Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Tư, 4 tháng 7, 2012

Năm Hoan Hỷ


Người ta thường đặt cho những năm đặc biệt những tên gọi đặc biệt như Năm Ðịa Cầu, Năm Phụ Nữ hay Năm Thánh, v.v Trong luật của Chúa ngày xưa, con dân Chúa được lệnh cứ mỗi 6 năm phải dành một năm cho đất nghỉ, không được cày cấy trồng trọt gì cả. Rồi sau 7 lần 7 năm, tức là sau 49 năm, vào năm thứ 50 phải dành ra một năm gọi là Năm Hoan Hỷ. Trong năm nầy, chẳng những đất ruộng được nghỉ, nhưng người có nợ thì được tha, người bị tù được phóng thích và đất ruộng dù đã bán, được trả về nguyên chủ. Ðây là một luật cho thấy hồng ân của Thiên Chúa ban cho con người. Khi Chúa Giê-xu đến trần gian rao giảng Phúc Âm, Chúa đã trích lời tiên tri cho thấy Chúa đã đến để công bố Năm Hồng Ân của Thiên Chúa. Năm Hồng Ân nầy nhắc người ta nhớ đến Năm Hoan Hỷ trong quá khứ, khi nợ được tha, tù được thả và đất ruộng trả về nguyên chủ, nhưng Năm Hồng Ân cũng nói đến một thời kỳ mới, một giai đoạn mới, một kỷ nguyên mới trong Chúa Giê-xu.

Chúng ta đang sống trong thế kỷ thứ 21 sau công nguyên, 20 thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày Chúa Giê-xu giáng sinh, một kỷ nguyên mới đã bắt đầu từ đó. Chúa Giê-xu cho biết lời Thánh Kinh về Năm Hồng Ân đã thành sự thật trong Ngài. Lời Thánh Kinh đó nói rằng, Chúa đến để giảng Phúc Âm cho người nghèo, công bố tự do cho kẻ bị cầm tù, mở mắt cho người mù, phóng thích người bị áp bức và công bô Năm Hồng Ân của Thiên Chúa. Những điều nầy phù hợp với những yếu tố tha tù, tha nợ, của cải trở về nguyên chủ của Năm Hoan Hỷ. Năm 2002 với nhiều biến chuyển sẽ chấm dứt, nhưng Năm Hồng Ân hay thời đại ân sủng của Chúa vẫn còn và hôm nay chúng tôi công bố điều có cho quý vị. Quý vị là những người nghe Phúc Âm hôm nay phải biết rằng, Chúa Giê-xu đã đến để "giảng Phúc Âm cho người nghèo, công bố tự do cho kẻ bị cầm tù, mở mắt cho người mù, phóng thích người bị áp bức và công bô Năm Hồng Ân của Thiên Chúa."
Giảng Phúc Âm cho người nghèo

Người nghèo là người ý thức tình trạng phá sản tâm linh của mình. Ðó là người có tâm hồn nghèo khó, biết rằng chính mình không thể tự cứu. Phúc Âm không dành cho những người kiêu ngạo, tự cao, cho rằng mình không cần đến một nguồn cứu giúp nào. Dĩ nhiên Phúc Âm cũng không phải dành cho những người hèn yếu, ủy mị, lúc nào cũng ỷ lại vào người khác. Nghèo trong tâm linh chỉ có nghĩa là nhìn thấy con người thật của mình. Con người tội lỗi, xấu xa mà nếu không nhờ hồng ân của Thiên Chúa, sẽ không bao giờ được tha thứ hay giải thoát. Chúa Giê-xu đã giáng sinh, chịu chết là để cứu chuộc nhân loại đó là con đường cứu rỗi đã được hiện thực trong Chúa Giê-xu.
Công bố tự do cho kẻ bị tù
Toàn thể nhân loại sống trong gông cùm của tội lỗi, bị làm nô lệ cho tội và Chúa Giê-xu đã đến để giải thoát con người ra khỏi gông cùm đó. Chúa Giê-xu phán, "Ai phạm tội là nô lệ cho tội... Nếu Ðức Chúa Con giải thoát các con, các con sẽ được tự do thật." Con nguời là nô lệ cho tội lỗi, cho những tật hư thói xấu. Nếu không nhờ sức mạnh tâm linh từ Thiên Chúa, chúng ta không thể thoát ra khỏi vòng kiềm tỏa của tội lỗi và những tật hư thói xấu đó được.


Mở mắt cho người mù
Chúa Giê-xu cũng đã đến để mở mắt cho người mù. Chúa Giê-xu thật đã thi hành phép lạ, làm cho kẻ mù được sáng nhưng quan trọng hơn là Chúa mở mắt tâm linh để người ta thấy được ánh sáng chân lý. Chân lý Phúc Âm luôn luôn được trình bày nhưng Kinh Thánh cho biết "chúa của đời nầy" là ma quỷ đã làm mù mắt con người, khiến người ta không còn nhìn thấy đâu là chân lý nữa. Chính vì vậy, Chúa Giê-xu đã đến để mở mắt tâm linh chúng ta, cho chúng ta nhìn thấy ánh sáng Phúc Âm của Ngài.
Giải thoát người bị áp bức
Ma quỷ luôn luôn áp bức con người dưới quyền thống trị của nó. Hoặc bằng mồi phú quý, bã công danh hay những lạc thú ở đời. Nó khiến con người bị lệ thuốc vào những điều mà tự sức con người không thể thoát ra được. Chúa Giê-xu đã đến đem chúng tar a khỏi sự áp chế đó.
Công bố Năm Hồng Ân
Tóm tắt lại những điều trên, Kinh Thánh cho biết Chúa Giê-xu đã đến để công bố Năm Hồng Ân của Thiên Chúa. Năm Hồng Ân là thời đại mới, kỷ nguyên mới trong Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu cầm quyền cai trị và ban ân phúc cho con người. Sở dĩ nhân loại còn sống trong khổ đau là vì người ta chưa tiếp nhận hồng ân của Ngài. Hôm nay, một lần nữa Phúc Âm của Chúa Giê-xu được công bố cho quý vị, quý vị hãy mở rộng tâm hồn tiếp nhận hồng ân của Thiên Chúa. Ðấy chính là Năm Hồng Ân, thời đại ân sủng của Chúa. Nếu chúng ta chần chừ, lần lữa, bỏ qua là chúng ta đã đánh mất dịp tiện cứu rỗi. Lời Chúa dạy, "Hiện nay là thì thuận tiện, hiện nay là ngày cứu rỗi."

Nói đến Năm Hồng Ân là cũng nói đến thời gian. Thời gian lúc nào cũng lạnh lùng trôi và không chờ đợi ai. Ðừng đợi đến lúc ân sủng Chúa không còn, chúng ta sẽ ân hận và lúc đó đã quá muộn.

Mục sư Nguyễn Thỉ