Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Hai, 11 tháng 6, 2012

CÓ GÌ SAU KHI CHẾT ?


   Có bao nhiêu lần bạn nhìn vào quan tài, thấy mặt người qua đời, và lắng nghe các lời tuyên bố sau đây: “chắc anh nầy đã đau khổ, nhưng từ bây giờ anh tốt đẹp rồi”, hoặc “ chị ấy đã bình an, không bao giờ đau khổ nữa”. 

   Bạn đọc thân mến, nếu người qua đời đã tiếp nhận Christ làm Chúa và Cứu Chúa, đã được tái sinh, thì các lời nầy là tuyên bố đúng. Sứ đồ Paul nói điều nầy về các cơ đốc nhân, “vậy chúng ta vững lòng luôn, vì biết rằng khi chúng ta ở trong thân thể nầy thì cách xa Chúa; vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chớ chẳng phải bởi mắt thấy.Vậy thì chúng ta vững lòng, thà nguyện lìa khỏi thân thể nầy để ở cùng Chúa thì hơn” (2 Cor.5:6-8).


   Tuy nhiên nếu người qua đời đã chết trong tình trạng hư mất thuộc linh, thì đây chỉ là lúc bắt đầu các khổ nạn của anh. Ngay giây phút linh hồn anh rời thân xác, nó đi ngay vào âm phủ để chịu thiêu đốt đến đời đời. “Kẻ ác bị xô xuống âm phủ, và dân quên Đức Chúa Trời cũng vậy” (Thi 9:17). Kinh thánh tuyên bố rằng địa ngục là “ nơi sâu bọ chẳng hề chết, lửa chẳng hề tắt” (Mác 9:44). Hãy lắng nghe tiếng của người giàu kêu gào từ âm phủ, “Xảy khi người nghèo ấy chết, thiên sứ đem để vào lòng Ápraham. Người giàu cũng chết và chôn. Ở nơi âm phủ người bị thống khổ, ngước mắt lên, xa thấy Ápraham và Laxarơ trong lòng người, bèn kêu lên rằng: Ápraham cha ơi, xin thương xót tôi, sai Laxarơ nhúng đầu ngón tay vào nước, đặng làm cho mát lưỡi tôi, vì tôi bị thống khổ trong ngọn lửa nầy quá đỗi” ( Luke 16:22-24).

   Có lẽ một ai đó đã nhìn vào mặt người giàu đang khi ông ta được tẩn liệm để chôn cất, và ghi nhận rằng từ bây giờ ông ấy bình an, không bao giờ chịu đau khổ nữa. Lời tuyên bố của họ sai lầm biết bao! Đang khi họ nói các lời đẹp đẽ về thân xác ông, linh hồn ông đang kêu thét từ vực sâu của âm phủ. Đối với người hư mất, đau khổ không chấm dứt vào lúc chết. Sau 10 triệu năm trong cõi đời đời, ông ta sẽ vẫn còn bị thiêu đốt. Nếu bạn hư mất thuộc linh và qua đời trong tình trạng đó, sau đó bạn cũng sẽ bị diệt vong trong địa ngục cháy bừng bừng. Có thể bạn ngạc nhiên về những gì bạn phải làm để  trốn thoát sự khổ hình nầy trong địa ngục. Câu đáp giống y như lời Chúa Jêsus nói cùng Nicodemus. “Jesus đáp rằng: quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu người nào chẳng được tái sinh, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời” (John 3:3). Y như bạn đã được sinh ra về mặt vật lý, bạn phải được sinh ra cách thuộc linh để với tới các khung cửa của thiên đàng. “Jesus phán rằng: Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống; chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha” (John 14:6).

   Bạn không nên hứa hẹn một ngày nào khác trên trái đất nầy. Ngày mai có thể là quá trễ. Bây giờ là lúc nên làm đôi điều về tình trạng hư mất của bạn. « Vì Ngài phán rằng :trong thì giờ vui nhận Ta đã dủ nghe ngươi, trong ngày cứu rỗi Ta vùa giúp ngươi.Nầy, hiện nay là thì giờ vui nhận; nầy, hiện nay là ngày cứu rỗi » ( 2 Cor. 6 :2). Ngay bây giờ, đang khi vẫn còn sống trong thân thể mình, bạn có muốn ăn năn về các tội lỗi của bạn và kêu cầu Jesus Christ bước vào lòng bạn và cứu linh hồn bạn chăng ? «  Vậy nếu miệng ngươi thừa nhận Jesus là Chúa và lòng ngươi tin Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu... Vì hễ ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu »( Rom.10 :9,13) « Nhưng hễ ai đã tiếp nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền bính trở nên con cái Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ tin đến danh Ngài » (John 1 :12). Sự quyết định thuộc về bạn. Linh hồn bạn sẽ ở đâu khi người ta họp lại tuyên bố nầy nọ trong đám tang của bạn ? Cuộc đời bạn có thể chấm dứt trước khi một giờ nữa trôi qua và linh hồn bạn sẽ ở nơi nào đó đến đời đời. Bạn có muốn tiếp nhận Jesus Christ làm Chúa và Cứu chúa của bạn và tin tưởng về cuộc sống trường cửu trên thiên đàng chăng ?

   
  Nếu bạn muốn tiếp nhận Jesus Christ làm Chúa và Cứu Chúa của bạn, xin lấy lòng thành thật cầu nguyện bài cầu nguyện nầy, «  Chúa Jesus ơi, con nhìn nhận con là một tội nhân, đang đi lần vào địa ngục. Con biết rằng con không thể tự cứu chính mình. Con ăn năn về các tội lỗi của con và đặt lòng tin nơi huyết mà Ngài đã đền trả cho mọi tội lỗi của con. Bây giờ con chấp nhận Ngài làm Cứu Chúa của con và tin cậy Ngài đem con lên thiên đàng. Xin Chúa ngự vào lòng con. Cảm tạ Ngài vì cứu con. Amen ».
   Sau khi đọc bài nầy, nếu bạn quyết định tin cậy Jesus Christ làm Cứu Chúa của bạn, xin cho chúng tôi biết.