Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2012

Chỉ có một Thượng Đế duy nhất


"Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai.  Ngươi phải hết lòng, hết ý hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời." (Phục-truyền 6:4B, 5)
"Chúa Hằng Hữu, Đấng sáng tạo các tầng trời, là Chân Thần tạo lập địa cầu cho loài người cư trú, chứ không bỏ đất trống.  Ngài quả quyết:  "Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, ngoài Ta, không Chân thần nào khác." (Ê-sai 45:18)
"Chúa Hằng Hữu phán:  Các con là nhân chứng của Ta.  Con là Đầy  tớ mà ta lựa chọn để các con biết Ta, tin Ta và hiểu rằng Ta là đấng Tự Hữu Hằng Hữu.  Trước và sau Ta, chẳng có chân thần nào khác.  Ta chín là chính là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, không có Đấng Cứu Tinh nào khác ngoài Ta." (Ê-sai 43:10, 11)
"Như vậy nhân thế mới biết Chúa Hằng Hữu là Thượng Đế, chẳng có Thượng Đế nào khác." (I Các vua 8:60)
"Tất cả các dân tộc khắp thế giới, hãy quay lại nhìn Ta thì các ngươi sẽ được cứu!  Vì Ta là Chân Thần ngoài Ta không có chân thần nào khác." (Ê-sai 45:22)
Thượng Đế Là Đấng Yêu Thương Nhân Từ
"Chúa Hằng Hữu xót thương, nhân ái, khoan dung và mãi mãi yểu thương, như trời lộng bao trùm mặt đất, Đức yêu thương che phủ người kính sợ Ngài. (Thi-thiên 103:8, 11)
"Đức yêu thương Chúa còn lại mãi mãi, với những kẻ vâng giữ giao ước." (Thi-thiên 103: 171, 18b)
"Ôi, hãy cảm tạ Chua vì Ngài chí thiện, lòng từ ái Chúa tồn ại muôn năm." (I Sử-ký 16;34)
"Nhờ lòng nhân từ của Chúa, chúng tôi không bị diệt vong.  Mỗi buổi sáng, Chúa thương một cách mới và tỏ lòng thành tín vô hạn của Ngài." (Ca-thương 3:22, 23)
"Dù làm cho đau buồn, Ngài vẫn còn cảm thương theo lòng bác ái bền chặt của Ngài." (Ca-thương 3:32)
"Ai là Chân Thần giống như chúa, tha thứ tội ác và bỏ qua vì phạm của dân sống sót, một dân vốn là cơ nghiệp Ngài." (Mi-chê 7:18)
"Con biết Chúa là Chân Thần nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu ân phúc hay đổi ý không giáng họa." (Giô-na 4:2b)
Chúa Yêu Thương Bạn
"Thời xưa Chúa đã bảo dân Y-sơ-ra-ên:  Dân Ta ơi, Ta luôn luôn yêu thương các con với tình yêu vĩnh cữu; Ta đã thu hút các con với lòng từ ái vô biên." (Giê-rê-mi 31:3)
"Ta biết chương trình Ta hoạch định cho các người là chương trình hòa bình thịnh vượng, không phải là tai họa diệt vong." (Giê-rê-mi 29:11)
"Chúa Phán:  Ta yêu các ngươi." (Ma-la-chi 1:2a)
"Như ông cha từ ái cảm thương con cái, Chúa Hằng Hữu thương xót kẻ kính sợ Ngài." (Thi-thiên 103:13)
"Chúng ta biết và tin lòng yêu thương của Thượng Đế.  Thượng Đế là tình yêu.  Như thế ta yêu Chúa vì Ngài yêu ta trước." (I Giăng 4:16a, 19)
"Chúa Hằng Hữu, Chân Thần của người đang ngự giữa ngươi là Đấng Toàn năng.  Ngài sẽ cứu ngươi!  Chúa sẽ hết sức vui mừng vì ngươi.  Ngài im lặng vì yêu thương ngươi.  Vì ngươi, Ngài sẽ reo mừng." (Sô-phô-ni 3:17)
"Lòng nhân từ Chúa quý biết bao, chúng con nương tựa dưới bóng cánh Ngài." (Thi-thiên 36:7a)
Biết Được Thượng Đết Là Điều Hệ Trọng Nhất!
"Nhưng những công dân đã biết Chúa, sẽ quật cường và lập nhiều thành tích lớn lao." (Đa-ni-nên 11:32b)
"Nhưng tất cả những người tự hào, hãy tự hào rằng mình hiểu và biết Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.  Ta thi hành việc nhân từ, công chính, liêm khiết trên khắp thế giới vì Ta ưa thích những việc ấy." (Giê-rê-mi 9:24)
"Hạnh phúc thay những người vâng lệnh, hết lòng tìm cầu Ngài." (Thi-thiên 119:2)
"Tôi kêu gọi đồng bào chọn đường sống, để đồng bào và con cháu mình được sống.  Tôi kêu gọi đồng bào yêu kính Chúa, vâng lời Ngài, khắng khít với Ngài, vì Ngài là nguồn sống." (Phục-truyền 30:19b, 20a)
"Ta không thích sinh tế, chỉ muốn tình thương.  Ta không thèm lễ vật, chỉ muốn các ngươi biết Ta!" (Ô-sê 6:6)
"Như con nai cái khao khat tìm khe suối, tâm hồn con khao khát tìm kiếm Chúa trên trời." (Thi-thiên 42:1)
"Chúa Hằng Hữu đáp:  "Chính Ta sẽ đi với con và cho con được yên nghỉ. (Xuất 33:14)
Sống Thiếu Thượng Đế Là Đi Vào Cõi Chết
"Nếu bệ và đồng bào tìm kiếm Chúa, tất sẽ gặp ngài.  Nếu bệ hạ và đồng bào lìa bỏ Chúa, tất bị Chúa lìa bỏ." (II sử-ký 15:2b)
"Ai dò được lòng người, gian đối, bại hoại đến mức vô phương cứu chửa." (Giê-rê-mi 17:9)
"Con đường bạn chọn có vẻ thích hợp, nhưng cuối nẻo đường là hố đệt vong." (Châm ngôn 16:25)
"Thượng đế đã không dung thứ các thiên sứ phạm tội, nhưng quăng họ vào hỏa ngục, giam họ trong chốn tối tăm để đợi ngày phán xét.  Như vậy, Chúa biết giải cứu người tin kính khỏi cơn cám dỗ, con kẻ vô đạo đến ngày phát xét sẽ bị Ngài hình phạt." (II Phi-e-rơ 2:4, 9)
"Nhưng nếu đổ bào không vâng lời Chúa, phản nghịch Ngài, Ngài sẽ ra tay hành hạ đồng bào như Ngài đã hành hạ tố tiên ta vậy." (I Sa-mu-ên 12:15a)
"Người nào rời khỏi ta sẽ bị vứt bỏ như như những cành bị cắt, phơi khô, người ta gom lại đốt." (Giăng 15:6)
"Còn kẻ ác cùng nhau bị diệt họ đâu còn con cháu, tương lai!" (Thi-thiên 37:38)
Muốn Gặp Thượng Đế, Chúng Ta Phải Tìm Kiếm Ngài
"Các người sẽ  tìm kiếm Ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng." (Giê-rê-mi 29:13)
"Nếu con kiếm nó như bạc, tìm tòi nó như kho tàng giấu kín, lúc ấy con sẽ am hiểu sự kính sợ Chúa Hằng Hữu và tìm được tri thức về Thương Đế." (Châm-ngôn 2:4, 5)
"Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp; hãy gõ cửa sẽ mở ra." (Ma-thi-ơ 7:7)
"Chúa tạo nên loài người, Chúa đã tạo cho con người có điều kiện tìm kiếm Ngài và cố gắng vươn lên để tim gặp Ngài." (Công-vụ 17:2a, 27)
"Người không có đức tin không thể nào hài lòng Thượng Đế vì người đến gần Thượng Đế phải tìm Ngài có thật, và Ngài luôn tưởng thưởng xứng đáng cho người tìm cầu Ngài." (Hê-bơ-rơ 11:6)
"Chúa tỏ lòng nhân từ cho những người trông đợi và tim kiếm Ngài." (Ca-thương 3:25)
"Ta yêu những người yêu ta, ai sớm tìm kiếm ta hẳn sẽ gặp." (Châm-ngôn 8:17)
"Tôi khuyên anh em hãy tìm cầu Thượng Đế, xưng nhận tội và hứa nguyện với Ngài." (Gióp 5:8)
Thượng Đế Muốn Chúng Ta Đến Với Ngài
"Vì Thượng Đế Hằng Hữu của chúng ta đầy nhân từ và thương xót, Ngài sẽ không ngoảnh mặt khỏi chúng ta nếu chúng ta quay về với Ngài." (II Sử-kỷ 30:9b)
"Chúa là thiện hảo, khoan dung, chan hòa nhân ái cho người cầu xin." (Thi-thiên 86:5)
"Hãy đến gần Thượng Đế, Ngài sẽ đến gần anh em." (Gia-cơ 4:8a)
"Chúa ở gần người cần khẩn là những người chân thành cầu khẩn Ngài." (Thi-thiên 145:18)
"Chúa kêu gọi:  Hãy đến thảo luận với Ta, dù tội ác các ngươi đen sậm như mực xạ.  Ta sẽ tẩy sạch như tuyết trong ngần, dù đỏ như son, Ta sẽ phiếu trắng hơn lông chiên tinh khiết." (Ê-sai 1:18)
"Những ai đang mệt nhọc và nặng gánh ưu tư, hãy đến với ta, ta sẽ cho các con được nghỉ ngơi.  Ta có lòng khiêm tốn, dịu dàng; hãy mang ách với ta và học theo ta, các con sẽ được an nghỉ trong tâm hồn." (Ma-thi-ơ 11:28, 29)
"Người nào đến với Ta, chẳng bao giờ bị Ta xua đuổi." (Giăng 6:37b)
"Ai khát, hãy đến với Ta mà uo61ng1  Dù không tiền, cũng cứ đến mua mà ăn!  Cứ mua sữa và rượu, khỏi trả tiền!" (Ê-sai 55:1)
Thượng Đế Là Đấng Thánh Khiết
"Có ai như chúa Chí Tôn?  Thần nào thánh khiết vô cùng song như Ngài?" (Xuất 15:11)
"Không ai thánh thiện như Chúa, không ai cả, chỉ có Ngài." (I Sa-mu-ên 2:2a)
"Đấng Chân Thần chẳng bao giờ hành ác, Đấng toàn năng không hề làm sai." (Gióp 34:10b)
"Hãy ca ngợi Chúa, uy danh vĩ đại.  Hãy kính sợ Chúa, vì Ngài là chí thánh." (Thi-thiên 99:3)
"Đấng Chí Tôn và Chí Thánh, đang ngự trong cõi đời đời." (Ê-sai 57:15a)
"Chỉ có một Đấng Thánh Thiện là Thượng Đế." (Mác 10:18b)
"Lạy Chúa!  Ai chẳng kính sợ Ngài!  Ai không tôn vinh Danh Ngài?  Vì chỉ có Ngài là chí thánh." (Khải-huyền 15:4a)
"Thánh thay, thánh thay, thánh thay, Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Toàn năng, vinh quang Ngài đầy tràn thế giới." (Ê-sai 6:3b)
"Thánh thay, thánh thay, thánh thay!  Là Thượng Đế Toàn năng." (Khải huyền 4:8b)
Dân Sự Của Chúa Phải Sống Thánh Thiện
"Anh tin có Thượng Đế phải không?  Tốt lắm! chính các quỷ cũng tin như vậy và run sợ.  Này, người khờ dại kia, bạn không nhận thấy đức tin thiếu hành động là đức tin chết sao?" (Gia-cơ 2:19, 20)
"Đường kẻ ác bị chân thần chán ghét, người theo đường công chính được Thượng Đế yêu thương." (Châm-ngôn 15:9)
"Như thế, chúng ta có thể phân biệt ai là con cái Thượng Đế và ai thuộc về Quỷ vương.  Người nào sống trong tội lỗi và không yêu thương anh em chứng tỏ mình không được thuộc về Thượng Đế." (I Giăng 3:10)
"Hãy cố gắng sống hòa hảo với mọi người và đeo đuổi con đường thánh hóa vì nếu không thánh hóa không ai thấy được Thượng Đế." (Hê-bơ-rơ 12:14)
"Đấng cứu rỗi anh em rất thánh thiện, nên anh em hãy ăn ở thánh thiện như Ngài." (I Phi-ê-rơ 1:15)
"Hãy tìm cầu điều thiện, đừng theo đuổi việc ác ngươi được sống." (A-mốt 5:14a)
"Ai có thể đứng nơi thánh địa?  Đó là người ta sạch lòng ngay, không làm điều bất công bất nghĩa." (Thi-thiên 24:3b, 4a)
Những Mạng Lịnh Của Thượng Đế
"Chúa ưa mến sự nhân từ và bước đi cách kiêm nhường với Chân Thần ngươi." (Mi-chê 6:8b)
"Phải thánh khiết, vì Ta, Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế các ngươi là thánh khiết." (Lê-vi 19:2b)
"Phải yêu thương Thượng Đế với với cả tấm lòng, linh hồn, năng lực và trí có." (Lu-ca 10:27b)

"anh hẳn biết các điều răn:  Đừng giết người; đừng ngoại tình; đừng trộm cắp; đừng làm chứng dối; đừng gian lập và phải hiếu kính cha mẹ." (Mác 10:19)
"Đừng xao lãng việc đọc sách luật pháp này, nhưng phải ngày đêm suy nhiệm và thận trọng tuân hành; như vậy con mới thành công và được hạnh phúc." (Giô-suê 1:8)
"Các con phải có đức tin nơi Thượng Đế." (Mác 11:22b)
"Chỉ phục vụ Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế ngươi mà thôi." (Xuất 23:25a)
Những Điều Thượng Đế Ghét Bỏ
"Sáu điều Chúa Hằng Hữu ghét, bảy điều làm Ngài gớm ghê:  Mắt kiêu hãnh, lưỡi gian dối, bàn tay đẫm máu vô tội, lòng mưu toan những việc hung tàn, chân phóng nhanh đến nơi tội ác, nhân chứng khai gian hại người, kẻ xui dục anh em tranh cháp." (Châm-ngôn 6:16-19)
"Vì Ta, Chúa Hằng Hữu, yêu điều công chính, ghét kẻ dâng tế lễ thiêu để che đậy tội bóc lột." (Ê-sai 61:8a)
"Còn những kẻ bèn nhát, vô tín, hư hỏng, sát nhân, gian dâm, tà thuật, thờ thần tượng, và dối trá, đều phải vào hồ lửa diêm sinh.  Đó là lần chết thứ hai." (Khai-huyền 21:8)
"Vậy các ngươi nên lưu ý, giữ mối chung thủy với vợ mình cưới lúc còn trẻ.  Vì Chúa Hằng Hữu, Thượng Để của Y-sơ-ra-ên có phán vậy." (Ma-la-chi 2:15b, 16a)
"Đừng mưu lại người khác và đừng thề dối; là những điều Ta ghét.  Chúa Hằng Hữu phán vậy." (Xa-cha-ri 8:17)
"Các ông được người ta tôn trọng, nhưng đối với Thượng Đế, các ông thật ghê tởm." (Lu-ca 16:15b)
Tất Cả Chúng Ta Đều Bất Toàn Trước Mặt Thượng Đế
"Tôi biết các ông chẳng có lòng kính mến Thượng Đế." (Giăng 5:42)
"Người nào giữ toàn bộ luật pháp nhưng chỉ phạm một điều là coi như đã phạm tất cả." (gia-cơ 2:10)
Thấy thế, tôi kiêu than:  "Chết tôi rồi!  đời tôi phải chấm dứt vì tôi là người có miệng lưỡi ô uế sống giữa một dân tộc cũng có miệng lưỡi ô uế gian ngoán" (Ê-sai 6:5a)
"Đừng quên rằng đã biết điều tốt thì phải làm, biết mà không làm là phạm tội." (Gia-cơ 4:17)
Thánh kinh chép:  "Chẳng một người nào công chính, dù chỉ một người mà thôi.  Vì mọi người đều đã phạm tội, không còn phản chiếu vinh quang Thượng Đế." (Rô-ma 3:10, 23)
"Người nào sống trong tội lỗi và không yêu thương anh em chứng tỏ mình không thuộc về Thượng Đế." (I Giăng 3:10b)
"Tất cả nhân loại giống như đàn chiên lạc lối; mỗi người tẻ tách đường ngay, chọn riêng một nẽo đường cong quẹo." (Ê-sai 53:6a)
"Ai đứng được trước mặt Thượng Đế Hằng Hữu thánh khiết?" (I Sa-mu-ên 6:20b)
Công Việc Chúng Ta làm Cũng Chưa Đủ Trước Mặt Thượng Đế
"Tôi xin xác nhận, tuy họ có nhiệt tâm với Thượng Đế, nhưng nhiệt tâm đó dựa trên hiểu biết sai lầm.  Họ không biết đường lối Thượng Đế vạch sẵn cho con người đến bậc công chính, lại cố gắng tập công đức theo luật pháp chứ không theo đường lối Ngài."(Rô-ma 10:2, 3)
"Chúng con tất cả đều ô uế, xấu xa.  Cả đến những việc đạo đức của chúng con cũng như giẻ rách thối tha bẩn thỉu." (Ê-sai 64:6a)
"Ta nói 'người công chính hẳn được sống' nhưng nếu nó phạm tội, nghĩ rằng các việc lành của mình sẽ cứu mình, nhưng chẳng việc lành nào được nhớ cả." (Ê-xê-chi-ên 33:13)
"Người sống theo xác thịt không thể nào làm Thượng Đế vui lòng." (Rô-ma 8:8)
"Chiếu theo luật pháp, chẳng ai được kể là công chính, vô tội trước mặt Thượng Đế." (Rô-ma 3:20a)
"Dĩ nhiên, không ai được Thượng Đế nhìn nhận là công chính nhờ tuân theo luật pháp, vì chỉ nhờ đức tin chúng ta mới được Thượng Đế tha tội." (Ga-la-ti 3:11)
Tội Lỗi Ngăn Cách Chúng Ta Khỏi Thượng Đế
"Vì a-đam, tội lỗi đã xâm nhập thế gian, đem theo sự chết.  Do đó, mọi người đều phải chết, vì mọi người đều phạm tội." (Rô-ma 5:12)
"Tư tưởng xấu xa sẽ biến thành hành động tội lỗi, tội lỗi phát triển đem lại cái chết." (Châm-ngôn 11:19)
" Nhưng tội lỗi người đã đào hố thẳm giữa ngươi với Chúa; gian ác ngươi đã che lấp đến nỗi ngươi không thấy mặt Ngài và Ngài không thể nghe tiếng ngươi cầu nguyện." ( Ê-sai 59:2)
"Đồng bào không thể nào thịnh đạt được.  Đồng bào chối bỏ Chúa, bây giờ Ngài từ bỏ đồng bào." (II Sử-ký 24:20b)
"Vì ông dám cãi mạng Chúa, Ngài cũng từ khước không cho ông làm vua nữa." (I Sa-mu-ên 15:23a)
"Nhưng ta quay mặt đi vì những điều ác họ đã làm." (Phụ-truyền 31:18a)
"Người nào phạm tội, người ấy chết." (Ê-xê-chi-ên 18:20a)
Thượng Đế Hành Phạt  Tội Lỗi
"Chúa là thẩm phán công minh, thường xuyên nghiêm phạt tội tình người gian." (Thi-thiên 7:11)
"Chúa chậm giận và có sức mạnh vĩ đại nhưng Ngài không bao giờ coi tội nhân là vô tội." (Na-hum 1:3a)
"Làm những việc xấu xa ấy, tức là chọn giận Thượng Đế." (Cô-lô-se 3:6)
"Những người vô đạo, bất công, bất nghĩa, xuyên tạc sự thật, sẽ bị Thượng Đế hình phạt." (Rô-ma 1:18)
"Đời sống họ đầy đầy tội lỗi: gian ác, hiểm độc, tham lam, ganh ghét, giết người, tranh chấp, gian trá, quỷ quyệt, nói xấu, phao vu, ghét Thượng Đế, xấu láo, kiêu căng, khoác lác, ưa tìm cách làm ác mới mẻ, nghịch cha mẹ, không phân biệt thiện ác, bội ước, không tình nghĩa, không thương xót.  Dù họ biết rõ theo luật Thượng Đế, người làm những việc ấy đều đáng chết, thế mà họ cứ phạm luật, lại còn khuyến khích người khác làm theo nữa." (Rô-ma 1:29-32)
"Tai ương, thống khổ sẽ giáng trên mọi kẻ làm ác." (Rô-ma 2:9a)
Chắc Chắn Thượng Đế Sẽ Trừng Phạt Tội Nhân
"Mỗi người chỉ chết một lần rồi bị Chúa xét xử." (Hê-bơ-rơ 9:27b)
"Tôi thấy những người đã chết, cả lớn và nhỏ đều đứng trước ngai.  Các cuốn sách đều mở ra, kể cả Sách sự Sống.  Người chết được xét xử tùy theo công việc thiện ác họ làm mà các cách đó đã ghi.  Người nào không có tên trong Sách sự nào không có tên trong Sách sự Sống phải bị quăng xuống hồ lửa." (Khải-huyền 20:12, 15)
"Sa vào tay Thượng Đế hằng sống thật là kinh khiếp!" (Hê-bơ-ro 10:31)
"Đên ngày Phán xét cuối cùng, mọi người phải khai hết những lời vô ích mình đã nói." (Ma-thi-ơ 12:36)
"Thượng Đế sẽ xử đoán mỗi người ca8an cứ trên việc họ làm, việc thiện và việc ác, kể cả những việc âm thầm kín giấu." (Truyền-đạo 12:14)
"Cũng vậy, trong ngày tận thế, thiên sứ sẽ đến chia rẽ người gian ác với người công chính, ném người gian ác vào lò lửa, là nơi khóc lóc và nghiến răng." (Ma-thi-ơ 13:49, 50)
Chúng Ta không Thể Trốn Chạy Khỏi Thượng Đế
"Mắt Thượng Đế ở khắp càn khôn, xét xem người ác lẫn kẻ thiện lành." (Châm-ngôn 15:3)
"Chúa Hằng Hữu ôi, Ngài đã quan sát cà biết con.  Chúa biết khi con ngồi hay đứng, dù ở xa Chúa biết tư tưởng con.  Chúa xét xem lộ trình, quán trọ, Ngài quen thuộc từng hành động con.  Lời quen thuộc từng hành động con.  Lời nó con nói chưa ra khỏi miệng, Chúa của con đã biết hết rồi!" (Thi-thiên 139:1-4)
"Dù tăm tối dày đặc, dù bóng của tử thần, cũng không sao che chở những con người gian ác." (Gió 34:22)
"Đấng sáng tạo tai, hẳn phải biết nghe, Đấng làm ra mắt, luôn luôn thấy rõ." (Thi-thiên 94:9)
"Vì mắt Ta chăm chú theo dõi sinh hoạt của các người, không một chi tiết hoặc một tội lỗi kín đáo nào Ta không thấy được." (Giê-rê-mi 16:17)
"Chẳng có vật gì che dấu được mắt Chúa, nhưng tât cả đều lột trần, phơi bày trước mặt Ngài vì ta phải tường trình mọi việc cho Ngài." (Hê-bơ-rơ 4:13)
"Ta không xem xét bề ngoài như loài người, nhưng Ta xem xét tận đáy lòng." (I-Sa-mu-ên 16:7b)
Con Người Cần Dứt Bỏ Tội Lỗi
"Không đâu! chính anh em cũng bị hư vong nếu không ăn năn tội lỗi, quay về Thượng Đế." (Lu-ca 13:3)
"Người nào che dấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn thịnh vượng, nhưng nếu thú nhận và từ bỏ sẽ được Thượng Đế thương xót." (Châm-ngôn 28:13)
"Người sẽ ca hát trước mặt tha nhân:  Tôi đã phạm những sai lầm, tội lỗi, bẻ cong bóp méo điều ngay thật.  Nhưng Thượng Đế ra ân đại xá, cứu chuộc linh hồn tôi ra khỏi âm phủ, nên đời sống tôi từ nay quang rạng!" (Gióp 33:27, 28)
"Chúa Hằng Hữu phán, Ta chẳng vui thích gì khi người ác chết.  ta chỉ muốn nó ăn năn để được sống." (Ê-xe-chi-ên 18:23)
"Chúa phán:  "Bây giờ, hãy hết lòng trở về cùng Ta!  hãy nhịn ăn và than khóc!" (Giô-ên 2;12)
"Hãy lựa lời cầu khẩn mà trở lại với Chúa!  Hãy thưa với Ngài:  Xin Chúa cất bỏ tất cả tội ác chúng con và tiếp nhận chúng con với hồng ân của Ngài." (Ô-sê 14:2a)
" Hãy ăn năn tội lỗi, để khỏi hư vong vì tội ác mình." (Ê-xê-chi-ên 18:30b)
Ăn Năn Thì Sẽ Được Thượng Đế Thứ Tha Tội Lỗi
"Con hãy bỏ những việc gian ác, loại các tư tưởng xấu xa!  Con hãy quay về với Chúa; Ngài sẽ thương xót con; hãy trở lại với Chân Thần con vì Ngài khoan dung vô hạn." (Ê-sai 55:7)
"Chúa ở gần người ở lòng tan vỡ, và cứu người biết hối hận ăn năn." (Thi-thiên 34:18)
"Có lẽ mỗi người sẽ bỏ con đường gian ác và được Ta tha thứ tội lỗi." (Giê-rê-mi 36:3b)
"Cho đến lúc tôi xưng với Chúa, không còn che giấu tội lỗi tôi.  Tôi tự nhủ:  "Tôi sẽ xưng với Chúa Hằng Hữu," và Ngài tha thứ tội ác." (Thi-thiên 32:5)."Nhưng nếu chúng ta thú tội với Chúa, Ngài sẽ giữ lời hứa tha thứ chúng ta và tẩy sạch tất cả lỗi lầm chùng ta, đúng theo bản tính công chúng của Ngài." (I Giăng 1:9)
"Vậy đồng bào hãy ăn năn trở về với Chúa để tội lỗi được tẩy sạch." (Công-vụ 3:19a)
"Con lắng nghe tiếng Chúa dạy, vì Chúa chúc bình an cho nhân dân, và cho những người thánh của Ngài, miễn họ đừng quay về lối cũ." (Thi-thiên 85:8)
"ăn năn là từ bỏ tội lỗi của mình và quay trở lại với Thượng Đế yêu thương.
Cần Lễ Chuộc Tội Để Được Là Hòa Với Thượng Đế
"Khi người dâng đặt tay trên đầu con sinh, nó sẽ trở thành sinh tế chuộc tội cho người đó.  Ta cho các người huyết để rảy trên bày thờ, chuộc tội linh hồn mình, vì huyết tiềm tàng sức sống của cơ thể sinh vật.  Chính sự sống của sinh vật ở trong huyết nên huyết được dùng để chuộc tội." (Lê-vi-ký 1:4; 17:11)
"Vậy, theo luật pháp, huyết tảy sạch hầu hết mọi vật; nếu không đổ huyết, tội lỗi chẳng bao giờ được tha thứ." (Hê-bơ-rơ 9:22)
"Con cừu hay con dê này phải là một con đực, một tuổi hoàn toàn tốt lành.  Huyết bôi trên khung cửa đánh dấu nhà các ngươi ở." (Xuất 12:5a, 13a)_
"Y-sác hỏi: củi lửa có sẵn rồi, nhưng chiên con ở đâu mà dâng tế lễ thiêu?"  Áp-ra-ham đáp:  "Con ơi, Thượng Đế sẽ cung ứng chiên con làm tế lễ thiêu!"  Ap-ra-ham ngước mắt nhìn thấy một con chiên đực, sứng đang mắc vào bại gai rậm phía sau mình.  Ông liền bắt nó dâng tế lễ thiêu thay thế con trai mình." (Sáng-thế-ký 22:7b-8a, 13)
Chúa Giê-xu Là Chiên Con Của Thượng Đế
"Hôm sau Chúa Cứu Thế đến thăm Giăng.  Giăng tuyên bố:  "Đây là Chiên Con của Thượng Đế, Người tẩy sạch tội lỗi nhân loại."(Giăng 1:29)
"Thế mà Thượng Đế lại để cho Ngài gánh tất cả tội ác của loài người." (Ê-sai 53:6b)
"Ngài không mang huyết của dê đực, bò con, nhưng dâng chính huyết Ngài trong Nơi Chí than1hy, để đem lại sự cứu rỗi đời đời cho chúng ta.  Chúa Cứu Thế chỉ xuất hiện một lần vào cuối các thời đại, dâng thân Ngài làm Sinh tế để xóa sạch tất cả mọi tội lỗi chúng ta.  Cũng thế, Chúa Cứu Thế chỉ hy sinh tính mạng một lần là đủ gánh thay tội lỗi loài người." (Hê-bơ-rơ 9:12, 26b, 28a)
"Anh em đã biết rõ, Thượng Đế đã trả giá rất cao để cứu chuộc anh em khỏi nếp sống lầm lạc của tổ tiên, nhưng bằng huyết báu của Chúa Cứu Thế, Chiên Con vô tội không tỳ vết của Thượng Đế." (I Phi-rơ 1:18a, 19)
"Huống chi huyết của Chúa Cứu Thế lại càng có năng lực tẩy sạch lương tâm chúng ta khỏi hành vi tội lỗi để chúng ta phụng sự Thượng Đế hằng sống sách trong sạch." (Hê-bơ-rơ 9:14)
Thượng Đế Đã Có Chương Trình Cứu Chuộc Chúng Ta
"Nhưng Thượng Đế ban ân, rộng lòng tha thứ, kể chúng ta là công chính, do công lao cứu chuộc bằng máu của Chúa Cứu Thế Giê-xu.  Thượng Đế đã cho Chúa Giê-xu hy sinh chuộc tội chúng ta." (Rô-ma 3:24, 25a)
"Nhưng Thượng Đế đã chứng tỏ tình yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi Chúa Cứu Thế chịu chết thay chúng ta là người tội lỗi.  Trước là người tội lỗi, ta còn nhờ máu Chúa mà được tha thứ, nay ta sạch tội rồi, hẳn Ngài sẽ cứu ta khỏi hình phạt khủng khiếp Thượng Đế dành cho thế gian." (Roma 5:8, 9)


"Vậy anh em được cứu nhờ ân phúc Thượng Đế, do đức tin nơi Chúa Cứu Thế.  Sự cứu rổi là tặng phẩm của Thượng Đế, chứ không do anh em tự tạo." (Ê-phê-sô 2:8)
"Tất cả các nhà tiên tri đều viết về Chúa Cứu Thế: mọi người tin Ngài đều được tha tội nhờ Danh Ngài." (Công-vụ 10:43)
"Ngoài Chúa Giê-xu ra, không ai có quyền năng cứu rỗi loài người, vì dưới bầu trời này, chúng ta không thể kêu càu danh nào khác để cứu rỗi." (Công-vụ 4:12)
Sự Giáng Sinh Của Chúa Giê-xu Được Loan Bảo
"Thượng Đế sai thiên sứ Gáp-ri-ên vào thành Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê, đến thăm Ma-ri- là một trinh nữ đã hứa hôn với Giô-sép, thuộc dòng vua Đa-vít.  Thiên sứ nói:  "Xin chào mừng cô, người được ân của Chúa!  Chúa ở với cô"  Ma-ri bối rối, tự hỏi lời chào ấy có nghĩa gì.  Thiên sứ giải thích:  "Đừng sợ, vì Thượng Đế đã ban đặc ân cho cô.  Cô sắp có thai, sinh con trai, và đặt tên là Gie6pxu.  Con trai đó rất cao quý, sẽ được xưng là Con Thượng Đế, Thượng Đế sẽ ban cho Ngài ngôi vua Đa-vít.  Ngài sẽ cai trị dân Y-sơ-ra-ên mãi mãi; nước Ngài tồn tại đời đời.  "Ma-ri ngạc nhiên:  "Tôi còn là con gái, làm sao có con được?"  Thiên sứ đáp:  "Thánh Linh sẽ giáng trên cô, quyền năng Thượng Đế sẽ ban phủ cô, nên Con Thánh sinh ra sẽ được gọi là Con Thượng Đế...  Vì chẳng có việc gì Thượng Đế không làm được." (Lu-ca 1:26b-37)
Chỉ có Chúa Giê-xu và A-đam đã đến thế gian từ Thượng Đế không phải từ người nam hay người nữ.  Tuy nhiên, A-đam đã đem tội lỗi vào thế gian.  Chúa Giê-xu thì chẳng hề phạm tội.
Chúa Giê-xu Thật Sụ Là Ai?
"Chúa vốn có bản thể của Thượng Đế nhưng không cố vi tham quyền, là quyền bình đẳng với Thượng Đế.  Chúa tình nguyện từ bỏ tất cả, mang thân phận người nô lệ.  Chúa đã xuất hiện như một người khiêm tốn, đi con đường vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự." (Phi-líp 2:5b-8)
"Tôi với Cha là một.  Tôi là Con Thượng Đế, vì Ngài ủy thác cho tôi chức vụ thánh và sai tôi xuống trần gian, tại sao các ông tố cáo tôi xúc phạm Thượng Đế?" (Giăng 10:30, 36)
"Chúa Giê-xu Christ và Lời Hằng sống của Ngài luôn tốn tại.  Sự giáng thế của Ngài là phép lạ do Thượng Đế thực hiện qua trinh nữ Ma-ri.  Ngài được gọi là "Con Người" qua xác thịt, và được gọi là "Con Trời" qua sự liên hệ giữa Ngài và Thượng Đế.
"Bởi thế, khi xuống trần gian, Chúa Cứu Thế đã tuyên bố:  "Thượng Ðế chẳng muốn sinh tế hay lễ vật, nên Ngài chuẩn bị một thân thể cho tôi." (Hê-bơ-rơ 10:5)
"Về thần linh, Chúa sống lại t ừcõi chết, chẳng tỏ Ngài là Con Thượng Ðế đầy uy quyền, là Ðấng Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta."(Rô-ma 1:4)
"Thô-ma thưa:  Lạy Chúa tôi và Thượng Ðế tôi!" (Giăng 20:28)
Chúa Giê-xu Là Ai?
"Huyền nhiệm của Ðạo Chúa thật quá vĩ đại:  "Ðấng Tạo Hóa đã hiện ra trong thân xác, được Thánh Linh chứng thực." (I Ti-mô-thê 3:16a)
"Chúa Cứu Thế là hiện thân của tất cả bản cả thần linh của Thượng Ðế." (Cô-lô-se 2:9)
"Vì chúng ta, mtộ Con trẻ được sinh ra; một Con trai được ban cho loài người để cẩm quyền tể tịnh.  Người có tên là:  Ðấng Ðệ kỳ, Ðại Mưu sĩ, Thượng Ðế Toàn năng, Cha Vĩnh cửu và Chúa Hòa bình." (Ê-sai 9:6)
"Chỉ có một Thượng Ðế, cũng chỉ có một Người Hòa giải giữ Thượng Ðế và loài người là Chúa Cứu Thế Giê-xu.  Ngài đã hy sinh tính mạng để cứu chuộc nhân loại." (I Ti-mô-thê 2:5, 6a)
"Chúa Cứu Thế là Nguồn sống bất đệ.  Nguồn Sống ả soi sáng cả nhân loại.  Chúa Giê-xu là Ánh sáng cả nhân loại.  Chúa Giê-xu là Ánh Sáng thật, nay xuống trần giang chiếu sáng mọi người." (Giăng 1:4, 9, 10)
"Chính Con Ngài đã dùng máu mình cứu chuộc chúng ta và tha th ứtội lỗi chúng ta.  Chúa Cứu Thế l àhiện thân của Thượng Ðế vô hình." (Cô-lô-se 1:14, 15a)
Kinh Thánh Là Lời Hằng Sống Của Thượng Ðế
"Vì không có liờ tiên tri nào trong Thánh kinh do các tiên tri tự nghĩ ra, nhưng chính Chúa Thánh Linh đã cảm ứng họ nói r cảo ủa Thượng Ðế." (II Phi-e-rơ 1:21)
"Ðúng theo lời hứa của Ngài qua môi miệng các tiên tri thánh ngày xưa." (Lu-ca 1:70)
"Thần Linh Chúa dùng miệng tôi bảo ban, Lời Ngài ở nơi lưỡi tôi." (II Sa-mu-ên 23:2)
"Phải di lòng tạc dạ những lời tôi truyền cho đồng bào hôm nay." (Phụ-truyền 6:6)
"Cả Thánh kinh đều được Thượng Ðế cảm ứng, có ích cho việc dạy dỗ, khiển trách, sửa trị, đào luyện con người chính." (II Ti-mô-thi 3:16)
"Tất cả những lời ghi chép trong Thánh kinh cốt dể dạy dỗ an ủi chúng ta, rèn luyện tính kiên nhẫn và đem lại cho chúng ta niềm hy vọng tràn đầy." (Rô-ma 15:4)
"Các ông lầm lẫn vì không hễ Thánh kinh, cũng chẳng hễ quynề năng Thượng Ðế." (Ma-thi-ơ 22:29b)
"Vì danh Chúa được đề cao.  Lời Chúa được tôn trọng vô cùng." (Thi-thiên 138:2b).