15). Tập hợp sau cùng của con người mới thuộc cõi sáng tạo mới này là Giê-ru-sa-lem Mới sẽ đến; trong cõi đời đời Giê-ru-sa-lem Mới sẽ bày tỏ cách rõ ràng phương diện đổi mới của sự cứu rỗi đầy trọn của Đức Chúa Trời.

Witness Lee