Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2012

VÂNG PHỤC SỰ DẠY DỖ CỦA SỰ XỨC DẦU


Vâng phục sự dạy dỗ của sự xức dầu là điều có liên quan mật thiết đến việc vâng phục cảm nhận của sự sống được bàn đến trong bài học trước. Vâng phục cảm nhận của sự sống liên quan đến Đấng Christ là sự sống bên trong chúng ta, trong khi vâng phục sự dạy dỗ của sự xức dầu liên quan đến chuyển động của Thánh Linh trong chúng ta. Vấn đề trước thuộc về sự sống, còn vấn đề sau thuộc về Linh. Cả hai chỉ là một điều, tức là sống trong Linh sự sống, sống và bước đi bằng cách đi theo sự hành động của luật sự sống, và sống một đời sống thuộc linh, đắc thắng, bày tỏ Đức Chúa Trời Tam Nhất trong Đấng Christ.
I. Ý NGHĨA CỦA SỰ XỨC DẦU
1) “Còn các con đã chịu xức dầu từ nơi Đấng Thánh” (1 Giăng 2:20); “Ơn xức dầu mà các con đã nhận được nơi Ngài vẫn cứ ở trong các con” (1 Giăng 2:27).
Theo biểu tượng học của Kinh Thánh, dầu xức chỉ về Thánh Linh mà Đức Chúa Trời xức cho những ai Ngài muốn sử dụng (Lu 4:18). Sự xức dầu thánh là sự chuyển động của Thánh Linh như dầu xức trong chúng ta. Đó không những là dầu xức mà còn là sự xức dầu, không những chỉ về Thánh Linh mà còn là sự chuyển động của Thánh Linh. Đó là sự xức dầu và chuyển động liên tục mà chúng ta nhận được từ Đấng Thánh là Cha và Con, và vẫn cứ ở trong chúng ta.
II. SỰ DẠY DỖ CỦA SỰ XỨC DẦU

1) “Sự xức dầu mà các con nhận được nơi Ngài vẫn cứ ở trong các con, chẳng cần ai dạy các con; song ơn xức dầu của Ngài dạy các con mọi sự...” (1 Giăng 2:27); “Còn các con đã chịu xức dầu từ nơi Đấng Thánh, và đã biết mọi sự rồi” (1 Giăng 2:20).
Sự dạy dỗ của sự xức dầu là cảm nhận và sự nhận biết đến từ sự xức dầu, là chuyển động của Thánh Linh như dầu xức bên trong chúng ta. Sự dạy dỗ này không làm cho chúng ta hiểu hay biết nhờ chữ viết hay lời nói, trái lại, làm cho chúng ta cảm nhận và nhận thức bởi sự chuyển động và xoa dịu, là điều thường hiểu được nhưng không thể nói nên lời. Cảm nhận phát xuất từ sự xức dầu và cảm nhận sự sống từ sự sống của Chúa bên trong chúng ta thật sự là một. Sự chuyển động và xoa dịu của Thánh Linh trở thành những cảm giác mà chúng ta có thể cảm nhận nhờ cảm nhận của sự sống đến từ Chúa, làm cho chúng ta hiểu được tâm trí của Đức Chúa Trời và những điều liên quan đến Đức Chúa Trời.
III. NHỮNG YẾU TỐ CỦA SỰ XỨC DẦU
Sự xức dầu đem đến một số yếu tố nào đó, y như sơn có thể dùng để sơn đồ đạc trong nhà. Những yếu tố mà sự xức dầu đem đến là chính Đức Chúa Trời, tố chất của Đức Chúa Trời. Sự xức dầu này càng xoa dịu bên trong chúng ta, thì những yếu tố của Đức Chúa Trời và tố chất của Ngài càng được thoa vào trong chúng ta. Như vậy, sự xức dầu này mang lại cho chúng ta không những sự dạy dỗ mà còn đem đến các yếu tố của Đức Chúa Trời nữa, làm cho chúng ta không những biết Đức Chúa Trời và những điều liên quan đến Đức Chúa Trời, mà cũng làm chúng ta nhận được những yếu tố phong phú của Ngài. Sự xức dầu khiến cho chúng ta không những làm các điều thuộc về Đức Chúa Trời mà cũng nhận được sự gia tăng Đức Chúa Trời ở bề trong, kết quả là chúng ta tăng trưởng và gia tăng về tầm vóc trong những yếu tố của Đức Chúa Trời.
IV. MỐI LIÊN HỆ GIỮA SỰ XỨC DẦU
VÀ VIỆC ÁP DỤNG HUYẾT
1) “Đoạn, người giết chiên con dùng làm của tế lễ chuộc sự mắc lỗi, lấy huyết bôi trên trái tai hữu của kẻ được sạch, trên ngón cái tay mặt và trên ngón cái chơn mặt. Rồi thầy tế lễ đổ dầu vào bàn tay tả mình, ngón tay hữu nhúng lấy dầu đổ trong bàn tay tả, rảy bảy lần trước mặt Đức Giê-hô-va, và bôi trên trái tai hữu của người được sạch, trên ngón cái tay mặt và trên ngón cái chơn mặt, tại nơi đã bôi huyết của lễ chuộc sự mắc lỗi” (Lê-vi Ký 14:25-28).
Huyết của lễ chuộc sự mắc lỗi được đề cập đến ở đây tượng trưng cho huyết cứu chuộc Đấng Christ đã đổ ra vì chúng ta. Dầu được nói đến ở đây tượng trưng cho Thánh Linh, là Đấng Đức Chúa Trời đã xức cho chúng ta. Thánh Linh như dầu xức chúng ta tượng trưng cho Đức Chúa Trời trong Linh là biểu hiện sau cùng của Ngài đến với chúng ta. Sự việc Đức Chúa Trời đến với chúng ta như vậy phải dựa trên huyết của sự cứu chuộc mà Đấng Christ đã hoàn thành cho chúng ta. Huyết cứu chuộc của Đấng Christ chính là nền tảng trên đó Đức Chúa Trời đến với chúng ta. Trong biểu tượng Cựu Ước, trước hết huyết được bôi trên một người, và rồi dầu xức được thoa trên huyết ấy. Trong Tân Ước, trước hết huyết của Đấng Christ rảy trên chúng ta (1 Phi 1:2); rồi Linh mà Đức Chúa Trời xức cho chúng ta, được xức vào trong chúng ta và liên tục xức trong chúng ta dựa trên sự cứu chuộc của huyết Ngài. Do đó, để nhận được Linh này và có Linh xức cho mình liên tục, chúng ta phải nương dựa vào huyết quí báu của sự cứu chuộc của Đấng Christ.
V. SỰ DẠY DỖ CỦA SỰ XỨC DẦU
VÀ SỰ HIỂU BIẾT CỦA TÂM TRÍ CHÚNG TA
Sự dạy dỗ của sự xức dầu là cảm nhận đến từ sự chuyển động của Linh cư ngụ bên trong linh chúng ta, làm cho chúng ta cảm nhận sâu bên trong những sự việc Đức Chúa Trời muốn chúng ta biết. Sự hiểu biết của tâm trí là sự giải thích của chúng ta về sự dạy dỗ của sự xức dầu. Sự giải thích này là sự hiểu biết của tâm trí chúng ta. Nhờ phương tiện này chúng ta hiểu những sự việc mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta biết qua sự dạy dỗ của sự xức dầu. Điều này có thể được minh họa bằng kinh nghiệm của một người đi xem phim ngay sau khi được cứu. Sâu trong linh mình, người ấy cảm thấy không thoải mái và cảm thấy bất ổn, nhưng người ấy không hiểu lý do. Cuối cùng, sau khi được dạy dỗ, tâm trí người ấy đi đến chỗ nhận thức rằng có nhiều yếu tố không thuộc về Đức Chúa Trời trong vấn đề xem phim, và người ấy bắt đầu hiểu rằng sự khó chịu và bất ổn trong linh mình là sự xức dầu, tức sự chuyển động của Thánh Linh trong mình. Bằng cách đó, người ấy được dạy dỗ bởi sự xức dầu, là sự chuyển động của Thánh Linh trong mình, và người ấy được thánh hóa.
VI. VÂNG PHỤC SỰ DẠY DỖ CỦA SỰ XỨC DẦU
1) “Ơn xức dầu mà các con đã nhận được nơi Ngài vẫn cứ ở trong các con,... và theo như ơn ấy đã dạy các con thể nào, thì hãy cứ ở trong Ngài thể ấy” (1 Giăng 2:27).
Lời này bảo chúng ta cứ ở trong Chúa theo sự dạy dỗ của sự xức dầu bề trong. Bước đi theo sự dạy dỗ của sự xức dầu là vâng phục sự dạy dỗ của sự xức dầu. Điều này cần thiết để chúng ta cứ ở trong Chúa và duy trì mối tương giao với Chúa. Khi vâng phục sự dạy dỗ của sự xức dầu ở bề trong, chúng ta bước theo Linh, chúng ta đang sống trong mối tương giao của sự sống Chúa, và đang sống trước mặt Đức Chúa Trời.
VII. KẾT QUẢ CỦA SỰ VÂNG PHỤC SỰ DẠY DỖ
CỦA SỰ XỨC DẦU
Vì sự xức dầu là sự xoa dịu và chuyển động của Thánh Linh trong chúng ta với yếu tố của Đức Chúa Trời, khi vâng phục sự dạy dỗ của sự xức dầu, chúng ta có yếu tố của Đức Chúa Trời gia tăng trong mình và được dẫn dắt để sống trước mặt Ngài mọi lúc, mọi nơi, cứ ở trong Ngài và tương giao với Ngài trong một dòng chảy không gián đoạn. Do đó, chúng ta được Ngài cứ ở trong mình và vui hưởng ơn phước cao nhất của sự hiện diện Ngài. Vào những lúc ấy, chúng ta bước vào lãnh vực được đề cập trong điệp khúc của Thánh Ca 551, điệp khúc ấy nói rằng: “Tôi đã vượt qua bức màn bị xé, tại đây vinh quang không hề lu mờ... Tôi đang sống trong sự hiện diện của Vua”. Đó là chúng ta vượt qua bức màn xác thịt để sống trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta bước vào Nơi Chí Thánh, sống trong linh để có mối tương giao với Đức Chúa Trời mặt đối mặt.

Witness Lee