Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2012

LIÊN KẾT VỚI ĐẤNG CHRIST


Sau khi đã tin và chịu báp-têm vào trong Đấng Christ, chúng ta có sự liên hiệp trong sự sống với Đấng Christ và được liên kết với Ngài. Sự việc chúng ta được liên kết với Ngài dựa trên việc Ngài liên kết với chúng ta trước. Vì vậy trước hết chúng ta cần xem xét Ngài liên kết với chúng ta như thế nào, và sau đó xem xét chúng ta được liên kết với Ngài ra sao.
I. ĐẤNG CHRIST LIÊN KẾT VỚI CHÚNG TA
A. Bằng Cách Trở Nên Xác Thịt
1) “Đạo [Đức Chúa Trời] đã trở nên xác thịt” (Giăng 1:14).
Đấng Christ là Lời Đức Chúa Trời và là chính Đức Chúa Trời (Giăng 1:1). Bước thứ nhất Ngài đã thực hiện trong việc liên kết chính Ngài với chúng ta là trở nên xác thịt, tức là trở nên một con người xác thịt. Là Đức Chúa Trời, Ngài mặc lấy thân thể loài người với bản chất loài người, do đó trở nên một Thần-nhân. Đây là khởi điểm trong việc Ngài liên kết với chúng ta.

B. Đem Chúng Ta Qua Sự Chết Và Sự Phục Sinh
Vào Trong Sự Thăng Thiên
1) “Tôi đã bị đóng đinh với Đấng Christ” (Ga-la-ti 2:20); “Người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh với Ngài” (Rô-ma 6:6); “...đồng chết với Đấng Christ” (Cô-lô-se 2:20).
Những câu này bày tỏ cho chúng ta rằng trong sự đóng đinh của Ngài, Đấng Christ đã cùng đem chúng ta với Ngài qua sự chết tại thập tự giá.
2) “Anh em đã được đồng sống lại với Đấng Christ” (Cô-lô-se 3:1).
Lời này cho chúng ta thấy trong sự phục sinh, Đấng Christ cũng đem chúng ta với Ngài vào trong sự phục sinh.
3) “... khiến cho chúng ta... đồng ngồi với Ngài ở trên trời trong Christ Giê-su”(Ê-phê-sô 2:6).
Lời này cho chúng ta thấy trong sự thăng thiên lên trời, Đấng Christ cũng đem chúng ta với Ngài vào trong sự thăng thiên.
Đấng Christ có thể đem chúng ta qua sự chết và sự phục sinh, thậm chí vào trong sự thăng thiên vì Ngài liên kết với chúng ta.
C. Sống Và Lập Nhà Ngài Trong Chúng Ta
1) “Christ ở trong anh em” (Rô-ma 8:10).
Trước hết Đấng Christ đã trở nên xác thịt để liên kết chính Ngài với chúng ta, rồi Ngài đem chúng ta theo Ngài qua sự chết, sự phục sinh, và vào trong sự thăng thiên. Sau khi Ngài hoàn thành sự cứu chuộc đời đời của Đức Chúa Trời qua những bước này, Ngài vào trong chúng ta để liên kết chính Ngài với chúng ta sâu xa hơn, áp dụng cho chúng ta những gì Ngài đã hoàn thành, là sự cứu rỗi đầy trọn của Đức Chúa Trời. Vì mục đích ấy, Ngài trở nên Đấng ở trong chúng ta và liên kết với chúng ta.
2) “Christ sống trong tôi” (Ga-la-ti 2:20).
Khi vào trong chúng ta và liên kết với chúng ta, Đấng Christ không những ở trong chúng ta mà còn đang sống trong chúng ta nữa; tức là Ngài đang sống sự sống Ngài trong chúng ta.
3) “Để Đấng Christ có thể lập nhà của Ngài trong lòng anh em” (Ê-phê-sô 3:17, nguyên văn). Khi Đấng Christ liên kết với chúng ta ở bề trong, Ngài sống sự sống Ngài trong chúng ta, và Ngài cũng muốn lập nhà Ngài trong lòng chúng ta; tức là Ngài muốn dầm thấm mỗi một phần của toàn bản thể chúng ta, hòa lẫn với chúng ta như một. Điều này cho thấy Ngài sẽ liên kết với chúng ta đến tuyệt điểm.
II. CHÚNG TA ĐƯỢC LIÊN KẾT VỚI ĐẤNG CHRIST
A. Nhờ Tin Và Chịu Báp-Têm
1) “... tin vào trong Ngài [tức Đấng Christ]” (Công-vụ 10:43, nguyên văn); “... báp-têm vào trong Đấng Christ” (Ga-la-ti 3:27, nguyên văn).
Ban đầu chúng ta sinh ra trong A-đam, tách biệt khỏi Đấng Christ (Êph. 2:12). Do tin và được báp-têm, chúng ta đã vào trong Đấng Christ. Đó là bước đầu chúng ta kinh nghiệm được liên kết với Đấng Christ.
B. Nhờ Sự Xức Dầu Của Đức Chúa Trời
1) “Vả, Đấng làm cho vững bền chúng tôi [tức các sứ đồ] với anh em [tức các tín đồ] trong Christ, và đã xức dầu cho chúng tôi [bằng Thánh Linh], ấy là Đức Chúa Trời” (2 Cô-rin-tô 1:21).
Khi chúng ta tin vào Chúa và chịu báp-têm, Đức Chúa Trời đặt Linh Ngài trong chúng ta và xức dầu cho chúng ta, nối kết chúng ta với Đấng Christ cách vững chắc. Một mặt chúng ta là người tin và được báp-têm vào trong Đấng Christ; mặt khác, Đức Chúa Trời là Đấng nối kết chúng ta vào trong Đấng Christ bằng cách xức dầu cho chúng ta bằng Linh Ngài.
C. Trở Nên Một Cõi Sáng Tạo Mới
Trong Đấng Christ
1) “... trong Christ” (2 Cô-rin-tô 12:2); “... trong Christ... là người được dựng nên mới” (2 Cô-rin-tô 5:17).
Nhờ tin và chịu báp-têm vào trong Đấng Christ, chúng ta trở nên những người của cõi sáng tạo mới trong Đấng Christ. Chúng ta trở nên những người như vậy nhờ được liên kết với Đấng Christ trong kinh nghiệm của mình.
D. Cứ Ở Trong Đấng Christ
1) “Hãy cứ ở trong Ta [tức Đấng Christ]” (Giăng 15:4); “Hãy cứ ở trong Ngài [tức Đấng Christ]” (1 Giăng 2:27). Sau khi vào trong Đấng Christ để trở nên một cõi sáng tạo mới trong Ngài, chúng ta phải lưu lại trong Ngài và cứ ở trong Ngài, lấy Ngài làm nơi cư ngụ và nơi an nghỉ của mình. Trong Đấng Christ, chúng ta vui hưởng tất cả những gì Ngài “là” đối với mình. Chúng ta vui hưởng Ngài như sự sống và nguồn cung ứng sự sống của mình, như sự bình an, yên ủi, hỗ trợ, hướng dẫn, vui mừng, và hi vọng mà chúng ta cần để sống một cuộc đời thiên thượng, thuộc linh, thánh khiết, đắc thắng và vượt trổi hầu chúng ta có thể trở nên những con người trổi cao, kinh nghiệm sự liên kết với Ngài trong đời sống và bước đi của mình.
E. Sống Với Đấng Christ
1) “Vì Ta [tức Đấng Christ] sống thì các ngươi cũng sẽ sống... và Ta ở trong các ngươi” (Giăng 14:19-20); “... đồng sống với Ngài [tức Đấng Christ]” (Rô-ma 6:8).
Cả hai phần này đều nói về việc chúng ta đồng sống với Đấng Christ. Bản thể chúng ta được liên kết với Đấng Christ, bắt đầu bằng sự kiện chúng ta vào trong Ngài, tiếp tục bằng sự kiện chúng ta lưu lại trong Ngài và cứ ở trong Ngài, và được tăng cường bằng việc chúng ta sống với Ngài. Đó là kinh nghiệm của chúng ta trong đời sống được liên kết với Ngài và nhận Ngài làm sự sống (Côl. 3:4).
F. Được Hiển Lộ Với Đấng Christ
Trong Vinh Quang
1) “Anh em cũng sẽ được hiện ra với Ngài [tức Đấng Christ] trong vinh hiển”(Cô-lô-se 3:4).
Tình trạng sau cùng của việc chúng ta được liên kết với Đấng Christ, nhận Ngài làm sự sống, và sống trong Ngài là được hiển lộ với Ngài trong vinh quang khi Ngài được hiển lộ. Đó là sự hoàn tất tột cùng kinh nghiệm của chúng ta về việc được liên kết với Đấng Christ.

Witness Lee