Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Ba, 26 tháng 12, 2017

SỨ ĐIỆP GIÁNG SINH 2017

Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” (Giăng 14: 6)
Image result for giáng sinhSự Giáng sinh của Chúa Jesus là một lẽ thật quan trọng trong Kinh Thánh cho biết rằng chính Đức Chúa Trời đã đến thế gian để mở ra con đường cứu rỗi cho cả nhân loại. Ngài là đường đi, lẽ thật là sự sống! Sự kiện Chúa Jesus Giáng sinh chấm dứt thời Cựu ước, mở ra thời Tân ước với ân điển, đức tin và sự cứu rỗi trong chính Ngài. Chúa Jesus Giáng sinh là cột mốc đánh dấu sự khởi đầu của Phúc âm cứu rỗi được rao giảng cho toàn thế giới không phân biệt màu da, tiếng nói và chủng tộc.
CHÚA JESUS LÀ CON ĐƯỜNG
Qua sự Giáng sinh, Chúa Jesus chuẩn bị con đường cứu rỗi cho muôn dân. “Ta là đường đi” khẳng định rằng Chúa Jesus là con đường [1] cứu rỗi cho cả nhân loại. Điều răn, luật pháp của Do-thái giáo không phải là con đường, các giáo chủ trong thế gian đều không là con đường, chỉ duy Chúa Jesus là đường cứu rỗi cho nhân loại. Chúa Jesus chính là phương tiện để con người đến với Đức Chúa Trời. Chúa Jesus là sự con đường duy nhất đến với Đức Chúa Cha bởi vì Ngài là Đấng duy nhất ra từ Đức Chúa Cha (Giăng 1: 1 – 2, 5; 3: 13) [2].
Qua sự Giáng sinh Chúa Jesus chuẩn bị con đường, qua sự hy sinh trên thập tự, Chúa Jesus mở ra con đường đến với Đức Chúa Cha. Tác giả thư Hê-bơ-rơ viết: “Hỡi anh em, vì chúng ta đã nhờ huyết của Chúa Jesus mà được dạn dĩ vào nơi chí thánh, bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở cho chúng ta ngang qua bức màn, nghĩa là ngang qua xác thịt Ngài” (Hêb 10: 20). Câu này khẳng định rằng Chúa Jesus là Đấng mở đường, Ngài cũng chính là con đường mới và sống cho tất cả những người tin. Bất cứ ai tin nhận Chúa Jesus và nhờ huyết Chúa Jesus bôi xóa tội lỗi đều được cứu rỗi! Ha-lê-lu-gia!
CHÚA JESUS LÀ SỰ THẬT
Qua sự Giáng sinh, Chúa Jesus đem sự thật đến vì Ngài chính là sự thật.[3] Trong cả vũ trụ mọi sự đều là giả dối và qua đi, chỉ có Chúa Jesus là thật (I Giăng 5: 20, Khải 3: 7). Muôn vật đều sẽ thay đổi và héo tàn nhưng Chúa Jesus vẫn y nguyên (Hêb 1: 12; 13: 8). Satan và tất cả hình tượng đều là giả dối, chỉ có Chúa Jesus Christ là sự thật, là Đấng có thật, là Đấng Chân thật! Sự Giáng sinh của Chúa Jesus là sự thật, Sự chết và sống lại của Ngài là sự kiện có thật, sự cứu rỗi những người tin Chúa Jesus là điều có thật, Hội Thánh là thực thể có thật, Giê-ru-sa-lem mới là sự thật! Ha-lê-lu-gia!
Qua sự Giáng sinh, Chúa Jesus đem sự thật đến với tất cả những người tin. Qua đức tin, Cơ-đốc-nhân sẽ kinh nghiệm được sự thật. Chính Chúa Jesus phán rằng: “Các ngươi sẽ biết sự thật và sự thật sẽ buông tha các ngươi” (Giăng 8: 32). Người Do-thái không biết sự thật nên mãi ở trong ách nô lệ của luật pháp, người Ngoại bang do không biết sự thật nên làm nô lệ cho tội lỗi, ma quỷ, sự dối trá... Nhưng bất cứ ai tin nhận Chúa Jesus sẽ được tự do, được giải cứu khỏi thế gian, ma quỷ, tội lỗi, điều luật, truyền thống… “Các ngươi sẽ biết sự thật và sự thật sẽ buông tha các ngươi!” là lời khẳng định vô giá! Ha-lê-lu-gia!
CHÚA JESUS LÀ SỰ SỐNG
Qua sự Giáng sinh, Chúa Jesus đến ban cho sự sống vì Ngài là sự sống. Sự sống là một huyền nhiệm trong vũ trụ này và chỉ có Chúa Jesus là nguồn sự sống, là Đấng ban sự sống cho muôn vật (Công 17: 28). Chính Ngài phán rằng “Ta đến hầu cho chiên ta được sự sống và được càng dư dật” (Giăng 10: 10b). Khi một người tiếp nhận Chúa Jesus người ấy nhận được sự sống. Hơn nữa, qua bước đi đầu phục Đức Thánh Linh, người tin sẽ được hưởng sự sống càng dư dật hơn trong Chúa Jesus![4]
Qua sự Giáng sinh, Chúa Jesus đem sự sống đến. Qua sự chết và sống lại, Chúa Jesus đem quyền năng của sự sống phục sinh đến. “Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta, dẫu đã chết, cũng chắc sống” (Giăng 11: 25). Sự sống phục sinh là sự sống đã đi qua sự chết, là sự sống bất khả chiến bại, là sự sống đời đời, là quyền năng mạnh nhất trong vũ trụ. Chúa Jesus là Đấng chiến thắng sự chết, Ngài sống đến đời đời. Tất cả những ai tin cậy Ngài đều sẽ sống đời đời! Ha-lê-lu-gia!
KẾT LUẬN
Qua sự Giáng sinh làm người, Chúa Jesus là người mở đường và Ngài cũng chính là con đường mới và sống cho tất cả những ai tin nhận Ngài làm Cứu Chúa mình. Qua chức vụ và sự hy sinh, Chúa Jesus đem sự thật đến để buông tha và giải phóng tất cả những tội nhân tin Ngài khỏi ách nô lệ của Satan và tội lỗi. Qua sự sống lại, thăng thiên và ban Đức Thánh Linh xuống, Chúa Jesus đã trở nên Đấng sống, trở nên Thánh Linh ban sự sống cho Hội Thánh và toàn thể cộng đồng Cơ đốc.
Ta là đường đi, lẽ thật và sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha
Nhân Mùa Giáng Sinh này, mong các Bạn hãy đến với Chúa Jesus vì Ngài chính là con đường, hãy tin nhận Chúa Jesus để được tự do vì Ngài chính là sự thật, hãy mở tấm lòng với Chúa Jesus vì Ngài chính là sự sống lại và sự sống cho tất cả chúng ta!
Dec, 2017
Joseph An____
[1] Giăng 1: 1, Bản Nhuận Chánh dịch: “Đạo” có nghĩa “Con Đường.” Câu này cho thấy chỉ có Chúa Jesus là con đường cứu rỗi duy nhất, là “Đạo” duy nhất mà con người cần bước theo.
[2] John F. Walvoord & Roy B. Zuck, The Bible Knowledge Commentary: An Exposition of the Scriptures (Wheaton: Victor Books, 1985), S. 2:322
[3] Chữ “Lẽ thật” trong nguyên văn Hi-lạp là ἀλήθεια, có nghĩa là: thật, sự thật (không có chữ “lẽ”).
[4] William Macdonand, Chú Giải Kinh Thánh Tân Ước (Nashville: Thomas Nelson Publishers, 2006), 386.