Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Chủ Nhật, 8 tháng 7, 2012

ĐƯỢC CẤT LÊN GẶP CHÚA


Sau khi tin Chúa và được cứu, vì sự đòi hỏi của sự sống thần thượng mà chúng ta đã nhận lãnh và vì sự gia tăng tình yêu của chúng ta đối với Chúa, nên chúng ta ao ước theo đuổi một đời sống chờ đợi Chúa đến. Trong đời sống yêu Chúa và chờ Chúa đến, theo những gì được khải thị và tiên tri trong Kinh Thánh, chúng ta cũng trông mong được cất lên gặp Chúa, nhóm họp cách vui mừng với Ngài.
I. HAI LOẠI CẤT LÊN
Theo Kinh Thánh, sự cất lên của tín đồ được chia làm hai loại tùy theo sự khác biệt trong đời sống và công việc của họ trước mặt Chúa sau khi họ được cứu. Thứ nhất là sự cất lên của các tín đồ đắc thắng, thứ hai là sự cất lên của đa số tín đồ.

II. SỰ CẤT LÊN CỦA CÁC TÍN ĐỒ ĐẮC THẮNG
A. Nhu Cầu
1) “Vì lúc ấy sẽ có tai nạn lớn, đến nỗi từ buổi sáng thế đến nay chưa từng có, mà hẳn cũng sẽ chẳng hề có như vậy nữa” (Ma-thi-ơ 24:21).
Chúa Giê-su nói tiên tri ở đây rằng vào cuối thời đại này, sẽ có tai họa lớn đến trên mọi người khắp thế giới, trước kia và sau này không có tai nạn nào sánh bằng.
2) “... và ngày ấy đến thình lình trên các ngươi như lưới rập chăng; vì ngày đó sẽ đến trên mọi người ở khắp mặt đất cũng như vậy” (Lu-ca 21:34-35).
“Ngày ấy” chỉ về ngày được đề cập ở trên, tức ngày đại nạn sẽ đến, trước đó và về sau không có tai nạn nào sánh bằng. Vào cuối thời đại này, ngày đại nạn sẽ đến thình lình như cạm bẫy trên mọi người sống trên trái đất này.
3) “... giờ thử thách, là giờ sắp đến trong khắp thiên hạ, để thử những người ở trên đất” (Khải-thị 3:10).
Câu này nói với chúng ta rằng cơn đại nạn sắp đến để thử mọi người sống trên cả trái đất này.
4) “Khi người ta nói: Hòa bình an ổn, thì cơn diệt vong thình lình vụt đến trên họ như cơn quặn thắt xảy đến cho người đờn bà có thai, và họ chẳng thoát khỏi được đâu” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:3).
Đại nạn sắp xảy ra được đề cập trên đây sẽ đến bất ngờ khi người ta nói: “Hòa bình và an ninh”, tức là khi họ đang tìm kiếm sự hòa bình và an ninh. Đại nạn sẽ đến trên họ như tình trạng đau đẻ đến với người phụ nữ có thai, và không có cách nào thoát khỏi.
Theo khải thị trong các phân đoạn Kinh Thánh trên đây, những tín đồ sống trong thời đại bại hoại, tối tăm này, là thời đại bị tai họa bủa vây, chắc chắn cần được cất lên để họ được giải thoát khỏi trái đất gian ác này hầu được ở với Chúa, là Đấng họ khát khao.
B. Lời Hứa
1) “Vậy, lúc nào các ngươi cũng hãy thức canh và cầu nguyện, hầu các ngươi đủ sức [hay được kể là xứng đáng] để thoát khỏi mọi điều phải xảy đến ấy, và đứng nổi trước mặt Con Người” (Lu-ca 21:36).
Theo nguyên ngữ, “đứng” trong câu này ở thể thụ động; vậy, chữ này có nghĩa là được đặt ở một vị trí nào đó. Chữ này chỉ về việc chúng ta được cất lên đến sự hiện diện của Đấng Christ. Trong lời này Chúa hứa nếu chúng ta thức canh và nài xin để đắc thắng và thoát được (hay được kể là xứng đáng để thoát khỏi) mọi tai họa sắp đến, thì chúng ta sẽ được đặt vào sự hiện diện của Ngài, tức là được cất lên đến sự hiện diện của Ngài.
2) “Vì ngươi đã giữ đạo của sự nhẫn nại Ta, Ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách, là giờ sắp đến trong khắp thiên hạ, để thử những người ở trên đất”(Khải-thị 3:10).
Trong lời này Chúa hứa với chúng ta rằng nếu chúng ta giữ lời của sự nhẫn nại Ngài, Ngài sẽ giữ chúng ta khỏi giờ mà mọi người trên khắp đất bị thử thách, tức là Ngài sẽ đem chúng ta ra khỏi giờ mà cả đất phải chịu cơn đại nạn.
C. Sự Kiện
1) “... thì sự hiện đến của Con Người cũng sẽ như vậy. Lúc ấy có hai người đàn ông ở ngoài đồng, một được đem đi, một bị để lại. Hai người đàn bà xay cối, một được đem đi, một bị để lại” (Ma-thi-ơ 24:39-41).
Đây là lời tiên tri của Chúa, vào lúc Chúa đến, một số tín đồ sẽ được cất lên và những người khác sẽ bị bỏ lại. Chắc chắn, những người được cất lên là các tín đồ được đề cập ở trên, tức những người đắc thắng, hay được kể là xứng đáng thoát khỏi; những người bị bỏ lại là những tín đồ thất bại và còn sống trên đất.
2) “Nàng [tức người phụ nữ] sanh một con trai, con trai ấy sẽ dùng gậy sắt mà chăn muôn dân; con trẻ ấy bèn được tiếp lên cùng Đức Chúa Trời và đến nơi ngai Ngài” (Khải-thị 12:5).
Người phụ nữ chỉ về toàn thể những người được Đức Chúa Trời tuyển chọn trải qua các thế hệ. Người con trai chỉ về những người đắc thắng giữa vòng những người được Đức Chúa Trời tuyển chọn, là những người sẽ cai trị các nước. Trước khi kết thúc thời đại này, những người đắc thắng giữa vòng những người được Đức Chúa Trời tuyển chọn sẽ được cất lên đến Đức Chúa Trời và đến ngai Ngài trên các từng trời.
3) “... Chiên Con đứng trên núi Si-ôn [trên các từng trời], và với Ngài có mười bốn vạn bốn ngàn người... Hễ Chiên Con đi đâu thì họ cũng theo đó. Họ đã được mua chuộc từ trong loài người, để làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và Chiên Con” (Khải-thị 14:1-4).

Lời tiên tri này bày tỏ cho chúng ta rằng trước khi chấm dứt thời đại này, một nhóm người đắc thắng, được tượng trưng bởi số một trăm bốn mươi bốn ngàn người, sẽ được cất lên các từng trời để đứng với Đấng Christ là Chiên Con trên núi Si-ôn thiên thượng. Được chuộc mua từ giữa loài người, họ là những người theo Chiên Con tuyệt đối và đã trở nên trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và cho Chiên Con.
D. Thời Điểm
1) “Ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách, là giờ sắp đến trong khắp thiên hạ, để thử những người ở trên đất” (Khải-thị 3:10).
Giờ thử thách mọi người cư ngụ trên đất là giờ đại nạn. Ở đây, Chúa hứa với những thánh đồ đắc thắng rằng Ngài sẽ giữ họ khỏi giờ thử thách; tức là Ngài sẽ cất họ khỏi trái đất bị thử thách, mà đưa lên đến các từng trời trước cơn đại nạn.
2) “... một con trai... được tiếp lên cùng Đức Chúa Trời và đến nơi ngai Ngài. Còn người đờn bà thì  trốn vào đồng vắng... để họ nuôi nàng trong một ngàn hai trăm sáu mươi ngày”, tức là “một thì, các thì, và nửa thì” (Khải-thị 12:5-6, 14).
Một ngàn hai trăm sáu mươi ngày, hay ba năm rưỡi, là thời gian mọi người trên đất sẽ bị thử thách bởi cơn đại nạn. Trước ba năm rưỡi ấy, người con trai đắc thắng, tức các thánh đồ đắc thắng, sẽ được cất lên đến Đức Chúa Trời và đến ngai Ngài trên các từng trời.
E. Nơi Chốn
1) “Được tiếp lên cùng Đức Chúa Trời và đến nơi ngai Ngài” (Khải-thị 12:5); “Trên núi Si-ôn [trên các từng trời]” (Khải-thị 14:1)
Hai câu này cho thấy các tín đồ đắc thắng được cất lên trước cơn đại nạn đều được cất lên đến núi Si-ôn trên các từng trời, là nơi có Đức Chúa Trời và ngai Ngài.
F. Các Điều Kiện
1) “Lúc nào các ngươi cũng hãy thức canh và cầu nguyện” (Lu-ca 21:36); “Hãy thức canh... hãy chực sẵn...” (Ma-thi-ơ 24:42-44); “... trông đợi chủ mình... để lúc chủ đến...” (Lu-ca 12:36).
Những điểm được đề cập trong các câu này — thức canh, lúc nào cũng khẩn nài, và chờ đợi Chúa đến — là những điều kiện để chúng ta được cất lên như những người đắc thắng giữa vòng các tín đồ.
2) “... mọi kẻ yêu mến sự hiện ra của Ngài [tức Chúa]” (2 Ti-mô-thê 4:8); “Ngươi đã giữ đạo của sự nhẫn nại Ta [tức Chúa]” (Khải-thị 3:10); “Kẻ đắc thắng và giữ công việc Ta [mà Chúa đã hoàn tất và sẽ hoàn tất] đến cùng” (Khải-thị 2:26).
Những điểm được đề cập trong các câu này — yêu sự hiện ra của Chúa, giữ lời của sự nhẫn nại của Chúa, đắc thắng và giữ những công việc Chúa đã hoàn tất và sẽ hoàn tất, tức là giữ mọi điều Chúa đã hoàn thành cho chúng ta — cũng là những điều kiện để chúng ta được cất lên như những người đắc thắng giữa vòng các tín đồ.
III. SỰ CẤT LÊN CỦA ĐA SỐ CÁC TÍN ĐỒ
1) Sự kiện — “Đấng ngồi trên mây [Đấng Christ sắp đến] bèn quăng lưỡi liềm mình xuống đất [tức là sai các thiên sứ], và đất [tức là các tín đồ] bị gặt [tức là cất lên]” (Khải-thị 14:16).
Câu này nói về sự cất lên của đa số các tín đồ, là sự cất lên khác với sự cất lên của những tín đồ đắc thắng.
2) Con người — các thánh đồ phục sinh và các tín đồ “sống mà còn ở lại” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17).
Những câu này cho thấy đa số các tín đồ sẽ được cất lên là những thánh đồ đã chết, sẽ sống lại, và các tín đồ đang sống mà còn ở lại sau sự cất lên của những tín đồ đắc thắng.
3) Thời điểm — “sự hiện đến của Chúa chúng ta là Giê-su Christ, và sự chúng ta hội hiệp [tức được cất lên] cùng Ngài... ngày ấy... sẽ không đến trừ khi... kẻ bất pháp [tức Anti-Christ] lộ ra” (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-3, nguyên văn); “... lúc kèn chót thổi” (1 Cô-rin-tô 15:52).

Hai phân đoạn này cho chúng ta biết thời điểm của sự cất lên của các tín đồ sẽ đến sau khi Anti-Christ lộ ra, vào cuối đại nạn, khi thiên sứ thổi tiếng kèn sau cùng và Chúa đến để nhận vương quốc Ngài (Khải 11:15; 1 Tê 4:16).
4) Nơi Chốn — “... trong đám mây... tại khoảng không” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:17).
Đa số các tín đồ sẽ được cất lên không trung, không giống như những tín đồ đắc thắng, là những người sẽ được cất lên đến ngai của Đức Chúa Trời trên các từng trời.
5) Điều kiện — “Mùa màng [tức các tín đồ]... đã chín” (Khải-thị 14:15).
Điều kiện để đa số các tín đồ được cất lên là trưởng thành trong sự sống. Giống như mùa màng chưa chín thì không thể gặt được, một tín đồ chưa trưởng thành không thể được cất lên.

Witness Lee