Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2012

VÂNG PHỤC CẢM NHẬN CỦA SỰ SỐNG


Khi chúng ta tin vào Đấng Christ và được liên kết với Ngài trong sự sống, sự sống Ngài trong chúng ta sinh ra một cảm nhận của sự sống; là những người liên kết với Ngài, làm một linh với Ngài, kinh nghiệm Ngài, đây là điều chúng ta phải chú ý và vâng phục trong đời sống thuộc linh của mình.
I. NHỮNG ĐIỀU TÍN ĐỒ CÓ KHI HỌ ĐƯỢC CỨU
Để vâng phục cảm nhận của sự sống, chúng ta phải biết sáu điều chúng ta có khi được cứu.
A. Ánh Sáng Của Sự Sống
1) “Ai có Con thì có sự sống” (1 Giăng 5:12); “Sự sống là sự sáng của loài người” (Giăng 1:4).
Giây phút chúng ta tiếp nhận Con Đức Chúa Trời làm Cứu Chúa mình, chúng ta có Con Đức Chúa Trời và có sự sống, vì sự sống ở trong Ngài (1 Giăng 5:11). Sự sống này là sự sáng của loài người. Cho nên vì chúng ta có sự sống này, chúng ta cũng có sự sáng của sự sống chiếu sáng bên trong mình.
B. Các Luật Của Đức Chúa Trời
Ghi Khắc Trong Lòng

1) “Ta sẽ để luật pháp Ta trong tâm trí họ, ghi tạc nó vào lòng họ” (Hê-bơ-rơ 8:10).
Trong Cựu Ước, các luật của Đức Chúa Trời được viết trên những bảng đá ở bên ngoài con người. Trong Tân Ước, Đức Chúa Trời truyền, hay đặt các luật của Ngài vào tâm trí bên trong chúng ta và ghi khắc chúng vào lòng chúng ta. Điều này được thực hiện qua việc Đức Chúa Trời truyền sự sống Ngài vào chúng ta và đặt sự sống bên trong chúng ta, để luật trong sự sống Ngài trở nên luật của tấm lòng và tâm trí chúng ta. Luật không nhất thiết là sự sống, nhưng một sự sống chắc chắn là một luật với một khả năng và chức năng bẩm sinh. Hơn nữa, sự sống càng cao, thì luật của sự sống ấy cũng càng cao. Vì sự sống của Đức Chúa Trời trong chúng ta là sự sống cao nhất, nên sự sống này trong chúng ta không chỉ là luật, mà là luật cao nhất, với khả năng và chức năng bẩm sinh cao nhất. Một khi được cứu và có sự sống của Đức Chúa Trời, chúng ta có luật sự sống này ghi khắc trong lòng mình.
C. Luật Của Linh Sự Sống
1) “Vì luật của Thánh Linh của sự sống trong Christ Giê-su đã buông tha tôi khỏi luật của tội lỗi và sự chết” (Rô-ma 8:2)
Linh sự sống là Linh Đức Chúa Trời trong linh chúng ta. Vì Linh Đức Chúa Trời thuộc về sự sống, luật của Ngài cũng phải thuộc về sự sống. Đó là luật của Linh sự sống. Vì vậy, luật của Linh sự sống và các luật đã được nhắc đến được viết trong lòng chúng ta thì có liên hệ với nhau và là một. Sự việc các luật được viết vào tấm lòng chúng ta cho thấy những luật này là luật trong sự sống, tức nhấn mạnh về chức năng của sự sống. Luật của Linh sự sống cho thấy luật sự sống bên trong chúng ta là luật của Thánh Linh, là Đấng ở trong linh chúng ta, tức nhấn mạnh về chức năng của Thánh Linh. Ngay khi được cứu, chúng ta có cả hai.
D. Đức Chúa Trời Hành Động Bên Trong
1) “... Đức Chúa Trời hành động trong anh em, để vừa muốn vừa làm nên sự đẹp lòng Ngài” (Phi-líp 2:13).
Khi chúng ta được cứu, Đức Chúa Trời đến sống trong chúng ta và hành động trong chúng ta để ở bề trong chúng ta có thể muốn và ở bề ngoài chúng ta có thể làm hầu thực hiện niềm vui thích tốt lành của Ngài.
E. Đấng Christ Sống Bên Trong
1) “Christ sống ở trong tôi” (Ga-la-ti 2:20).
Khi được cứu, chúng ta cũng có Đấng Christ sống trong chúng ta là sự sống. Sự sống của Ngài trong chúng ta vừa hiệu quả, vừa tích cực.

F. Sự Xức Dầu Ở Bề Trong
1) “Ơn xức dầu mà các con đã nhận được nơi Ngài [tức Con cùng với Cha] vẫn cứ ở trong các con” (1 Giăng 2:27).
Trong Kinh Thánh, dầu xức chỉ về Thánh Linh (Lu 4:18). Ngay khi chúng ta được cứu, Đức Chúa Trời xức Linh Ngài cho chúng ta (2 Côr. 1:21-22). Sự xức dầu là sự chuyển động bề trong của Thánh Linh, là Đấng mà chúng ta được xức bằng chính Ngài. Sự chuyển động của Thánh Linh giống như dầu xức chúng ta ở bên trong, làm cho chúng ta cảm nhận được tâm trí của Đức Chúa Trời và dạy dỗ chúng ta mọi việc.
II. CẢM NHẬN CỦA SỰ SỐNG
1) Sự chiếu sáng của ánh sáng sự sống bên trong chúng ta làm cho chúng ta có một cảm nhận ở bề trong.
Vì sự sáng của sự sống là sự sống của Chúa chiếu sáng trong chúng ta, sự chiếu sáng này chắc chắn sẽ sinh ra một cảm nhận của sự sống ở bề trong, để chúng ta có thể cảm nhận điều gì thuộc về Chúa và điều gì đẹp lòng Ngài.
2) Biểu hiện chức năng của các luật mà Đức Chúa Trời ghi khắc vào lòng chúng ta và luật của Linh sự sống cũng làm chúng ta có được một cảm nhận ở bề trong.
Vì các luật mà Đức Chúa Trời viết vào lòng chúng ta và luật của Linh sự sống ở bên trong chúng ta là chức năng vốn có của sự sống Chúa trong chúng ta, nên khi nào chức năng này thể hiện ra, chúng ta sẽ có một cảm giác. Cảm giác này là cảm nhận của sự sống mà chúng ta có thể nhận biết nhờ chức năng của luật sự sống.
3) Sự hành động của Đức Chúa Trời trong chúng ta cũng làm cho chúng ta có một cảm nhận ở bề trong.
Vì sự hành động của Đức Chúa Trời trong chúng ta là một sinh hoạt, nên sẽ tạo ra một cảm giác ở bề trong. Cảm giác này là cảm nhận của sự sống trong chúng ta, là điều làm cho chúng ta cảm nhận được điều Đức Chúa Trời ao ước chúng ta muốn và làm.
4) Sự việc Đấng Christ sống trong chúng ta cũng làm cho chúng ta có một cảm nhận ở bề trong.
Sự việc Đấng Christ sống trong chúng ta thì đầy dẫy các hoạt động, chắc chắn cũng làm cho chúng ta có một cảm nhận ở bề trong. Vì cảm nhận này ra từ các sinh hoạt của sự sống Đấng Christ ở bề trong, nên cảm nhận này chắc chắn thuộc về sự sống. Vì vậy đó cũng là cảm nhận của sự sống.
5) Sự xức dầu trong chúng ta cũng làm cho chúng ta có một cảm nhận ở bề trong.
Thánh Linh xức cho chúng ta như dầu xức bên trong chúng ta. Sự chuyển động của Ngài cũng làm cho chúng ta có cảm nhận của sự sống trong linh của mình. Như vậy, sau khi được cứu, chúng ta không những có sự sống mà cũng có cảm nhận của sự sống ở bề trong, để từ bên trong chúng ta có thể biết tâm trí của Đức Chúa Trời và những điều liên quan đến Đức Chúa Trời.
III. TRÁCH NHIỆM CỦA TÍN ĐỒ
ĐỐI VỚI CẢM NHẬN CỦA SỰ SỐNG
A. Chỉ Bước Đi Theo Linh, Đặt Tâm Trí Vào Linh
1) “Bước đi... theo linh; ... tâm trí đặt vào linh” (Rô-ma 8:4-6, nguyên văn)
Cảm nhận của sự sống trong chúng ta là từ Linh và cũng ở trong linh chúng ta. Do đó, trách nhiệm đầu tiên của chúng ta đối với cảm nhận sự sống là chỉ bước đi theo linh, đặt tâm trí vào linh. Điều ấy nghĩa là chúng ta nên vâng phục linh và chú ý đến linh trong mọi sự.
B. Quan Tâm Đến Cảm Nhận
Sự Sống Ở Bề Trong
1) “Tâm trí đặt vào linh là sự sống và bình an” (Rô-ma 8:6, nguyên văn).
Khi đặt tâm trí vào linh, chúng ta có sự sống và sự bình an ở bên trong. Cả sự sống và sự bình an đều là cảm nhận của sự sống bề trong mà chúng ta có thể nhận biết được. Như vậy, chúng ta cần quan tâm đến cảm nhận của sự sống và sự bình an ở bên trong.
C. Vâng Phục Với Lòng Sợ Sệt Và Run Rẩy
1) “... như anh em vẫn vâng phục luôn... hãy lấy lòng sợ sệt run rẩy mà làm nên sự cứu rỗi của anh em” (Phi-líp 2:12).
Chúng ta phải lấy lòng sợ sệt và run rẩy mà vâng phục hành động của Đức Chúa Trời mà mình cảm nhận được ở bề trong, dầu hành động ấy là để [chúng ta] muốn hay để [chúng ta] làm. Sợ sệt là động cơ bên trong chúng ta và run rẩy là thái độ bên ngoài của chúng ta. Chúng ta nên vâng theo cảm nhận của sự sống bên trong mình như vậy.
D. Cứ Ở Trong Chúa
Theo Sự Dạy Dỗ Của Sự Xức Dầu
1) “Song ơn xức dầu của Ngài... đã dạy các con thể nào, thì hãy cứ ở trong Ngài [tức Chúa] thể ấy” (1 Giăng 2:27).
Sự xức dầu trong chúng ta dạy chúng ta biết Chúa và những điều liên quan đến Chúa. Chúng ta nên cứ ở trong Chúa để có sự tương giao với Ngài theo sự dạy dỗ ấy.
IV. KẾT QUẢ SỰ VÂNG PHỤC
CẢM NHẬN CỦA SỰ SỐNG
A. Vui Hưởng Sự Sống Và Sự Bình An
1) “Tâm trí đặt vào linh là sự sống và sự bình an” (Rô-ma 8:6, nguyên văn).
Bằng cách đặt tâm trí mình vào linh, chúng ta có cảm nhận của sự sống. Nếu vâng theo cảm nhận của sự sống này, chúng ta sẽ vui hưởng sự sống và sự bình an. Sự sống là sự thỏa mãn, và bình an là sự an nghỉ. Vui hưởng sự thỏa mãn của sự sống và sự an nghỉ của sự bình an là kết quả tức thì khi chúng ta vâng phục cảm nhận của sự sống.
B. Cứ Ở Trong Chúa
1) “Song ơn xức dầu của Ngài... đã dạy các con thể nào, thì hãy cứ ở trong Ngài [tức Chúa] thể ấy” (1 Giăng 2:27).
Sự dạy dỗ của sự xức dầu ban cho chúng ta cảm nhận của sự sống bề trong. Nhờ vâng phục cảm nhận của sự sống này, chúng ta có thể cứ ở trong Chúa. Đây cũng là kết quả của việc vâng theo cảm nhận của sự sống.
C. Sống Bày Tỏ Sự Cứu Rỗi Của Chúng Ta
1) “Anh em đã vâng phục... lấy lòng sợ sệt run rẩy mà làm nên sự cứu rỗi anh em” (Phi-líp 2:12).
Chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi, nhưng sau khi nhận được sự cứu rỗi, chúng ta vẫn cần sống bày tỏ sự cứu rỗi này, như câu trên nói: “làm nên sự cứu rỗi anh em”. Khi lấy lòng sợ sệt, run rẩy mà vâng theo cảm nhận của sự sống đến từ sự chuyển động của Đức Chúa Trời bên trong mình, chúng ta sống bày tỏ sự cứu rỗi mà mình đã nhận được. Điều này cũng là kết quả sự vâng phục cảm nhận của sự sống.
D. Thực Hiện Điều Đức Chúa Trời Đẹp Lòng
1) “Anh em đã vâng phục... Đức Chúa Trời hành động trong anh em, để vừa muốn vừa làm nên sự đẹp lòng Ngài” (Phi-líp 2:12-13).
Thực hiện niềm vui thích tốt lành của Đức Chúa Trời là một kết quả khác của việc chúng ta vâng phục cảm nhận sự sống đến từ sự hành động của Đức Chúa Trời trong chúng ta.

WITNESS LEE