Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Ba, 12 tháng 6, 2012

VẰN VỆN CỦA CON BEO


   “Người Êthiôbi có thể đổi được da mình, hay là con beo đổi được vằn nó chăng? Nếu được thì các ngươi là kẻ đã làm dữ quen rồi, sẽ làm lành được” ( Giêrêmi 13:23).

   Khi nói chuyện cùng quốc dân vào ngày áp lễ độc lập ( vào năm 1991), Tổng thống Ấn độ ta thán rằng, dân tộc ông đang suy đồi xuống tình trạng dã man. Ông nói thêm rằng tính cách vĩ đại của quốc gia không chỉ căn cứ vào thiểu số nhà khoa học, nhà nghệ thuật hay kỹ sư ngoại hạng nhưng tuỳ thuộc tính chất dân tộc đó. Phó viện trưởng đại học đường Ấn Độ đưa ra lời bình phẩm châm chọc nầy:“ Dân tộc tôi đang trải qua biến động về tính tình. Sự giáo dục chúng tôi cung cấp thì trống rỗng! Các nhà lập pháp, các nhà giáo dục Ấn Độ đều sững sờ trước tỉ lệ gia tăng tội phạm. Họ đứng xem như các khán giả bất lực. Hằng ngày báo chí Ấn độ rao tin các trường hợp bắt cóc, sát nhân, đánh lộn, cầm tù. Báo chí hình sự như thư việc tuần hoàn theo chứng tăng áp huyết.    Các hội nghị, hội đồng hư không. Sự hư hoại luân lý nuốt nhiều đời sống, tàn phá nhiều tư gia. Những gì chúng ta cần không phải là quyền lập pháp tốt hơn, sự cưỡng bách tuân giữ luật pháp chặt chẽ hơn, cũng không phải các cuộc điều đình mới mẻ. Từ năm 1000 trước công nguyên đến hôm nay đã có hơn 8000 hoà ước bị phá bỏ. Cần thêm đôi điều khác để tu bổ cuộc đời đổ vỡ của chúng ta. Chúng ta cấp thiết cần đến đôi điều to lớn hơn để nhấc mình ra khỏi sự xáo trộn luân lý. Điều chúng ta cần đó là Đức Chúa Trời.

    “Người Êthiôbi có thể đổi được da nó chăng? Nếu được thì các ngươi là kẻ đã làm dữ quen rồi, sẽ làm lành được”( Giêrêmi 13:23). Điều đó hợp luận lý không thể bẻ bác được. Về người Êthiôbi và con beo, nan đề là sự di truyền. Cả hai có các đặc điểm nầy do sinh đẻ. Cũng như vậy, Đức Chúa Trời tuyên bố rõ ràng rằng tội lỗi là sự di truyền.Người Pharisi đúng trong phán đoán mình về người mù, họ nói cùng người mù, “ngươi hoàn toàn sanh ra trong tội lỗi” (Giăng 9:34). Vậy lỗi lầm của tôi có do gia truyền không? Vâng, có.

    Luật pháp, các lời dạy dỗ luân lý có thể giáo dục đầu óc tôi, nhưng không hề ảnh hưởng đến bản năng hay bản chất bẩm sinh của tôi. Chúng ta là các nô lệ, các tôi mọi cho tội lỗi. “ Jêsus đáp rằng: quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, hễ ai phạm tội là tôi mọi của tội lỗi” ( Giăng 8:34). Tuy nhiên, Đức Chúa Trời là Đấng không quên chọn lựa yêu chúng ta. Thập tự giá của Jesus Christ là giải đáp tình yêu của Đức Chúa Trời. Tiên tri Êsai nói, “ nhưng Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết. vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi Người chúng ta được lành bệnh” ( Esai 53:5). Phaolô xác nhận ở 1 Côrinhtô 15;3, “Christ đã chết vì tội lỗi chúng ta theo lời Kinh thánh”, và Phierơ phụ hoạ, “Christ cũng đã chịu khổ cho chúng ta” (1 Phierơ 2:21). Giá của tội lỗi bạn và tôi đã được trả rồi. Sự tự do đã đạt được nơi thập tự giá và ngày nay Đức Chúa Trời trao quà tặng của Ngài cho chúng ta.

   Phaolô rất vui mừng về thập tự giá của Christ đến nỗi ông quyết định không hoan ca trong bất cứ điều gì khác. “Nhưng về phần tôi, tôi quyết hẳn chẳng khoe khoang gì, chỉ về thập tự giá của Chúa chúng ta là Jesus Christ đó thôi; vì nhờ thập tự giá ấy thế giới đã bị đóng đinh đối với tôi, và tôi đối với thế giới cũng vậy” ( Galati 6:14).Tại thập tự giá con beo và người Êthiôbi có thể được thay đổi màu sắc và bãi bỏ vằn vện của tội lỗi. Có thể có sự chiến thắng qua huyết của thập tự giá. Các tội nhân ăn năn tìm được hi vọng trong Con Đức Chúa Trời chịu đóng đinh và phục sinh là Chúa Jêsus Christ. Sứ điệp nầy về sự tự do được rao giảng và in ấn ra mãi mãi. Tin tức cổ xưa nhưng không cũ kỹ. Có lẽ tin tức nầy cần lặp lại cho bạn. Vì cớ bạn chưa hối cãi, chưa đáp lời. Đức Chúa Trời yêu bạn, không nở để bạn hư mất trong tội lỗi mình.

  Tội lỗi làm dân chúng đui mù nên họ không thấy nỗi hiểm nghèo trước mắt. Địa ngục là sự thật và sự phán xét là có thật. Cách bạn đối xử với Chúa Jesus thì sẽ quyết định định mệnh của bạn. Đức Chúa Trời sẵn sàng che phủ tội lỗi bạn. Hãy mang các vằn vện của bạn như của con beo mà đến cùng Ngài hôm nay. Bạn sẽ có cuộc đời biến đổi.

   Bạn đáp ứng ra sao? Một số bạn đánh giá sứ điệp nầy nhưng định ý ít lâu nữa mới hành động. Tổng đốc Phêlít là một người như vậy. Ông ta nói cùng Phaolô: “ Bây giờ hãy tạm lui, đợi khi rảnh ( cơ hội thuận tiện), ta sẽ gọi ngươi” ( Sứ đồ 24:25).Cơ hội thuận tiện đó sẽ không hề trở lại. Philít, con người trần thế bán linh hồn mình cho các lạc thú ô tội, tạm thời, vô giá trị. Ông ta bị hư mất đời đời. “Hiện nay là ngày cứu rỗi” (2 Corinhto6:2).. Ước mong Đức Chúa Trời tìm thấy trong lòng bạn một sự đáp ứng sẵn sàng và một sự hối cãi cứu chuộc. Tại thập tự giá, người da đen nan y và con beo bất lực tìm được niềm hi vọng, sự khôi phục và sự thay đổi.

  Hãy quì xuống thưa cùng Chúa : “ Lạy Đức Chúa Trời toàn năng và thương xót, con cảm tạ Ngài đã sai Jesus Christ tha thứ các tội nhân. Xin thương xót con và tha thứ con. Xin ban cho Chúa Jesus ngự vào lòng con. Con cầu nguyện . Amen”./.

Minh Khải