Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Tư, 27 tháng 6, 2012

TÔI TIN CHÚA JESUS
Năm xưa, khi tôi chưa tin Giê-xu
Tâm linh tôi cô đơn, chua cay, lu bu
Tôi đi trong hư vô, không nơi đâu an vui
Không ai tin tôi, Không ai yêu tôi.

 

Tôi như con chim non – bơ vơ
Sau khi tôi tin Giê-xu
Tâm linh tôi an vui
Giê-xu ban cho tôi an ninh
Đưa tôi qua bao chông gai, phong ba, nguy nan
Ban cho tôi linh năng
Gia ơn cho tôi khi sai tôi đi chăn chiên cho Cha.


Ôi vui thay! Tâm linh tôi hôm nay!
Không ai lo toan cho tôi hơn Giê-xu.
Hôm nay ai đang xem thơ tơi?
Ai chưa tin Giê-xu?
Mau đem ngay bao ưu tư, bao lo âu trong tâm linh cho Giê-xu
Giê-xu tha ngay bao ô nhơ trong tâm linh – y chang như tôi!
Giê-xu đang quan tâm, dang tay trông mong
Mai đây khi Giê-xu quang lâm
Giê-xu kêu ta, đem ta lên thiên cung
Ta yên vui bên ngai Giê-xu
Ta đi theo Giê-xu, lên thiên cung ngay, Anh em ơi!!!
Amen! Halelugia!

Tháng 3 năm 2008
Ms Nguyễn Quốc Ấn