Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2012

Đời Sống Kết Quả


                                                                                                    Kinh Thánh Mathiơ 7: 15-29
                                                                                                    Câu gốc:  Mathiơ 7: 21
I- Nước Thiên Đàng là gì?

Nước Thiêng đàng trong Mathiơ, Mác Luca (Cộng quan)hay còn gọi là “Nước Trời” được hiểu như là một sự huyền nhiệm mà Chúa Jesus đã hé mở cánh cửa bí mật của sự cứu rỗi qua sự mặc khải cho các môn đồ về ý niệm của Nước Chúa mà Ngài muốn gieo vào trong lòng của những ai tin nhận Ngài  (Xem Phúc Âm  Mathiơ: 13: 24, 31, 33, 44, 45)…


Nước Đức Chúa Trời ở trong lòng các ngươi ( Luca 17: 20-21)


II- Sự Sống Đời Đời trong Phúc Âm Giăng

             Đức Chúa Trời vì lòng thương xót, mà Ngài đem chúng ta đến gần với Đấng Christ bởi ân điển và chúng ta được cứu. Chính vì lẽ đó, sự sống đời đời không còn là chuyện mơ hồ hay huyền thoại mà là sự mặc khải rõ ràng cho những ai tin nhận Chúa Jê-sus là Con Đức Chúa Trời, là Đấng Mêsia, Ngài cũng chính là Đức Chúa Trời (Giăng 10:30) thì sẽ nhận được  “Sự Sống đời đời.”

          "Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời." (Giăng 3:16).

            Chúa Giê-xu phán:

"Ta là đường đi, chân lý và sự sống.  Chẳng bởi Ta thì không ai đến được cùng Cha." (Giăng 14:6).

          Ngài khẳng định: "Sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Giê-xu Christ là Đấng Cha đã sai đến" (Gi 17:3).    Ngài còn phán:
"Ai đã thấy Ta, tức là đã thấy Cha." Rồi Ngài phán tỏ tường: "Ta với Cha là một" (Giăng 10:30).

III. Làm thế nào để hưởng được sự sống đời

- Làm theo Lời Chúa ( Mathiơ 7: 24)
- Sanh lại bởi Thánh Linh (Giăng 3: 5, 16, 21)

     Cầu nguyện:

           Xin Chúa thay đổi đời sống con bởi Thánh Linh Chúa. Cho con có lòng tin nơi Ngài thành thật, cho con nghe và làm theo Lời của Ngài dạy dỗ trong Kinh Thánh để hưởng đươc sự sống đời đời.

Pastor The Van Le