Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2012

CỨ Ở TRONG ĐẤNG CHRIST


Khi tin và chịu báp-têm vào trong Đấng Christ, chúng ta ở trong Đấng Christ. Trong Đấng Christ, chúng ta nhận được và vui hưởng mọi sự phong phú trong Ngài. Để duy trì một địa vị như vậy trong Đấng Christ và để tiếp tục vui hưởng mọi sự phong phú trong Ngài, chúng ta phải tiếp tục lưu lại trong Ngài, với kết quả là cứ ở trong Ngài. Vì vậy chúng ta phải xem xét vấn đề này cách kỹ lưỡng.
I. Ý NGHĨA CỦA VIỆC
CỨ Ở TRONG ĐẤNG CHRIST
A. Được Liên Kết Với Đấng Christ
1) “Ta [tức Đấng Christ] là cây nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong Ta, và Ta trong họ, thì nấy kết quả nhiều, vì ngoài Ta các ngươi không thể làm chi được” (Giăng 15:5).

Có một sự khác biệt giữa việc ở trong Đấng Christ và cứ ở trong Ngài. Ở trong Đấng Christ chỉ về sự kiện chúng ta đã vào trong Đấng Christ để dự phần trong Ngài và được liên kết với Ngài. Cứ ở trong Đấng Christ chỉ về kinh nghiệm chúng ta lưu lại trong Đấng Christ để tương giao với Ngài và vui hưởng Ngài. Trong câu này Chúa Christ nói với chúng ta cách cụ thể về kinh nghiệm ấy. Ngài mô tả đời sống cứ ở trong Ngài của chúng ta qua hình ảnh minh họa các nhánh cứ ở trong cây nho. Ngài là cây nho và chúng ta là các nhánh của Ngài. Điều này cho chúng ta thấy rõ, nếu muốn sống trong Ngài để hưởng trọn sự cung ứng sự sống của Ngài, nhờ đó chúng ta kết quả hầu hoàn thành nhiệm vụ làm chi thể Ngài, chúng ta phải cứ ở trong Ngài. Điều này giống như các nhánh của cây nho, chúng phải cứ ở trong cây nho để vui hưởng mọi sự cung ứng sự sống của cây nho và kết trái để làm trọn bổn phận của mình. Nếu tách rời khỏi Đấng Christ, như những nhánh tách rời khỏi cây nho, chúng ta không thể sống trong Ngài, cũng không thể nhận lãnh nguồn cung ứng sự sống từ Ngài để kết quả cho Ngài. Vì vậy nếu muốn sống trong Đấng Christ, chúng ta không được tách rời khỏi Ngài.
B. Có Sự Tương Giao Với Đấng Christ
1) “... truyền cho anh em sự sống ấy, tức là sự sống đời đời... đã được tỏ ra cho chúng tôi... hầu cho anh em cũng được tương giao với chúng tôi [tức các sứ đồ]. Thật, chúng tôi vẫn được tương giao với Cha và với Con Ngài là Giê-su Christ” (1 Giăng 1:2-3).
Những câu này cho chúng ta biết rằng lời tường thuật về sự sống đời đời đến với chúng ta làm cho chúng ta có sự tương giao với các sứ đồ, và sự tương giao của các sứ đồ là [sự tương giao] với Cha và với Con Ngài là Giê-su Christ. Nói cách khác, sự sống đời đời là sự sống của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ, tức chính Đấng Christ là sự sống, đem đến sự tương giao cho chúng ta, để chúng ta có thể tương giao không những với các sứ đồ, mà còn với Đức Chúa Trời và Đấng Christ. Sự tương giao này là dòng chảy của sự sống Đức Chúa Trời trong chúng ta, làm cho chúng ta có sự tương giao với Đức Chúa Trời và với Đấng Christ, để tham dự vào tất cả những gì Cha và Con “là”, và vui hưởng sự cung ứng sự sống của Cha và Con. Có sự tương giao với Đức Chúa Trời và Đấng Christ như vậy là cứ ở trong Đấng Christ. Việc cứ ở này sẽ đưa đến ba tình trạng như sau:
1. Được Soi Sáng
1) “Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm chút nào. Ví bằng chúng ta nói mình được tương giao với Ngài, mà còn ăn ở trong sự tối tăm, thì chúng ta nói dối, không làm theo lẽ thật” (1 Giăng 1:5-6).
Khi chúng ta có sự tương giao với Đức Chúa Trời là sự sáng, thì sự tương giao ấy đem chúng ta vào trong sự sáng của Ngài, để chúng ta được soi sáng. Do đó chúng ta không bước đi trong sự tối tăm.
2. Xưng Tội Lỗi Mình Và Được Tẩy Sạch
1) “Nhưng nếu chúng ta ăn ở trong sự sáng, như Ngài [tức Đức Chúa Trời] ở trong sự sáng, thì chúng ta tương giao với nhau, và huyết của Giê-su Con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta... Còn nếu chúng ta thừa nhận tội mình, Ngài là thành tín công nghĩa, ắt tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi sự bất nghĩa” (1 Giăng 1:7-9).
Khi được Đức Chúa Trời soi sáng trong sự tương giao với Ngài, chúng ta sẽ thấy tội của mình. Nếu chúng ta xưng tội lỗi mình trong ánh sáng của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ tha tội cho chúng ta, và huyết của Giê-su Con Ngài sẽ tẩy sạch mọi tội của chúng ta. Nếu chúng ta không xưng tội lỗi để được tẩy sạch, tội lỗi của chúng ta sẽ làm gián đoạn sự tương giao chúng ta có với Đức Chúa Trời và với Đấng Christ. Chỉ khi nào chúng ta xưng tội lỗi mình và được tẩy sạch thì sự tương giao của chúng ta với Đức Chúa Trời và Đấng Christ mới được phục hồi. Khi ấy chúng ta lại có thể ở trong Đấng Christ mà không có điều gì xen vào giữa chúng ta với Ngài.
3. Tăng Trưởng Trong Sự Sống
1) “... lớn lên bởi sự lớn lên của Đức Chúa Trời” (Cô-lô-se 2:19).
Do cứ ở trong Đấng Christ và tương giao với Ngài, sự sống trong chúng ta sẽ tiếp tục tăng trưởng, chúng ta cũng sẽ lớn lên với sự lớn lên của sự sống Đức Chúa Trời cho đến khi trưởng thành.
II. PHƯƠNG CÁCH CỨ Ở TRONG ĐẤNG CHRIST
A. Theo Sự Dạy Dỗ Của Sự Xức Dầu
1) “... theo như ơn ấy [tức ơn xức dầu] đã dạy các con thể nào, hãy cứ ở trong Ngài [tức Đấng Christ] thể ấy” (1 Giăng 2:27).
Sự xức dầu được đề cập đến ở đây là chuyển động của Thánh Linh, tức Đấng cư ngụ trong chúng ta. Sự chuyển động ấy của Thánh Linh thì ở trong chúng ta, như dầu xức chúng ta ở bề trong, dạy chúng ta lẽ thật. Chúng ta phải cứ ở trong Chúa theo sự dạy dỗ của sự xức dầu này.
B. Bước Đi Như Chúa Đã Bước Đi
1) “Ai nói mình ở trong Ngài [tức Đấng Christ], thì chính người ấy cũng phải ăn ở như Ngài đã ăn ở vậy” (1 Giăng 2:6).
Để ở trong Đấng Christ, một mặt chúng ta phải bước đi theo sự dạy dỗ từ sự xức dầu của Thánh Linh bề trong, mặt khác, chúng ta phải bước đi như Chúa đã bước đi ở bề ngoài. Điều này có nghĩa là chúng ta phải cứ ở trong Đấng Christ theo sự dạy dỗ của Thánh Linh bề trong và theo bước đi của Chúa ở bề ngoài.
C. Giữ Các Mạng Lịnh Của Đức Chúa Trời
1) “Ai giữ các điều răn Ngài [tức Đức Chúa Trời] thì cứ ở trong Đức Chúa Trời”(1 Giăng 3:24).
Để cứ ở trong Đấng Christ, ngoài việc bước theo sự dạy dỗ của sự xức dầu từ Thánh Linh và bước đi như Chúa đã bước đi, chúng ta còn phải giữ các mạng lịnh của Đức Chúa Trời, những gì Đức Chúa Trời truyền dạy chúng ta, và phải là những người đầu phục Ngài.
III. KẾT QUẢ VIỆC CỨ Ở TRONG ĐẤNG CHRIST
A. Đấng Christ Cứ Ở Trong Chúng Ta
1) “Hãy cứ ở trong Ta [tức Đấng Christ], Ta cũng ở trong các ngươi” (Giăng 15:4); “... cứ ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời cũng cứ ở trong người ấy”(1 Giăng 3:24).
Kết quả đầu tiên việc chúng ta cứ ở trong Đấng Christ là Đấng Christ và Đức Chúa Trời cứ ở trong chúng ta để ban phát sự phong phú của Đức Chúa Trời và Đấng Christ cho chúng ta, cung ứng và truyền sự phong phú ấy vào trong chúng ta.
B. Kết Nhiều Quả Để Tôn Vinh Đức Chúa Trời
1) “Ai cứ ở trong Ta [tức Đấng Christ], và Ta trong họ, thì nấy kết quả nhiều”(Giăng 15:5). “Cha Ta được tôn vinh, ấy là tại các ngươi kết nhiều quả” (Giăng 15:8).
Nếu chúng ta cứ ở trong Đấng Christ, Ngài cũng sẽ cứ ở trong chúng ta, làm cho chúng ta vui hưởng mọi sự phong phú của sự sống Ngài. Như vậy chúng ta sẽ kết nhiều quả để tôn vinh Đức Chúa Trời, tức là sống bày tỏ Đức Chúa Trời để Ngài được bày tỏ trong chúng ta.


C. Dạn Dĩ Gặp Chúa Và Không Bị Hổ Thẹn
1) “Hãy cứ ở trong Ngài [tức Đấng Christ], hầu cho nếu Ngài hiển hiện thì chúng ta được dạn dĩ, không đến đỗi hổ thẹn ở trước mặt Ngài lúc Ngài hiện đến” (1 Giăng 2:28).
Nếu chúng ta cứ ở trong Đấng Christ và kết nhiều quả bởi sự sống Ngài để tôn vinh Đức Chúa Trời, thì khi Ngài được hiển hiện, chúng ta sẽ dạn dĩ gặp Ngài và không bị hổ thẹn xa cách sự hiện diện vinh quang của Ngài (xin so sánh với Math. 25:30).

Witness Lee