Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014

ĐỨC CHÚA TRỜI BA NGÔI TRONG PHÚC ÂM GIĂNG

Giăng chương 14 - 16

Phúc âm Giăng chương 14, 15 và 16 trình bày cho chúng ta ba về Đấng Tam Nhất qua ba bức tranh: Nhà của Đức Chúa Cha, Cây Nho là Chúa Jesus và Đấng Yên ủi là Đức Thánh Linh. Là một Cơ-đốc-nhân chân thật, chúng ta cần trải qua ba kinh nghiệm này.

1. NHÀ CỦA ĐỨC CHÚA CHA

Chương 14 trình bày Nhà của Cha có nhiều “chỗ ở” (Thi 90: 1).
Chữ “chỗ ở” cần được hiểu theo hai ý nghĩa: vật chất và thuộc linh. Nhà của Cha một phương diện chính là Thiên đàng, một nơi chốn cụ thể ở tầng trời thứ ba, là nơi các tín nhân sẽ đến trong tương lai. Phương diện thuộc linh Nhà của Cha chính là Hội thánh, Thân Thể của Đấng Christ mà mỗi tín hữu đều là một thành viên, một chi thể của Thân Ngài. Một khía cạnh chúng ta hôm nay đã ở trong Nhà của Đức Chúa Cha, đã kinh nghiệm các ơn phước thuộc linh xuyên qua sự tin nhận Chúa Jesus (c. 6). Khía cạnh khác, chúng ta sẽ bước vào Nhà của Đức Chúa Cha trong tương lai là Vương quốc đời đời. Đây là một lời hứa hai phương diện mà mỗi Cơ đốc nhân hôn may đều phải kinh nghiệm. Bởi đức tin nơi Chúa Jesus, chúng ta đang ở trong Hội thánh là Nhà của Đức Chúa Trời ngay hôm nay để hưởng ân điển của Đức Chúa Trời. Đây là tiền vị nếm trước cho tương lai vinh hiển trong Vương Quốc Đức Chúa Trời.

2. CÂY NHO LÀ CHÚA JESUS

Chương 15 mô tả Cây Nho vĩ đại mang tính hoàn vũ là Chúa Jesus và mỗi người Cơ-đốc là một nhánh nho. Đây là hình ảnh Hội Thánh chung của Đấng Christ hôm nay. Là một nhánh nho, chúng ta phải kết nối, bám chặt với Đấng Christ qua việc giữ lời Chúa trong lòng và làm theo Lời Ngài (c. 7, 10). Đây chính là Shema Tân ước! Học biết Lời Đức Chúa Trời và vâng theo Lời Ngài là hai bước liên tiếp giúp một tín hữu liên tục nhận sự sống từ Đấng Christ và sự tỉa sửa từ Đức Chúa Trời. Bởi vì Hội thánh chỉ được rửa sạch qua nước và Lời Chúa (Eph 5: 26), cho nên nếu không giữ Lời Chúa trong lòng và làm theo mỗi ngày, chúng ta sẽ bị tách rời khỏi Đấng Christ là Cây Nho thật.

3. ĐẤNG YÊN ỦI LÀ ĐỨC THÁNH LINH

Đến chương 16, sứ đồ Giăng trình bày lẽ thật về Đức Thánh Linh, Ngài là Thần Yên ủi đang ngự bên trong mỗi chúng ta để dạy dỗ về sự công bình, cáo trách tội lỗi, phán xét người bề trong (c.8). Nếu chúng ta không lắng nghe tiếng phán của Đức Thánh Linh, không vâng lời khi bị cáo trách, không bước theo sự dạy dỗ của sự xức dầu, chúng ta đang đi ngược lại ân điển (Eph 4: 30). Trách nhiệm của mỗi người Cơ đốc là phải xoay chính bản thể mình hướng về Chúa để lắng nghe tiếng phán của Đức Thánh Linh. Ngài là tiếng nói êm dịu nhỏ nhẹ đang ngày đêm cáo trách, an ủi, nhắc nhở và lay động từ bên trong.

KẾT LUẬN

Được ở trong Nhà của Cha, được kết nối vào Cây Nho là Chúa Jesus và được nghe tiếng phán của Đức Thánh Linh là những đặc ân mà mỗi Cơ-đốc-nhân cần phải kinh nghiệm ngay trong cõi thời gian này. Đây là những phước hạnh vô giá, thiêng liêng mà mỗi con cái Chúa cần phải tận dụng từng ngày, từng giờ để hưởng ân điển của Đức Chúa Trời. Hãy lợi dụng thời giờ bước đi với Chúa để được trưởng tiến, mạnh mẽ trong Ngài qua sự vui hưởng ba phương diện trên. 

Nguyện mỗi ngày qua đi sẽ là cơ hội để chúng ta có thể hưởng sự bình an trong Nhà Cha, được cung ứng sự sống từ Cây Nho là Chúa Jesus và được liên tục an ủi, khuyên răn từ Đức Thánh Linh là Đấng Yên ủi của chúng ta. Amen!

30-11-2014
Joseph An