Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Hai, 25 tháng 6, 2012

LÀM SẠCH NẾP SỐNG CŨVì chúng ta đã có một sự thay đổi trong bản thể mình và đã trở nên một người mới khi được cứu, chúng ta phải bắt đầu một khởi điểm mới mẻ để sống một đời sống mới. Do đó, nếp sống cũ của chúng ta cần phải được làm cho sạch.I. TỪ BỎ HÌNH TƯỢNG
1) “Anh em lìa bỏ hình tượng, xây hướng về Đức Chúa Trời, để hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống, chân thật” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:9).
Câu này chỉ về các tín đồ tại Tê-sa-lô-ni-ca. Một khi đã tin Chúa, họ quay khỏi hình tượng về với Đức Chúa Trời để hầu việc một Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời ghen tương. Ngài sẽ không dung thứ cho ai hầu việc Ngài mà cúi xuống thờ lạy trước bất cứ hình tượng nào (Xuất 20:5). Đó là vì có các quỉ ẩn núp phía sau những hình tượng ấy. Vì vậy, sau khi tin Chúa và quay về với Đức Chúa Trời, chúng ta phải lìa bỏ và từ bỏ hình tượng có bất cứ kích cỡ và hình thù nào, dù được tạc hay được đục từ vàng, bạc, đồng, sắt, gỗ hay đá. Trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời đòi hỏi dân Ngài phải đập vỡ và đốt hết tất cả hình tượng (Phục 7:5). Chúng ta là những người thuộc về Đức Chúa Trời nên hành động giống như vậy, đừng bao giờ giữ lại bất cứ hình tượng nào để cho người khác. Việc này xúc phạm đến Đức Chúa Trời và làm hư hoại người khác. Theo như những điều được nói trong Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:5, không chỉ các hình tượng, mà tất cả mọi vật liên hệ đến hình tượng cũng phải bị đập nát và thiêu hủy nữa.
II. QUĂNG BỎ NHỮNG VẬT XẤU XA VÀ Ô UẾ
1) “Trong bọn chuyên nghề tà thuật cũng có nhiều người đem sách vở mình dồn lại đốt trước mặt công chúng; sách đó tính giá đến năm muôn đồng bạc. Dường ấy, đạo Chúa nảy nở và đắc thắng cả thể” (Công-vụ 19:19-20).
Những câu này mô tả các tín đồ mới tại Ê-phê-sô, vốn là những người thờ một đại nữ thần Ê-phê-sô (Công 19:27). Sau khi tin và quay về với Đức Chúa Trời, họ đem ra những quyển sách xấu xa mà mình có và đốt trước mặt mọi người. Trường hợp này cho thấy rõ rằng sau khi tin Chúa, chúng ta phải quăng bỏ tất cả mọi vật xấu xa và ô uế có liên hệ đến việc thờ thần tượng và các việc gian ác, chẳng hạn như sách về bói khoa và tử vi, những vật có hình ảnh hay dấu ấn của con rồng và mọi loại cờ bạc. Những vật có hình ảnh hay dấu ấn của con rồng phải bị quăng đi vì con rồng là biểu hiệu của Ma quỉ, Sa-tan (Khải 12:9). Vì là những người thuộc về Đức Chúa Trời, thờ phượng và hầu việc Đức Chúa Trời, nên y phục chúng ta mặc và đồ đạc chúng ta trưng bày hay cất giữ trong nhà mình đều không được bày tỏ bất cứ dấu vết nào của những điều xấu xa và ô uế ấy. Trái lại, y phục, đồ trang sức, đồ đạc trong nhà và các món trang trí phải cho người ta thấy rằng chúng ta tin Chúa và yêu mến Đức Chúa Trời.
III. BỒI THƯỜNG
1) “Xa-chê đứng nói với Chúa rằng: Thưa Chúa, nầy, tôi lấy phân nửa của cải tôi mà cho kẻ nghèo, và nếu tôi đã vu cáo để lấy gì của ai, thì tôi sẽ đền lại gấp tư” (Lu-ca 19:8).
Đây là những lời của viên thâu thuế Xa-chê thưa với Chúa khi ông tiếp nhận Ngài. Lời này bày tỏ quyền năng dư dật quá đỗi của sự cứu rỗi của Chúa. Ông là người thâu thuế cưỡng đoạt [tiền bạc] từ người khác và là một người yêu tiền. Khi tiếp nhận Chúa thì trong ông có một sự thay đổi lớn lao: ông tình nguyện phân phát nửa tài sản của mình cho người nghèo và trả lại gấp tư các món tiền bất chính mà ông đã cưỡng đoạt của người khác. Nhưng hành động này không phải là điều kiện để được cứu rỗi và cũng không phải là sự đòi hỏi và mạng lịnh của Chúa vào lúc ấy, nhưng là kết quả phi thường của sự cứu rỗi đầy năng lực của Chúa đã đến với Xa-chê. Dựa trên trường hợp cứu rỗi này, có thể là ngay sau khi tin Chúa, chúng ta phải trả lại bất cứ món lợi bất chính nào cho những người mà chúng ta đã đối xử sai trái. Chỉ như thế chúng ta mới có được một chứng cớ trước mặt loài người và sự bình an trong lương tâm mình. Nếu chúng ta kiếm được một món lợi bất chính cách bí mật không ai biết đến, kể cả người đã bị chúng ta lừa gạt, thì chúng ta nên vận dụng sự khôn ngoan bồi thường và hoàn trả lại những gì chúng ta nợ một cách kín đáo hầu tránh gây phiền phức và liên lụy đến người khác. Chúng ta chỉ nên bồi thường cách công khai cho những người biết việc làm tối tăm của chúng ta mà thôi.
Theo nguyên tắc bồi thường, sau khi được cứu, chúng ta phải vận dụng sự khôn ngoan của mình tương tự như vậy để đối phó với các mối liên hệ vô đạo đức với người khác. Chỉ như thế thì chúng ta mới xứng đáng được kể là một Cơ-đốc-nhân chân thật.

Witness Lee