Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Hai, 9 tháng 7, 2012

Chuyến Tàu Đi Vào Cõi Chết (3)

Lối  Vào Thiên Đàng


Nói về phán quyết của Thượng Đế, chính Đức Chúa Jêsus Christ cũng nói rằng: "Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống, chẳng bởi Ta không ai được đến cùng Cha" (Giăng 14:6).

Bác sĩ Luca thêm vào:"Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. (Công Vụ 4:12).


Sự nhấn mạnh này có nghĩa là ngoài Đức Chúa Jêsus Christ, không có con người nào có thể được cứu cũng như được vào thiên đàng. Đức Chúa Jêsus Christ đã khẳng định tuyên bố về sự việc đó. Không có một ngã tắt nào khác. Thượng Đế nói lên điều Ngài muốn nói.

Làm Thế Nào Để Được Cứu?


Chỉ có một con đường để vào Thiên Đàng, đó là qua Đức Chúa Jêsus Christ. Ngài nói:

Ta là cái cửa: nếu ai bởi ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi (Giăng 10:9a).

Làm thế nào một người đi vào cái cửa mà anh ta không thể thấy? Vì Đức Chúa Jêsus Christ là cái cửa; cách duy nhất để đi vào cái cửa đó là qua đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ mà thôi. Một cái cửa, một lối vào, một đức tin vào chỉ một mình Đức Chúa Jêsus Christ mà thôi. Cần bao nhiêu đức tin? Rất ít "như một hạt cải" (Mathiơ 17:20).Dẫn Chứng Về Đức Tin: 

Trong kinh thánh Cựu Ước có chép việc dân sự Y-sơ-ra-ên không vâng lời Chúa. Thượng Đế trong sự công chính của Ngài sai con rắn rửa đến cắn dân sự (Dân số 21:6). Con rắn cắn và giết chết rất nhiều dân sự. Dân Y-sơ-ra-ên đau khổ thú tội cùng Thượng Đế. Ngài đã có thể cho phép con rắn tiêu diệt dân sự, nhưng Ngài không làm điều đó. Ngài đã làm điều gì để thay thế vào đó? Trong tình yêu thương ân điển vô hạn của Ngài, Ngài bảo với ông Môi-se: ‘Hãy làm một con rắn lửa, và dựng nó trên cây cột; và khi có chuyện rắn cắn xẩy ra, khi người bị rắn cắn, nhìn vào con rắn lửa treo trên cột, sẽ không bị chết' (Dân số 21:8). Vì vậy Môi-se làm đúng như mạng lệnh Thượng Đế đã căn dặn. Các bạn có thấy không, Môi-se thi hành đúng mạng lệnh của Chúa không một chút sai trật. Rồi tới phiên dân sự Y-sơ-ra-ên theo đúng mạng lệnh của Thượng Đế cũng không sai trật, qua sự chỉ dẫn của Môi-se. Họ có sự chọn lựa: chỉ cần đơn giản làm theo lời của Thượng Đế hay là chết.Đúng như lời Chúa dạy, tất cả những người bị rắn cắn, không có chất vấn về ân điển của Chúa hay là nghi ngờ về sự khôn ngoan của Ngài hoặc than phiền về sự quá đơn giản theo phương cách của Thượng Đế đưa ra, nhưng chỉ cần nhìn con rắn mà Môi-se làm, đều được sống (Dân số ký 21:9). Thật tuyệt vời làm sao, kỳ diệu làm sao, đơn giản làm sao ân huệ của Thượng Đế ban cho dân sự Y-sơ-ra-ên, quá đơn giản đến nỗi dầu người già hay người trẻ đã có thể nhìn vào con rắn - đều sống. Không cần phải một công lao nỗ lực nào để nhận được ân chỉ dẫn của Chúa. Không cần phải làm một lời hứa hẹn với Chúa, không cần phải làm một lời cam kết, không có sự cống hiến của hội chúng hay cần sự tái dâng hiến, không cần lễ báp têm hay đòi hỏi việc dâng một phần mười. Một giải pháp quá dễ dàng từ tòa án của một Thượng Đế yêu thương. Cùng một Thượng Đế đã đưa ra chỉ thị cho Môi-se hang ngàn năm trước đây, cũng đã đưa ra một giải pháp đơn giản khác tới cho nhân loại đang sống trong tình trạng bơ vơ tuyệt vọng. 


Con Của Thượng Đế Bị Treo Lên  


"Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng phải bị treo lên dường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời." (Giăng 3:14,15Chúa Jêsus bị treo lên Thập Tự Giá khi Ngài bị hình phạt. Cũng giống như dân Y-sơ-ra-ên nhìn con rắn do Môi-se treo lên, bạn có thể nhìn đến Thập Tự Giá và qua đức tin đơn thuần trong Đức Chúa Jêsus Christ  bạn được bảo đảm chính Thượng Đế bảo đảm rằng bạn được sự sống đời đời. Trong đồng vắng, dân sự nhìn vào con rắn. Có công trạng gì đòi hỏi nơi họ để được nhìn vào con rắn? Không gì cả. Tại Thập Tự Giá, chỉ cần tin. Một lần nữa, có công trạng gì để tin không? Thưa không. Tất cả công trạng đều thuộc về Chúa Jêsus Christ. Thượng Đế đã ban sự giải thoát trong đồng vắng dễ dàng như thế nào; Ngài cũng ban sự cứu chuộc dễ dàng như vậy? Thượng Đế làm cho công việc của Ngài dễ dàng đang khi đó Satan và các tòng sự của hắn làm cho ân điển cứu chuộc của Chúa trở thành phức tạp. Sự cứu chuộc là một việc rất đơn giản. Nó dễ dàng đơn giản đến nỗi: chỉ cần "TIN NHẬN NGÀI;" không phải "tin và chịu báp têm;" không phải "tin và gia nhập hội thánh;" không phải "tin rồi lập đi lập lại việc tin tưởng của mình;" không phải "tin rồi ăn năn rồi lại tin lại nữa;" không phải "tin và tôn Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa." Ngài đã là Chúa. Không cần phải một lời hứa nguyện thêm vào đức tin. Chỉ thị của Thượng Đế về việc cứu rỗi đã được nêu lên rất rõ ràng: "Ai (trong đó có bạn) tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Ðức Chúa Trời vẫn ở trên người đó." (Giăng 3:36)."Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời". (Giăng 3:16).


"Nhưng các việc nầy đã chép, để cho các ngươi tin rằng Ðức Chúa Jêsus là Ðấng Christ, tức là Con Ðức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống." (Giăng 20:31).


Anh Châu