Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Năm, 13 tháng 9, 2012

TIN - NHẬN - SỐNG TRONG CHÚA JESUS CHRIST


Giăng 3:36

36 Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.

Giăng 3:14-18

14Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng phải bị treo 
lên dường ấy,

15hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời.

16Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ 
ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.

17Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu.
18Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu; ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh Con một Đức Chúa Trời.

Bạn không thể nào SỐNG giống như Chúa Jesus đã sống. Bạn chỉ có thể để Ngài SỐNG trong bạn và qua bạn bởi sự TIN và NHẬN Ngài.

Bạn có thể HỌC TẬP nhưng không thể LÀM THEO như những gì Chúa Jesus đã từng làm. Bạn chỉ có thể nhận lãnh những gì Ngài đã làm là dành cho bạn. 

Chúa Jesus không đến thế giới này để làm tấm gương cho người ta noi theo như cách của tất cả mọi lãnh tụ khác trên thế giới. Ngài đến để làm thay con người những gì con người không thể thực hiện được. Con người chỉ có TIN và NHẬN lấy những gì Ngài làm mà thôi. 

Bạn không thể nào sống một đời sống hoàn hảo, không tì không vít giống như Chúa Jesus. 

Bạn không thể nào thực hiện những phép lạ giống như Chúa Jesus đã từng làm. Ngày nay, bạn cũng không làm phép lạ nào hết. Chúa Jesus vẫn đang làm những phép lạ trong bạn và qua bạn. 

Bạn không thể nào gánh nổi thập tự giá, dầu cho là thập tự của chính bạn. Bạn bất lực. Chỉ có Chúa Jesus mới gánh nổi thập tự giá - bản án tử hình của bạn, của tôi và của cả nhân loại - trên thân thể Ngài. 

Bạn không thể yêu giống như Chúa Jesus đã yêu bạn vì Ngài yêu ngay khi bạn còn trong tội lỗi và hư mất. Còn bạn và tôi chỉ yêu được khi đã đón nhận lấy tình yêu tuyệt đối và vô điều kiện của chính Ngài tại thập tự giá! 

Hãy TIN và NHẬN lấy những gì Chúa Jesus đã hoàn tất cho bạn tại thập tự giá để SỐNG trong Ngài và Ngài SỐNG trong bạn. 

Hãy TIN và NHẬN lấy những gì Chúa Jesus đã hoàn tất cho bạn tại thập tự giá để SỰ SỐNG Chúa tuôn tràn qua bạn. Bạn trở nên mạnh mẽ, đáng yêu và sung mãn khi phải vì nỗ lực HỌC TẬP và LÀM THEO của bạn nhưng bởi SỰ SỐNG của Chúa Jesus tuôn tràn qua bạn. Người ta sẽ không còn thấy nỗ lực của bạn nhưng họ sẽ thấy sự vinh hiển và ân sủng của Chúa trên bạn.


Joshua Phạm