Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Hai, 11 tháng 6, 2012

SÁCH SỰ SỐNG Một lần kia Chúa Jesus đã sai bảy mươi môn đệ đi rao giảng phúc âm (Luca 10:1). Các môn đệ nầy đã vui mừng trở về báo cáo,” “ Chúa ôi, nhờ Danh Ngài thậm chí các quỉ đã khuất phục chúng tôi”. Chúa Jêsus đáp, “ dầu vậy…chớ vui mừng vì các quỉ phục các ngươi, nhưng hãy vui mừng vì tên các ngươi đã ghi trên trời”( câu 17,20). Nếu chúng ta  đã có thể biết chắc chắn rằng danh tánh của mình đã được viết trên trời thì há không đem lại cho chúng ta sự vui vẻ càng lớn hơn bất cứ điều gì khác sao? Các phước hạnh của thiên đàng thì quan hệ hơn tất cả các điều thế hạ mà chắc chắc một ngày kia sẽ qua đi.


Các nhà khảo cổ đã khám phá các văn kiện thuộc về các thời đại thượng cổ trên các vật liệu như vầng đá, một số trụ đá, các viên gạch, giấy chỉ thảo chế bằng cây sậy, các bình gốm và da thuộc. Ngày xưa tại một số địa điểm tại Ấn độ, người ta đã dùng đinh sắt viết trên một loại lá cây đặc biệt. Giấy và mực mới được phát minh gần đây. Khi chúng ta tiến đến chỗ hiểu biết rằng có sách vở trên trời, chúng ta có thể ngạc nhiên không biết các sách đó đã được làm bằng gì?  Chúng ta không thể trả lời câu hỏi nầy. Nhưng Chúa Jesus đã bảo các môn đồ Ngài rằng các danh tánh họ đã được ghi chép trên thiên đàng, và chắc chắn các lời nầy là chân thật, vì cớ Chúa Jesus đã phán, “trời đất sẽ qua đi, nhưng các lời ta sẽ không qua đâu”( Mathiơ 24:35).

  Bất luận các nhà khoa học có nói gì, Kinh thánh bảo chúng ta cách minh bạch rằng không chỉ trái đất nầy, nhưng bầu trời ở trên chúng ta một ngày kia sẽ qua đi, và Đức Chúa Trời sẽ sáng tạo bầu trời mới và sự công nghĩa cư trú trong đó. Sẽ có một thành thánh được gọi là Giêrusalem mới trong tân sáng tạo, nơi đó các cửa cổng được làm bằng trân châu và các đường phố bằng vàng. Thành phố nầy không cần mặt trời và mặt trăng, song le không có đêm tối ở đó. Chúng ta đọc về thành phố diệu kỳ nầy trong sách Khải Thị chương 21 câu 10-27. Không một ai có thể diễn tả đầy đủ nó sẽ diệu kỳ như thế nào. “Phàm vật gì ô uế, hoặc kẻ làm sự gớm ghiếc và nói dối hẳn chẳng được vào đó, nhưng chỉ những kẻ được ghi tên trong sách sự sống của Chiên Con ( Jesus)”.Thành phố vinh diệu nầy là chỗ cư ngụ của các thánh đồ, và trừ khi tên bạn đã được ghi trong sách sự sống, bạn không bao giờ có thể bước vào đó, vì không tội nhân nhơ nhớp nào có thể đứng trong hiện diện thánh của Đức Chúa Trời.
   Đức Chúa Trời yêu bạn, thậm chí dù bạn là một tội nhân và Ngài đã dự trù cho bạn cách bước vào thành thánh đó. Nhưng đây là điều bạn phải làm. Bạn phải thú nhận các tội lỗi của bạn và hết lòng hối cãi trước mặt Chúa Jêsus Christ, và tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa cá nhân của bạn. Rồi Ngài sẽ tha thứ bạn về các tội lỗi đó, và tẩy sạch bạn trong chính huyết quí báu của Ngài, và ghi tên bạn trong sách sự sống.

  Sứ đồ Phaolô đã nói đến các bạn hữu của ông, “những đồng công khác của tôi đã được ghi tên trong sách sự sống” (Philíp 4:3). Khi nào bạn trở nên con cái Đức Chúa Trời, bạn sẽ rất hạnh phúc, sinh hoạt bạn sẽ rất thay đổi, không chỉ bạn nhưng thậm chí các người khác cũng sẽ biết rằng tên bạn đã được viết trong Sách sự sống. Do đó, Phaolô chắc rằng các danh tánh bạn hữu ông vốn đã có ở đó rồi.

   Về mặt khác, nếu bạn chễnh mãng Lời Đức Chúa Trời và nếu bạn không lưu ý về tương lai linh hồn bạn, tên bạn sẽ không có ở đó, trong sách sự sống. “Nếu chúng ta bỏ lơ sự cứu rỗi lớn dường ấy thì thể nào thoát khỏi được chớ?”( Hebơrơ 2:3). Nếu bạn tiếp tục khước từ tình yêu của Đức Chúa Trời, và nếu bạn trì hoãn ngày hối cãi và cứu rỗi của bạn, sẽ không còn ai bàu chữa cho bạn nữa. “ Người nào bị quở trách thường lại cứng cổ mình, sẽ bị bại hoại thình lình, không phương cứu chữa” (Châm ngôn 29:1).Tiếp sau toà án tối hậu, bạn sẽ bước vào sự hình phạt vĩnh viễn. “ Bất cứ ai không được ghi vào sách sự sống bị quăng xuống hồ lửa” (Khải Thị 20:15).

  Không có gì hãi hùng và kinh khiếp hơn việc bị ném xuống hồ lửa, vì cớ nơi đó, “giòi bọ của họ không chết, và lửa chẳng hề tắt” (Mác 9:48). Để cứu các tội nhân ra khỏi sự đoán phạt ghê rợn nầy, Chúa Jesus đã trả một giá lớn lao. Ngài đã gánh mọi tội lỗi của chúng ta trên chính Ngài và đã chết trên thập tự giá. Ngài đã chịu đựng cơn thống khổ khôn mô tả. Thực vậy, Ngài đã trả một giá rất lớn để ban sự cứu rỗi nầy cho chúng ta. Nếu ngày nay bạn hối cải về các tội lỗi mình, và tiếp nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa riêng của bạn, Ngài sẽ tha thứ bạn và viết tên họ bạn trong sách sự sống, và ban cho bạn quyền bước vào thành thánh.

 Bạn hãy đơn giản đến với Chúa bằng tấm lòng thành thật mở ra và nói với Ngài rằng:

   “Chúa Jesus ơi, con là một tội nhân. Cám ơn Chúa vì Ngài đã chết thay con. Chúa Jesus ơi, xin tha tội con, tẩy sạch khỏi con tất cả những tội lỗi con đã phạm. Con tin rằng Ngài đã từ kẻ chết sống lại để ban sự sống đời đời cho con. Bây giờ, con tiếp nhận Ngài là Cứu Chúa và là sự sống của con. Xin vào trong con, đổ đầy con bằng sự sống của Ngài. Chúa Jesus ơi, con xin dâng chính mình con cho Ngài vì mục đích của Ngài. Amen”.