Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2012

KINH NGHIỆM ĐẤNG CHRIST


(Đề nghị anh em đọc bài học sâu xa hơn này làm hai lần riêng rẽ, phần hai bắt đầu từ H. “Sống Christ”, trang 167).
Chúng ta tin và được báp-têm vào trong Đấng Christ để được liên kết với Ngài và cứ ở trong Ngài để được kinh nghiệm Ngài. Khi kinh nghiệm Đấng Christ, chúng ta chiếm hữu được Ngài và vui hưởng Ngài cách thực tế để Ngài được bày tỏ qua chúng ta.
I. NHỮNG PHƯƠNG DIỆN KHÁC NHAU
CỦA KINH NGHIỆM VỀ ĐẤNG CHRIST
A. Đấng Christ Được Mặc Khải Trong Chúng Ta
1) “Đức Chúa Trời... vui lòng bày tỏ Con của Ngài trong tôi” (Ga-la-ti 1:15-16).
Kinh nghiệm đầu tiên của chúng ta về Đấng Christ là Ngài được mặc khải trong chúng ta. Đó là chìa khóa để chúng ta được cứu rỗi và được tái sinh, và đó là kết quả trọng yếu của việc chúng ta được cứu để được liên kết với Đức Chúa Trời. Đó cũng là bước đầu chúng ta kinh nghiệm Đấng Christ.

B. Đấng Christ Ở Trong Chúng Ta
1) “Vậy, nếu Christ ở trong anh em, thì thân thể nhơn tội lỗi mà chết, còn tâm linh nhơn sự công nghĩa [hay công chính] mà sống ” (Rô-ma 8:10).
Một khi Đấng Christ được mặc khải trong chúng ta, ngay lập tức chúng ta kinh nghiệm việc Ngài ở trong chúng ta, là điều bày tỏ cho chúng ta thấy thân thể chúng ta chết do tội, là chính tội chúng ta đã thừa hưởng từ A-đam, và linh chúng ta là sự sống do sự công chính, tức sự công chính chúng ta nhận được từ Đấng Christ. Đó là kinh nghiệm Đấng Christ ban cho chúng ta.
C. Đấng Christ Cứ Ở Trong Chúng Ta
1) “Ai cứ ở trong Ta [tức Đấng Christ], và Ta ở trong họ, thì nấy kết quả nhiều”(Giăng 15:5).
Khi chúng ta cứ ở trong Đấng Christ theo sự kiện chúng ta đã được ở trong Ngài, Đấng Christ sẽ cứ ở trong chúng ta, đặt chính Ngài trong chúng ta để làm sự sống và nguồn cung ứng sự sống của chúng ta hầu cho Ngài trở nên kinh nghiệm của chúng ta trong sự sống để chúng ta kết quả nhiều.
2) “Nếu ai thương yêu Ta [tức Đấng Christ], thì giữ đạo Ta, Cha Ta sẽ thương yêu người, Chúng Ta đều đến cùng người và lập cư với người” (Giăng 14:23).
Đấng Christ cùng với Cha cứ ở trong chúng ta. Chúng ta kinh nghiệm điều này khi chúng ta yêu thương Ngài và giữ lời Ngài.
D. Đấng Christ Là Sự Sống Của Chúng Ta
1) “... Đấng Christ là sự sống của chúng ta” (Cô-lô-se 3:4).
Điều tốt nhất và chính yếu Đấng Christ làm khi Ngài ở trong chúng ta là trở nên sự sống của chúng ta để chúng ta nhận Ngài làm sự sống và sống bởi Ngài, mà không còn bước đi bởi sự sống thiên nhiên của mình. Chúng ta cần kinh nghiệm điều này hằng ngày và từng giây phút.
E. Đấng Christ Sống Trong Chúng Ta
1) “... không phải là tôi sống nữa, bèn là Christ sống ở trong tôi” (Ga-la-ti 2:20).
Chúng ta không nên chỉ kinh nghiệm Đấng Christ cứ ở trong chúng ta để làm sự sống của mình, mà còn phải kinh nghiệm Đấng Christ sống trong chúng ta để trở nên cuộc sống của chúng ta nữa. Để kinh nghiệm Đấng Christ như vậy, chúng ta phải từ chối chính mình bằng cách ở trong sự chết của Ngài, và có thể nói rằng tôi không còn sống nữa. Chúng ta phải chết để có thể kinh nghiệm Đấng Christ sống trong mình.
F. Đấng Christ Lập Nhà Của Ngài Trong Chúng Ta
1) “Hầu cho Đấng Christ nhơn đức tin mà ngự trong lòng anh em... hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự đầy đủ của Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 3:17-19).
Chúng ta cũng cần kinh nghiệm Đấng Christ lập nhà của Ngài trong lòng chúng ta. Không những Ngài sống trong chúng ta, nhưng cũng chiếm mọi phần của bản thể chúng ta ở bề trong, lập nhà Ngài trong lòng chúng ta, và định cư trong chúng ta, dầm thấm và đầy dẫy toàn bản thể chúng ta để chúng ta có thể trở nên sự đầy trọn của Đức Chúa Trời.
G. Đấng Christ Được Thành Hình Trong Chúng Ta
1) “Ta [tức sứ đồ Phao-lô] lại vì cớ các con mà chịu cơn quặn thắt, cho đến chừng nào Christ thành hình trong các con” (Ga-la-ti 4:19).
Chúng ta cũng cần phải kinh nghiệm Đấng Christ thành hình trong chúng ta, tức là Ngài lớn lên trong chúng ta đến mức độ trưởng thành cho tới khi chúng ta đạt đến chính vóc giạc của Ngài (Êph. 4:13).
H. Sống Christ
1) “Đối với tôi, sống là Christ” (Phi-líp 1:21).
“Sống là Christ” ấy là sống Christ. Chúng ta cần phải kinh nghiệm Đấng Christ trong mọi phương diện ở bề trong, và cũng cần phải kinh nghiệm sống bày tỏ Ngài ra bên ngoài.
I. Tôn Đại Đấng Christ
1) “Christ được tôn đại trong thân thể tôi cách dạn dĩ mọi bề, hoặc bởi sự sống hoặc bởi sự chết” (Phi-líp 1:20).
Về phương diện bên ngoài, chúng ta phải kinh nghiệm không những sống Christ mà còn tôn đại Đấng Christ nữa. Mọi sự xảy đến với chúng ta đều để chúng ta tôn đại Đấng Christ. Hoàn cảnh càng khó khăn và công việc càng bận rộn, chúng ta càng có thể tôn đại Đấng Christ. Đó là đỉnh cao của kinh nghiệm Đấng Christ về phương diện bên ngoài.
J. Đấng Christ Là Mọi Sự Đối Với Con Người Mới
1) “Đã lột bỏ người cũ... và đã mặc lấy người mới [tức con người tập thể]... tại đây [trong con người mới, là hội-thánh] không còn người Hi-lạp, người Do-thái, người chịu cắt bì, người không chịu cắt bì, người dã man, người Sy-the [tức người dã man nhất], kẻ tôi mọi hay người tự chủ, nhưng Christ là mọi sự [hay mọi người] và trong mọi người” (Cô-lô-se 3:9-11).
Những câu này nói rằng chúng ta, những người tin vào Chúa và được tái sinh, đã lột bỏ người cũ và mặc lấy người mới. Trong người mới này, là hội-thánh, không có người cũ thuộc một chủng tộc, tôn giáo, văn hóa hay giai cấp nào đó, nhưng Đấng Christ, là sự sống và yếu tố của chúng ta, cấu tạo nên con người mới. Đấng Christ là mọi người trong con người mới có tính cách tập thể, và Ngài sống trong tất cả những con người này. Chúng ta phải có nhiều kinh nghiệm về Đấng Christ liên quan đến vấn đề ấy, và chúng ta cũng nên có kinh nghiệm đầy trọn này về Đấng Christ khi những kinh nghiệm của chúng ta về Ngài đạt đến đỉnh cao.
II. NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ KINH NGHIỆM ĐẤNG CHRIST
A. Cứ Ở Trong Ngài
1) “Ai cứ ở trong Ta, và Ta trong họ...” (Giăng 15:5).
Điều kiện thứ nhất để kinh nghiệm Đấng Christ cứ ở trong chúng ta là chúng ta cứ ở trong Ngài. Chúng ta cần phải cứ ở trong Ngài, cho Ngài thời gian và không gian để Ngài có thể cứ ở trong chúng ta.
B. Lưu Lại Trong Tình Trạng
Đồng Chịu Đóng Đinh Với Ngài
1) “Tôi đã bị đóng đinh với Đấng Christ trên thập tự giá; dầu vậy tôi sống, nhưng không phải là tôi sống nữa” (Ga-la-ti 2:20).
Hơn nữa, kinh nghiệm về sự đồng chịu đóng đinh với Đấng Christ cũng là điều kiện cơ bản để chúng ta kinh nghiệm Đấng Christ. Vì chúng ta đang cứ ở trong Ngài, chúng ta chắc chắn lưu lại trong tình trạng cùng chịu đóng đinh với Ngài, tức là trong sự chết bao hàm tất cả của Ngài, là sự chết vô hiệu hóa sự hiện hữu của chúng ta, để chúng ta không còn sống nữa. Do đó, chúng ta cho phép Đấng Christ sống trong chúng ta để chúng ta kinh nghiệm và vui hưởng Ngài là sự sống của mình.
C. Yêu Ngài và Giữ Lời Ngài
1) “Nếu ai thương yêu Ta, thì giữ đạo Ta, Cha Ta sẽ thương yêu người, Chúng Ta đều đến cùng người và lập cư với người” (Giăng 14:23).
Yêu thương Đấng Christ và vâng lời Ngài cũng là những điều kiện để chúng ta kinh nghiệm Đấng Christ cứ ở trong chúng ta. Nếu chúng ta yêu thương Ngài và giữ lời Ngài, Ngài và Cha sẽ đến ở với chúng ta để chúng ta vui hưởng mọi ơn phước của Đức Chúa Trời Tam Nhất ở với chúng ta.

D. Được Làm Cho Mạnh Mẽ Nơi Người Bề Trong
1) Đức Chúa Cha “nhờ Thánh Linh của Ngài lấy quyền năng mà ban cho anh em được nên mạnh mẽ trong [nguyên văn: vào trong] người bề trong, hầu cho Đấng Christ... ngự trong lòng anh em...” (Ê-phê-sô 3:16-17).
Việc chúng ta được Đức Chúa Trời lấy quyền năng Ngài, qua Linh Ngài mà làm cho chúng ta mạnh mẽ vào trong người bề trong (tức linh chúng ta) là điều kiện để chúng ta kinh nghiệm Đấng Christ lập nhà Ngài trong lòng chúng ta. Kinh nghiệm ấy về Đấng Christ thì sâu xa, vì vậy, điều kiện này, tức toàn bản thể chúng ta được Đức Chúa Trời làm cho mạnh mẽ vào trong linh chúng ta, là một điều kiện quan trọng.
E. Được Dạn Dĩ Hoàn Toàn
1) “Thường thường thể nào thì nay vẫn thể ấy, Christ được tôn đại trong thân thể tôi cách dạn dĩ mọi bề, hoặc bởi sự sống hoặc bởi sự chết cũng vậy” (Phi-líp 1:20).
Để tôn đại Đấng Christ, chúng ta phải dạn dĩ trong mọi sự, dầu sống hay chết cũng không lo ngại. Đó là điều kiện cao nhất để được kinh nghiệm Đấng Christ đến tột cùng.
III. PHƯƠNG TIỆN KINH NGHIỆM ĐẤNG CHRIST
1) “Điều này sẽ trở nên sự cứu rỗi cho tôi qua... sự cung ứng dồi dào của Linh Giê-su Christ” (Phi-líp 1:19, nguyên văn).
Chúng ta không kinh nghiệm Đấng Christ bằng khả năng hay sự cố gắng riêng của mình, nhưng nhờ sự cung ứng dồi dào của Linh Giê-su Christ. Linh Giê-su Christ là Linh Đức Chúa Trời, Đấng đã trải qua sự nhập thể, cuộc sống làm người, sự đóng đinh của Giê-su, và sự phục sinh, thăng thiên, và vinh hóa của Đấng Christ. Linh này là Linh bao-hàm-tất-cả, Linh là biểu hiện sau cùng của Đức Chúa Trời Tam Nhất. Sự cung ứng dồi dào của Linh bao-hàm-tất-cả này là quyền năng và phương tiện để chúng ta kinh nghiệm Đấng Christ.
IV. KẾT QUẢ
A. Đấng Christ Được Thành Hình Trong Chúng Ta
1) “... Cho đến chừng nào Christ thành hình trong các con” (Ga-la-ti 4:19).
Kết quả đầu tiên khi chúng ta kinh nghiệm Đấng Christ là Đấng Christ được thành hình trong chúng ta. Điều này chỉ về Đấng Christ lớn lên và trưởng thành trong chúng ta đạt đến tầm vóc đầy trọn (Êph. 4:13) để Ngài được bày tỏ cách đầy trọn qua chúng ta.
B. Chúng Ta Trở Nên Sự Bày Tỏ Đầy Trọn
Của Đức Chúa Trời
1) “... Đấng Christ có thể lập nhà Ngài trong lòng anh em... để anh em... được mạnh mẽ để cùng với các thánh đồ hiểu rõ thế nào là chiều rộng, chiều dài, chiều cao và chiều sâu [tức các chiều kích vô hạn của Đấng Christ]... để anh em co thể được đầy dẫy mà đạt đến mọi sự đầy trọn của Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 3:17-19, nguyên văn).

Kết quả thứ hai của kinh nghiệm chúng ta về Đấng Christ là chúng ta trở nên biểu hiện đầy trọn của Đức Chúa Trời. Điều này chỉ về Đấng Christ lập nhà của Ngài trong chúng ta để chúng ta có thể cùng với tất cả các thánh đồ am hiểu các chiều kích vô hạn của Ngài, được đầy dẫy mà đạt đến mọi sự đầy trọn của Đức Chúa Trời hầu trở nên biểu hiện tập thể của Đức Chúa Trời.

WITNESS LEE