Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Hai, 9 tháng 7, 2012

Chuyến Tàu Đi Vào Cõi Chết (4)


Sự Thành Tín Của Thượng Đế

Có thể nào Thượng Đế nói láo không? Tuyệt đối là không! Thượng Đế không phải là người để Ngài phải làm chuyện nói láo (Dân số ký 23:19).


Nếu Thượng Đế nói, "Ai tin Con thì được sự sống đời đời" (và Ngài đã nói như vậy trong Giăng 3:36), Ngài có ý định như vậy nên Ngài nói thật như lời. Nếu Ngài nói, "Dầu hễ ai tin Con ấy (tin Đức Chúa Jêsus Christ) không bị hư mất" (và đúng Ngài đã nói như vậy trong Giăng 3:16), Ngài muốn nói rằng bất cứ một cá nhân nào đặt lòng tin nơi Đấng Christ sẽ không phải bị quăng vào lửa địa ngục. Điều đó thật đơn giản. Về một mặt khác, nếu Thượng Đế nói, "Ai đặt lòng tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ, và tôn Ngài làm Chúa, và chịu báp têm và phải hứa nguyện theo Chúa sẽ không bao giờ bị hư mất," bạn phải làm đúng theo những điều đó nếu bạn mong mỏi có một đời sống vĩnh cữu. Thật là đở nhọc làm sao vì Thượng Đế không bao giờ nói hay đòi hỏi những điều đó! Một điều rất rõ ràng trong Lời Chúa: "Hãy tin Đức Chúa Jêsus (Christ) thì bạn sẽ được cứu" (Công Vụ 16:31). Đây chính là ân điển của Thượng Đế đang hành động.    Quyết Định Lớn Lao Nhất của Bạn.

Ngay trong giờ phút này, bạn có thể làm một quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời, sẽ vĩnh viễn thay đổi hoàn toàn hướng đi của đời sống bạn. Bằng cách nào? Bằng cách đơn giản nói với Đức Chúa Cha một cách lớn tiếng hay thầm lặng rằng ngay giờ phút này bạn tin nhận Đức Chúa Con, Ngài đã chịu treo trên Thập Tự Giá chịu chết thay thế cho bạn. Ngay lúc chính bản thân bạn đặt niềm tin trông cậy hoàn toàn vào Đấng Christ, bạn đã vâng theo Lời Chúa. Ngay chính lúc đó phép lạ của sự cứu rỗi bắt đầu. Đó là giây phút tuyệt vời nhất của đời sống bạn! Một cuộc đời được cứu chuộc đời đời một cách kỳ lạ qua ân điển của Thượng Đế. 

"Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu" (Ê-phê-sô 2:8a).


Cái phép lạ đó là gì? Thượng Đế, để hoán đổi cho đức tin yếu đuối và sự công chính thối nát của bạn, ban cho bạn chính sự công nghĩa hoàn hão của Ngài (Rôma 3:22), là điều căn bản cho việc biện hộ xưng công nghĩa cho bạn. Trong số những điều khác, Ngài còn ban cho bạn sự sống đời đời của Ngài (Giăng 3:26).  Ngay chính lúc đó, bạn làm sở hữu chính sự công nghĩa của Thượng Đế. Bạn còn có sức sống của Ngài ở trong bạn. Những món quà quá dư dật này từ Thượng Đế làm cho bạn lần đầu tiên trong cuộc đời bạn, bạn hội đủ điều kiện để sống với Thượng Đế vĩnh viễn trên thiên đàng. 

Bạn làm gì để nhận lãnh bất cứ món quà nào trong những thứ này? Không phải làm gì cả! Vì thế, bạn có thể kết luận dứt khoát rằng bạn không bao giờ giành được, làm được hay xứng đáng để được cứu ngoại trừ ân điển từ Thượng Đế. Điều này đưa vấn đề đến chỗ đơn giản: bạn không thể cải thiện những gì Chúa đã làm. Công việc của Thượng Đế đã hoàn tất và không thể thu hồi lại được (Rôma 11:29). Đó là một Tin Mừng. Cơ hội đã đến. Quyền quyết định là do bạn. Sự cứu rỗi là đức tin trong Đấng Christ, và trong Đức Chúa Jêsus Christ mà thôi. Đây là giải pháp duy nhất của Thượng Đế để giải quyết vấn đề tội lỗi. Chấp nhận ân điển Thượng Đế ban cho và được biến đổi hay là khước từ ân điển của Ngài và phải đối phó với những hậu quả của kiếp đọa đầy đời đời ở hỏa ngục. Phán quyết của Thượng Đế vẫn là: 

"Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Ðức Chúa Trời vẫn ở trên người đó" (Giăng 3:36).Sự chọn lựa là do chính bạn lựa chọn; vì thế, bạn nên làm điều này: 


Mikvah_south_of_Old_City_walls_tb_n033100.jpg
Lại Cha trên trời, chúng tôi cảm tạ Ngài qua món quà ân điển của Ngài; Ngài ban Con Một của Ngài chịu chết trên Thập Tự Giá. Chúng tôi cảm tạ Ngài đã làm cho sự cứu chuộc rất đơn giản để mọi người trên thế gian đều có thể nhận được. Chúng tôi cầu nguyện cho những người đọc sứ điệp này nhưng chưa làm một quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời họ. Chúng tôi cầu nguyện rằng họ có thể đi đến chỗ hoàn toàn thấu hiểu chính xác những gì có ý nghĩa ở trong đó để chấp nhận hay từ khước lời mời về ân điển cứu chuộc đời đời của Ngài. Cha ôi! Xin hãy vui lòng thách thức những ai chưa có tin nơi Đấng Christ một cách cá nhân; hãy thách thức họ để họ tiếp tục suy gẫm về sứ điệp này. Trong danh Đấng Christ, Amen. 


Cho Những Ai Đã Tin

Thượng Đế đòi hỏi rằng bạn phải tăng trưởng trong ân điển (2 Phi-e-rơ 3:18). Ngài muốn rằng bạn phải có lòng khao khát sự giảng dạy đúng phải lẽ (1 Phi-e-rơ 2:2). Nếu bạn muốn nhận được truyền đạo đơn này và những sách cơ bản khác để chúng có thể giúp bạn trong đời sống thuộc linh không phải tốn kém gì cả, xin hãy xem mục sách ấn phẩm của chúng tôi.

Xin Nhớ Cầu Nguyện (Dành cho tín hữu)

"Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào." (Cô-lô-se 4:2).
"Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều." (Gia-cơ 5:16b)

"Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Ðức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Ðấng Christ." (Cô-lô-se 4:3).   Moses C. Onwubiko_Anh Châu