Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Tư, 27 tháng 6, 2012

KINH HÒA BÌNH
          Thánh Saint Francis đã viết một bài cầu nguyện rất nổi tiếng như sau: 


“Lạy Chúa, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người 
“Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa.
“Để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục 
"Đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm.
“Để con, đem tin kính vào nơi nguy nan, đem trông cậy vào nơi thất vọng.
“Để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem ủi an đến chốn ưu sầu.
“Lạy Chúa, xin hãy dạy con tìm an ủi hơn được người ủi an.
“Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết.
“Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu.
“Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh.
“Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân,
“Chính lúc thứ tha là khi được tha thứ,
“Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.
“Ôi, Thần Linh Thánh Ái, xin mở rộng lòng con
“Xin thương ban xuống những ai đầy lòng thiện chí ơn an bình.”


       Trong tận cùng bản chất, loài người vẫn thích chiến tranh. Ngay thuở ban đầu khi thế giới chỉ vẻn vẹn có bốn người, một vụ sát nhân đã xảy ra. Họ không thể sống hòa bình khi trong lòng chứa đầy sự tranh cạnh. Chịu phần thiệt thòi ở thế giới tạm bợ nầy chính là vun đắp cho niềm phước hạnh của thế giới vị lai. Đấng Cứu Rỗi chúng ta đã đến để thiết lập nền hòa bình, làm an ổn những tâm hồn nổi loạn, vậy, kẻ muốn sống trong tranh cạnh sao có thể bước vào sự yên nghỉ của Ngài được?

“Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ, mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã; rồi hãy đến dâng của lễ.” (Ma thi ơ 5:23-24).

Nguồn: Dương Quang Thoại