Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2012

ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ AI?


Đức Chúa Trời chẳng phải là trời, chẳng phải là đất, chẳng phải lý, chẳng phải khí, chẳng phải tánh, chẳng phải người, chẳng phải vật chẳng phải quỷ thần, chẳng phải là bất cứ điều gì mà con người suy nghĩ. Bởi Ngài là Đấng Tạo Hóa dựng nên trời, đất, muôn vật và loài người. Ngài làm Chúa của muôn dân, Vua của muôn vua, không đầu tiên, không cuối cùng, Toàn năng, Toàn tri, Toàn tại, Trọn lành, Chí tôn, không ai sánh kịp. 


Thiết nghĩ: con có cha, nhà có chủ, sông có nguồn, cây có cội, thân thể có đầu… Nếu con không có cha, bởi ai sanh dưỡng? Nhà không có chủ, lấy ai trông coi? Không có nguồn đâu thể có sông. Cây không rễ, ắt phải khô héo. Thân thể không đầu, làm sao sống được. Cũng vậy, nếu không có Đức Chúa Trời, ắt cũng không có trời đất, loài người và muôn vật. Người khôn ngoan thì xem ngọn biết gốc, xét lý lẽ biết nguồn cơn, nên hễ thấy trời, đất, muôn vật và loài người phải biết có một Đấng Tạo Hóa, tức là Đức Chúa Trời mà không còn nghi ngờ chi nữa.