Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Hai, 2 tháng 7, 2012

Hỏi & Đáp: Koran


Hỏi:
Sự mặc khải Kinh Koran có phải do Đức Chúa Trời khải thị không? Vậy thì Kinh Thánh và Kinh Koran cái nào là thật sự đến từ Đức Chúa Trời?Đáp:
Koran hay Quran được người Hồi Giáo tin rằng đó là cuốn sách do Mô-ha-mét (Muhammad) ghi chép lại các mạc khải từ Thiên Chúa được thiên sứ Gáp-ri-ên (Gabriel) truyền cho ông ta. Mô-ha-mét là giáo chủ sáng lập Hồi Giáo và được người Hồi Giáo tin nhận rằng ông là tiên tri của Thiên Chúa.
Koran được ghi chép trong khoảng thời gian chừng 23 năm là khoảng thời gian mà người Hồi Giáo tin rằng toàn bộ nội dung của Koran được thiên sứ Gáp-ri-ên tuần tự truyền đạt cho Mô-ha-mét. Sự ghi chép Koran được bắt đầu từ năm 610, vào lúc Ma-hô-mét đã được 40 tuổi, và hoàn tất vào năm 632 là năm Ma-hô-mét chết. Người Hồi Giáo cũng tin rằng toàn bộ nội dung của Koran đã được ghi nhớ, đọc lại, và ghi chép một cách chính xác bởi những người thân cận của Mô-ha-mét sau khi mỗi sự mạc khải được thiên sứ đọc cho ông ta.
Sách Koran gồm 114 chương (sura) với độ dài ngắn khác nhau; và được chia thành hai bộ: Bộ Meccan ghi lại các khải tượng mà Mô-ha-mét nhận được tại thành phố Meca, thuộc khu vực Hijaz của Saudi Arabia; và bộ Madinan ghi lại các khải tượng mà Mô-ha-mét nhận được tại thành phố Medina, thuộc khu vực Hejaz, miền tây của Saudi Arabia.
Nội dung của Koran có nhiều điểm nghịch lại với Thánh Kinh cho nên Koran không thể là những mạc khải đến từ Thiên Chúa. Vả lại, Thánh Kinh đã được hoàn tất vào cuối thế kỷ thứ nhất (khoảng năm 95) với sách Khải Huyền cũng là sách tiên tri ghi lại những mạc khải cuối cùng của Thiên Chúa dành cho nhân loại, bao gồm Hội Thánh, dân Israel, và những kẻ chống Chúa, cho nên chúng ta có thể quyết chắc rằng Thiên Chúa không còn bày tỏ một mạc khải nào khác ngoài Thánh Kinh.
Dựa vào nội dung phản Thánh Kinh của Koran mà chúng ta có thể nói: Rất có thể Mô-ha-mét thật sự nhận được những khải tượng để viết sách Koran nhưng những khải tượng đó không đến từ Thiên Chúa, mà là đến từ Sa-tan. Thần linh mà Mô-ha-mét gọi là thiên sứ Gáp-ri-ên chẳng qua chỉ là Sa-tan mạo làm thiên sứ sáng láng (II Cô-rinh-tô 11:14).
Dưới đây là một vài câu phản Thánh Kinh trong Koran:
1. Phủ nhận thần tính của Đức Chúa Jesus Christ:
  • "Đấng Mê-si-a, Jesus con của Ma-ri, chỉ là một sứ đồ của A-la và là lời của Ngài được ném đến Ma-ri; một thần linh từ Ngài. Vậy, hãy tin nơi A-la và các sứ đồ của Ngài và đừng nói 'Ba.' [1]... A-la là Thiên Chúa có một!" – "The Messiah, Jesus the son of Mary, was no more than Allah's apostle and His Word which He cast to Mary; a spirit from Him. So believe in Allah and His apostles and do not say: 'Three.' ...Allah is but one God...." (Koran 4:171)
So sánh:"Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Bấy giờ, Đức Chúa Jesus phán cùng người rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi có phước đó; vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều nầy đâu, bèn là Cha Ta ở trên trời vậy" (Ma-thi-ơ 16:16, 17).
  • "Jesus chỉ như A-đam trong cái nhìn của A-la. Ngài đã tạo thành người từ bụi đất rồi phán cùng người: 'Hãy có!' và người đã thực hữu."– "Jesus is like Adam in the sight of Allah. he created him of dust and then said to him: 'Be,' and he was." (Koran 3:55, 58)
So sánh:"Trước nguyên ủy, hằng có Ngôi Lời. Ngôi Lời hằng ở cùng Đức Chúa Trời; và Ngôi Lời hằng là Chúa Trời" (Giăng 1:1 – Bản Dịch Ngôi Lời:http://ngoiloi.thanhkinhvietngu.net/node/30).
2. Phủ nhận Đức Chúa Trời có con:
  • "A-la không hề sinh ra con trai nào, cũng không có Thiên Chúa nào bên cạnh Ngài. [Vì nếu vậy] thì này, mỗi Thiên Chúa sẽ lấy đi những gì mà Ngài đã sáng tạo, và sẽ có một số đấng này cai trị các đấng khác! Vinh quang thuộc về A-la! từ những sự chúng dâng lên Ngài."– "No son did Allah beget, nor is there any god along with him. [if so] then behold, each god would have taken away what he had created, and some would have lorded it over others! Glory to Allah! from things they attribute to Him." (Koran 23:91)
So sánh:"Ta sẽ giảng ra mạng lịnh: Đức Giê-hô-va phán cùng Ta rằng: Ngươi là Con Ta; Ngày nay Ta đã sanh Ngươi" (Thi Thiên 2:7). "Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta mọi đàng" (Ma-thi-ơ 3:17).
  • "Và (chúng nó) gán ghép cách giả dối những con trai và con gái cho Ngài mà không có sự thông biết... Làm sao Ngài có con cái khi Ngài không có vợ...?"– "And (they) impute falsely, without knowledge, sons and daughters unto Him...How can He have a child when there is no consort for him...?" (Koran 6:101-103)
So sánh:"Ta sẽ làm Chúa các ngươi. Các ngươi làm con trai con gái Ta. Chúa Toàn năng phán như vậy" (II Cô-rinh-tô 6:18).
3. Cách thức cư xử với những người không theo Hồi Giáo:
  • "Hãy chặt đầu những kẻ không tin và sau khi thực hiện cuộc tàn sát lớn giữa vòng chúng nó, hãy cẩn thận trói lại những kẻ bị bắt còn lại."– "Strike off the heads of the disbelievers"; and after making a "wide slaughter among them, carefully tie up the remaining captives" (Koran 47:4).
  • "Hãy giep rắc sự kinh khiếp vào trong tấm lòng của những kẻ không tin; hãy chặt phía trên cổ của chúng nó và hãy chặt bỏ mọi đầu ngón tay của chúng nó."– "Instill terror into the hearts of the unbelievers"; "smite above their necks and smite all their finger-tips off them" (Koran 8:12; cp. 8:60).
  • "Hỡi tiên tri! hãy chống cự cách mạnh mẽ cùng những kẻ không tin và những kẻ giả hình, và hãy nghiêm khắc nghịch cùng chúng nó. Nơi ở của chúng nó là địa ngục - thật là một nơi ở dữ."– "O Prophet! strive hard against the unbelievers and the hypocrites, and be stern against them. Their abode is Hell - an evil refuge indeed" (Koran 9:73).
  • "Hãy chém giết hoặc đóng đinh hoặc chặt tay và chân của những kẻ không tin, để cho chúng nó bị đuổi khỏi đất một cách sỉ nhục..."– "slay or crucify or cut the hands and feet of the unbelievers, that they be expelled from the land with disgrace..." (Koran 5:34).
  • "về phần chúng nó (những kẻ không tin) quần áo bằng lửa sẽ được sắm cho và nước sôi sẽ đổ trên đầu của chúng nó là nơi mà bất cứ điều gì trong bụng và da của chúng nó sẽ bị tan biến và chúng nó sẽ bị trừng phạt với những roi có móc bằng sắt."– "for them (the unbelievers) garments of fire shall be cut and there shall be poured over their heads boiling water whereby whatever is in their bowels and skin shall be dissolved and they will be punished with hooked iron rods" (Koran 22:19-22)

So sánh:"Song Ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi" (Ma-thi-ơ 5:44)."Vậy nếu kẻ thù mình có đói, hãy cho ăn; có khát, hãy cho uống; vì làm như vậy, khác nào mình lấy những than lửa đỏ mà chất trên đầu người" (Rô-ma 12:20).
Bạn có thể tham khảo thêm nhiều câu khác tại đây: http://www.dianedew.com/islam.htm

Huỳnh Christian Timothy
01.10.2011
Ghi chú
[1] Ý nói "Ba Ngôi Thiên Chúa."