Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2012

Cho một đồng, được vạn quan


      
Chúng ta chẳng biết một việc nhân đức nhỏ mọn có thể sanh những hiệu quả gì. Chàng thiếu niên nọ học trường Mỹ thuật, vào phòng làm việc của một danh họa nước Pháp, đang lúc ông đi vắng, chàng thấy một người ăn mày ngồi làm mẫu vẽ, bèn cho đồng tiền.

       Người đó là ai? Té ra Nam tước Jacques de Rothschild. Nam tước rất ưa mỹ thuật, nên bằng lòng ngồi mẫu vẽ người ăn mày, vì họa sĩ bảo đầu Nam tước có cái vẻ đặc biệt lắm.

       Nam tước cầm đồng tiền và cám ơn chàng thiếu niên hào hiệp. Khi họa sĩ trở về, Nam tước mới biết đó là một sinh viên rất nghèo, nhưng giàu tài năng. Nam tước bèn gửi cho chàng một vạn quan, lại cắt nghĩa rằng đó là số lãi của món tiền chàng bố thí.
      Những ai biết sự vui mừng bởi ban cho mà chẳng trông mong được thưởng, nấy sẽ thuật được nhiều việc giống như thế, và sẽ minh chứng cho lẽ thật đã chép trong Châm ngôn 19: 17 “Ai thương xót kẻ nghèo , tức là cho Đức Giê-hô-va vay mượn; Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người”.
 
                                                                                         L.B.R