Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2012

CÁCH CẦU NGUYỆN CỦA TIẾN SĨ PAUL YONGI CHO (2)



CHƯƠNG VI

               LỜI CẦU NGUYỆN CỦA CHÚA

      Các môn đồ của Chúa Jesus đã hỏi Ngài dạy họ cách cầu nguyện, họ không hỏi Ngài cách để chuẩn bị sứ điệp, cách cầu nguyện cho người bệnh hay là cách đuổi quỉ. Họ hỏi Ngài dạy họ cách cầu nguyện. Vì họ biết qua việc suy gẫm sâu xa chức vụ của Ngài, tất cả quyền năng bày tỏ trong công việc của Đức Chúa Trời, là do đời sống cầu nguyện của Ngài, dù đó là Ngài chữa  bệnh hay đuổi quỉ. Từ sáng sớm, Ngài đã cầu nguyện trong nơi vắng vẻ. Và đôi lúc Ngài cũng cầu nguyện suốt đêm đối với công việc lớn lao của Chúa Jesus . Các môn đồ đã biết rõ công tác vĩ đại của Jesus nhờ đời sống cầu nguyện của Ngài nên họ hỏi Ngài dạy họ cách cầu nguyện đúng theo lời cầu nguyện của Chúa ở Mathiơ 6.
     Làm sao Ngài dạy các môn đồ qua lời cầu nguyện của Chúa? Làm sao chúng ta có thể học cầu nguyện theo như  khuôn mẫu này?
     Trước hết Jesus dạy họ cầu nguyện: “Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn Thánh”, đó là cách mà chúng ta nên bắt đầu cầu nguyện . Tuy nhiên, nhiều người trong chúng ta không biết nhiều danh xưng của Đức Chúa Trời, Cha chúng ta.
      Ở cựu ước, Giêhôva là một danh xưng cứu chuộc. Nói cách khác đó là một danh ban sự cứu rỗi cho con người. Trong Lời Đức Chúa Trời, chúng ta thấy bảy danh xưng của Cha chúng ta ở trên trời mà đã được khải trị cho con người. Khi chúng ta kêu cầu Danh Đức Chúa Trời qua các danh xưng này, chúng ta cầu nguyện theo từng danh, thì Danh của Ngài sẽ thật sự được tôn Thánh. Đây là kinh nghiệm quí báu mà Cơ Đốc Nhân nên vui hưởng mỗi ngày.                
        Giêhôva Dirê. Khi Ápraham dâng con mình là Ysác trên núi Môria khi vâng lời mạng lịnh của Đức Chúa Trời, thì Ngài đã ngưng ông lại và cung ứng cho ông một chiên con. Vậy Aùpraham dâng một chiên con làm của lễ thiêu và đặt tên tại đó là Giêhôva Dirê nghĩa là “Chúa sẽ cung ứng.” Qua danh này, Đức Chúa Trời bày tỏ với chúng ta rằng Ngài cung ứng tất cả cho chúng ta. Ngài biết mọi sự, Ngài định trước mọi sự và Ngài chuẩn bị mọi sự đúng theo sự quan phòng của Ngài. Sự quan phòng của Ngài được mô tả rõ ở I  Côrinhtô 2:9, “Nhưng Kinh Thánh chép những điều mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến thì Đức Chúa Trời lại chuẩn bị sẵn cho những kẻ yêu mến Ngài.”
      Vậy khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta hãy nhớ danh của Ngài là Giêhôva Dirê và cảm ơn Ngài là Đấng cung ứng của chúng ta. Chúng ta phải tin cậy Ngài, ngợi khen Ngài bởi vì Ngài đã cung ứng mọi sự cho chúng ta. Vậy chúng ta phải phó thác mọi sự cho Ngài và cầu nguyện để chúng ta bước vào con đường Ngài đã cung ứng.
   Giêhôva Rôphêca. Danh Ngài được bày tỏ ở Xuất Êdíp Tô Ký 15:26 : Khi dân Isaren đến tại Mara, họ khát, tuy nhiên họ đã tìm thấy nước đắng đến nỗi họ không thể uống được. Họ lằm bằm với Đức Chúa Trời  và Môi-se. Khi đó, Môi-se kêu cầu với Chúa và Đức Chúa Trời chỉ cho một cây gỗ. Môise ném cây gỗ xuống nước và ngay lập tức nước trở nên ngọt. Tại đó dân Ysơraen bị thử thách, nhưng Đức chúa Trời nói với họ “Nếu các ngươi chăm chỉ nghe lời Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta sẽ chẳng giáng cho ngươi một trong các bệnh nào mà ta đã giáng cho xứ Êdiptô; Vì Ta là Đức Giêhôva, Đấng chữa bệnh cho ngươi.” (Xuất 15:26)
     Trong tiếng Hêbơrơ “Giêhôva Đấng chữa lành” là Giêhôva Rôphêca. Vì thế, chúng ta biết Danh Cha cũng là Giêhôva Rôphêca. Khi chúng ta tin cậy Ngài, lẽ tự nhiên là sự chữa lành  thuộc linh và thuộc thể đều ở trong Ngài. Chúng ta biết sự thật này và vì thế, chúng ta đến Đức Chúa Trời qua Chúa Jesus Christ để mong được chữa lành. Chúng ta cảm tạ Ngài là Giêhôva Rôphêca, Đấng chữa lành của chúng ta; và chúng ta ngợi khen vì ân điển chữa lành của Ngài trên chúng ta.
      Trong I Phierơ 2:24 chúng ta đọc Chúa Jesus Christ đã gánh lấy sự yếu đuối của chúng ta trên thân thể Ngài khi vâng lời ý muốn của Cha Ngài. “Bởi lằn roi Ngài chúng ta đã được lành bệnh.” Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta phải biết rõ ràng đức tin của chúng ta đặt nơi Vị Thầy Thuốc Vĩ Đại của chúng ta và cảm tạ Ngài. Chúng ta phải ngợi khen Ngài và tôn vinh Danh Ngài là Đức Giêhôva Rôphêca của chúng ta.
       Giêhôva Nissi. Trong Xuất Eâdiptô ký chương 17, dân Ysơraen đã bị tấn công bởi dân Amalec khi họ đến Raiphidim. Môi se sai Giôsuê với binh lính ra chiến trận, nhưng ông dẫn Arôn và Urơ lên đỉnh đồi cầu nguyện với nhau. Khi Môise đưa tay ông lên, dân Ysơraên thắng, khi ông hạ tay xuống , dân Amaléc thắng. Khi tay Môi-se mỏi, Arôn và Urơ mang đến một hòn đá  cho Môise ngồi xuống và họ tiếp tục nâng cánh tay của ông cho đến khi mặt trời lặn. Và Giôsuê đã chiến thắng trận đánh! Tại đó, Môise xây một bàn thờ và đặt tên là Giêhôva Nissi, nghĩa là “Đức chúa Trời là cờ xí, là chiến thắng của chúng ta.” Qua ví dụ này, chúng ta phải biết rằng tất cả những chiến thắng trong đời sống chúng ta đều ở trong Giêhôva Nissi. Dưới ngọn cờ chiến thắng này, chúng ta phải đánh trận trong đời sống chúng ta qua sự cầu nguyện.
    Giêhôva Salam. Trong Các quan xét 6:24 “Danh Chúa của chúng ta được biết là Giêhôva Salam. Khi Giêrubaan, mà cũng là Ghiđêôn, thấy Đức Chúa Trời, ông trở nên sợ hãi và nghĩ là mình sẽ chết. Trong thời Cựu Ước , nếu dân sự thấy Đức Chúa Trời họ cảm thấy họ chắc sẽ chết. Nhưng Đức Chúa Trời bảo đảm với ông, “Bình an cho ngươi; đừng sợ, ngươi sẽ không chết.” Ghiđêôn nghĩ rằng ông sẽ chết vì ông thấy thiên sứ của Chúa. Nhưng Đức Chúa Trời nói ông sẽ không chết. Tại đó, Ghêđêôn xây một đền thờ cho Chúa và gọi là Giêhôva Salam. Đức Chúa Trời ban cho bạn và tôi sự bình an trong con Ngài là Chúa Jesus Christ. Bây giờ, với sự bình an và hy vọng lớn trong tấm lòng của chúng ta, chúng ta có thể đến cách dạn dĩ trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi vì chúng ta đã thấy Ngài bởi đức tin, chúng ta có thể cảm tạ và ngợi khen Đức Chúa Trời là Giêhôva Salam của chúng ta, là sự bình an của chúng ta.
    Giêhôva Rôhi. Thi thiên 23 :1 nói “Đức Giêhôva là Đấng chăn giữ tôi , tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì” Ở đây, Rôhi có nghĩa là “Đấng Chăn Chiên . Trong lời Ngài, Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài đối với chúng ta là Đấng chăn giữ chúng ta. Ngài sở hữu chúng ta, vì thế chúng ta phải ngợi khen Ngài và cảm tạ Ngài vì sự dẫn dắt, sự nuôi nấng, sự nâng đỡ và sự bảo vệ chúng ta như người chăn chiên thật làm cho chiên mình. Chúng ta phải đặt lòng tin  của chúng ta vào Đấng chăn chiên của chúng ta với tất cả tấm lòng, theo Ngài và tôn vinh Ngài với tất cả sức mạnh của chúng ta.  
     Giêhôva Tsidkeenu, “Đức Giêhôva , sự công bình của chúng ta.” Đức Chúa Trời đã khiến Đấng không biết tội lỗi trở nên tội lỗi thế chỗ chúng ta để chúng ta có sự công bình của Đức Chúa Trời. Bây giờ, chúng ta có sự công bình của Đức Chúa Trời trong Chúa Jesus, khi chúng ta đặt đức tin mình nơi Đấng Christ. Bởi vì Đức Giêhôva là Tsidkeenu của chúng ta, sự công bình của chúng ta, chúng ta phải cảm tạ và ngợi khen Ngài.
   Giêhôva Shammah. Trong Êxêchiên 48:35 chép “Đức Giêhôva ở đó.” Điều này có nghĩa là sự hiện diện của Đức Chúa Trời luôn luôn ở trong đền thờ của Ngài suốt một ngàn năm. Cũng vậy, đời sống Cơ Đốc Nhân được biến đổi thành đền thờ của Đức Chúa Trời để Đức Thánh Linh ngự vào và Đức Chúa Trời sẽ luôn luôn ở với chúng ta, Gêhôva Shammah nghĩa là“Đức Chúa Trời sẽ luôn luôn ở với chúng ta”, là con cái của Ngài. Biết điều này chúng ta có thể sống trong sự tin tưởng rằng Đức Chúa Trời luôn ở với chúng ta, cho dù có điều gì đang xảy ra trong đời sống chúng ta.
     Vì thế, sau khi cầu nguyện “Danh Cha được Thánh” chúng ta có thể tiếp tục cầu nguyện với Ngài qua những Danh xưng kỳ diệu của Ngài, suy nghĩ  cách sâu xa ý nghĩa của Danh ấy đối với chúng ta. Thế nào mỗi danh xưng liên hệ cách cá nhân đối với chúng ta là con cái được cứu của Ngài. Khi chúng ta hiểu biết Ngài theo những danh xưng của Ngài, sự ngợi khen và sự cảm tạ sẽ luôn luôn sôi sục trong chúng ta. Qua Danh của Ngài, Đức Chúa Trời liên hệ với chúng ta một cách cá nhân hơn và thực hiện công việc mà Danh Ngài nói đến.

       Thứ hai, chúng ta được dạy cầu nguyện “nước Ngài được đến”. Chúa Jesus Christ của chúng ta đem vương quốc của Đức Chúa Trời đến thế gian. Ngài giảng “hãy ăn năn vì nước thiên dàng đã đến gần”. Trong vương quốc của Satan, Chúa Jesus đem vương quốc của Đức Chúa Trời vào rao giảng ! Nhưng, để vương quốc Đức Chúa Trời được xâm nhập vào trong con người, Chúa Jesus phải sẳn sàng đến thập tự giá. Chính qua của lễ của thân thể tan nát của Ngài và sự đổ huyết mà vương quốc của Đức Chúa Trời có thể bước vào lịch sử nhân loại. Cùng với sự tha thứ tội lỗi, sự tẩy sạch tội lỗi, sự giảng hòa với Đức Chúa Trời và công việc của Đức Thánh Linh trên đất. Vương quốc của Đức Chúa Trời cũng cất đi sự rủa sả đối với con người và mang đến phước lành  của Apraham. Bởi sự chết và sự sống lại của Chúa Jesus Christ, Ngài đã hủy phá quyền lực của sự chết và địa ngục ! Bây giờ, qua vương quốc của Đức Chúa Trời, chúng ta có sứ điệp năm mặt của Phúc Âm và những sự phước hạnh tam diện của sự cứu rỗi. Bây giờ, những sự cung cấp này đã có sẵn cho tất cả mọi người bất cứ ở đâu, vì bất cứ ai sẽ kêu cầu Danh Chúa thì được cứu (Rôma 10:13) và cho những ai đặt đức tin nơi Đức Chúa Jesus sẽ nhận được  phước hạnh của Ngài: sự thạnh vượng trong hoàn cảnh và sức khoẻ cũng như  tâm linh được sống động. Vương quốc của Đức Chúa Trời đang được bày tỏ trong Hội Thánh ngày nay, nơi nào Danh Chúa Jesus được tôn cao.
      Mỗi quốc gia đều phải có chính phủ, quân đội , lực lượng cảnh sát. Hội Thánh, thân thể của Đấng Christ không chỉ là chính thể của vương quốc Đức Chúa Trời mà còn bày tỏ quyền năng mạnh mẽ của Đức Thánh Linh để “bản chất” của vương quốc thiên đàng được thể hiện trong Hội Thánh của Ngài ngày nay. Chúa của chúng ta dạy dỗ cho chúng ta cầu nguyện cho sự hiện diện của Đức Thánh Linh để những dấu lạ, phép lạ được bày tỏ trong thân thể của Đấng Christ và là một lời chứng cho những người không tin. Quyền năng mạnh mẽ của Đức Chúa Trời tác động trong Hội Thánh Ngài sẽ là một bản sao quân đội mạnh mẽ để đánh bại lực lượng  Satan tấn công công việc Đức Chúa Trời và dân sự của Ngài. Quyền năng của Đức Thánh Linh cũng sẽ làm sứ điệp năm mặt của Phúc Âm và phước hạnh tam diện của sự cứu rỗi sống động. Để nó sống động trong đời sống của tín hữu. Điều này sẽ giúp cho vương quốc của Đức Chúa Trời được mở rộng.
     Với sự mong đợi lớn lao này, Các Cơ Đốc Nhân phải cầu nguyện khẩn thiết cho nước thiên đàng được đến.
     Thứ ba, Chúa chúng ta dạy chúng ta cầu nguyện “Ý muốn của Ngài được thực hiện ở dưới đất cũng như trên trời.” Ý muon của Đức Chúa Trời đã được hoàn thành đời đời ở thiên đàng rồi, bởi vì Đức Chuía Trời là Alpha và Ômêga, là đầu tiên và cuối cùng. Chỉ có ma quỷ và những người sống dưới ảnh hưởng của nó mới không tin cậy Đức Chúa Trời và do dự trong việc tiếp nhận ý muốn của Đức Chúa Trời trên đất, và họ là người ngăn n trở ý muốn Chúa không được hoàn thành trên đất. Satan và những người không tin kết hợp với nhau để ngăn trở. Chúng ta phải cầu nguyện để ý muốn của Cha chúng ta sẽ được mọi người tiếp nhận trên đất. Khi chúng ta cầu nguyện theo cách này, chúng ta có thể đuổi những tà linh ngăn trở và Đức Thánh Linh sẽ làm tan vở sự cứng cỏi của con người, bày tỏ Chúa Jesus Christ cho họ và vương quốc Đức Chúa Trời sẽ bước vào tấm lòng của họ. Mỗi ngày chúng ta cầu nguyện “Ý cha được nên,  ở đất cũng như trời”
    Thứ tư, Chúa Jesus nói chúng ta phải cầu nguyện “xin ban chúng con đồ ăn mỗi ngày” Chúng ta phải nhận thức ăn thuộc linh cho con người bề trong cũng như chúng ta nhận thức ăn cho thân thể chúng ta mỗi ngày để thỏa mãn sự đói khát vật lý của chúng ta mỗi ngày. Nhận thức ăn thuộc thể và thuộc linh là ý muốn của Đức Chúa Trời trên đời sống chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện, Ngài sẽ cung cấp cả hai. Khi chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời ban bánh mỗi ngày, điều đó nghĩa là chúng ta đang cầu xin Ngài về tất cả nhu cầu cho đời sống chúng ta, nhận biết rằng tất cả những nhu cầu của chúng ta được Ngài cung cấp. Để có thức ăn hàng ngày,  chúng ta cần làm việc. Để làm việc chúng ta cần giáo dục. Và để có được giáo dục, nhiều nhu cầu vật chất  phải được cung ứng như sự đi lại, nhà cửa, thức ăn. Chúng ta có thể đến với Đức Chúa Trời một cách tin chắc và cầu xin Ngài cung cấp những điều này, thì chúng ta sẽ nhận được bất cứ điều gì chúng ta cầu xin Ngài.
       Đức Chúa Trời muốn chúng ta cầu xin , vì thế Ngài dạy chúng ta cầu nguyện như vậy.
    Thứ năm “hãy tha thứ tội lỗi chúng tôi cũng như chúng tôi tha thứ kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi”. Ở đây Chúa Jesus soi sáng chúng ta một lẽ thật. Nếu chúng ta muốn nhận sự tha thứ cho tội lỗi của chúng ta, chúng ta phải có trách nhiệm tha thứ người đã phạm tôị nghịch cùng chúng ta! Vì thế, nếu chúng ta không tha thứ cho người đã phạm tội cùng chúng ta, thì chúng ta cũng không được tha thứ .
     Đây là một ý niệm nghiêm chỉnh, và một điều thực tế. Vì thế, sau khi chúng ta tha thứ người khác về những tội lỗi mà họ đã phạm cùng chúng ta, chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ tội lỗi của chúng ta thì chúng ta sẽ được tha thứ. Lời Chúa dạy chúng ta, khi chúng ta phạm tội, nếu chúng ta cố gắng trả thù thay vì tha thứ thì sự trả thù là chống lại ý muốn của Đức Chúa Trời. Nuôi dưỡng thù hận thì dễ nhưng tha thứ thì khó. Tuy nhiên, để được Đức Chúa Trời tha thứ, chúng ta phải tha thứ ng người nào phạm tội cùng chúng ta!
     Thứ sáu, “Xin chớ để chúng con bị cám dỗ” Sự cám dỗ là sự dụ dỗ và Chúa Jesus dạy chúng ta cầu nguyện để chúng ta không bị rơi vào bẫy của sự cám dỗ. Tất cả những người tin Chúa đều liên tục dễ bị cám dỗ như những người không tin. Lời Đức Chúa Trời dạy chúng ta chống trả ma quỉ, “Là kẻ đến như sư tử rống rình mò  người nào nó có thể nuốt, và phải đứng vững trong đức tin. Để chiến thắng chống cự sự cám dỗ, chúng ta phải liên tục cần sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời. Bao lâu chúng ta còn sống trên đất, chúng ta dễ bị phạm tội. Chúng ta đang sống giữa sự cám dỗ vây quanh. Satan muốn cám dỗ chúng ta bằng sự quyến rủ mê tham xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời. Ma quỉ cũng muốn khiến chúng ta trở thành nô lệ cho thế gian. Chúng ta phải thiết tha bám lấy Đức Chúa Trời mỗi ngày và cầu nguyện. “Chớ để chúng tôi bị cám dỗ” và chúng ta sẽ nhận biết quyền năng gìn giữ của Ngài, dầu cho có những thử thách luôn vây quanh chúng ta.
   Cuối cùng chúng ta phải cầu nguyện “xin giải cứu chúng tôi khỏi điều ác”. Kẻ thù chúng ta, Satan là kẻ ác. Trên thập tự giá đồi Gôgôtha, Satan đã bị tước vũ khí. Tuy nhiên, nó tiếp tục kiện cáo chúng ta trước ngai Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta lắng nghe sự kiện cáo của nó và rơi vào bẫy của nó, thì nó sẽ đến và tìm cách cướp giết và hủy diệt chúng ta. Chúng ta phải cầu nguyện mỗi ngày xin sự bảo vệ của Đức Chúa Trời để chúng ta không mắc bẫy và sa ngã.
    Khi tôi ở châu Phi, một trong những trưởng lão của chúng tôi đang đi săn  và chứng kiến một đoàn sư tử giết chủ của nó. Lời Đức Chúa Trời ví Satan như sư tử rống, tìm kiếm những người nào nó có thể cắn nuốt. Satan đi ra để cắn xé những người tin Chúa trong tâm linh, hồn và thân thể cách tàn nhẫn cho đến khi nó nuốt người ấy . Vì lý do này, phải cảnh giác và can đảm. Hãy chống cự nó cách vững vàng, và như thế bạn sẽ không rơi vào bẫy của nó.


 CHƯƠNG VII

              LỜI CẦU NGUYỆN SUY GẪM

       Những Cơ Đốc Nhân non trẻ thường thấy khó cầu nguyện hiệu quả  khi họ tranh chiến  học cách cầu nguyện, thì đôi lúc họ cần có thì giờ để thiết lập đời sống cầu nguyện. Cầu nguyện lớn tiếng sẽ rất có lợi cho những tín hữu mới cũng như cho mọi người khác. Nghe được tiếng nói rõ ràng  giúp đỡ người đóù chú tâm và khiến người đó cầu nguyện dễ dàng và tha thiết.
          Mục đích chính của sự cầu nguyện là thông công với Cha thiên thượng của chúng ta. Và khi làm vậy, thì sẽ phát triển mối tương giao và thông công với Ngài. Cầu nguyện lớn tiếng làm gia tăng sự thông công và tương giao, nó sẽ làm cho thì giờ cầu nguyện thật hữu ích. Nó sẽ tạo một cảm giác sâu sắc rằng người đó thật sự đang thưa chuyện với Cha.
         Trong giai đoạn đầu học để cầu nguyện, cầu nguyện lớn tiếng không chỉ dạy nhiều người cách cầu nguyện mà nó cũng thật sự  phát triển và mở rộng đời sống cầu nguyện. Cầu nguyện thành tiếng cũng giúp đỡ một người nhận ra những ngăn trở trong sự cầu nguyện và rồi sẽ đuổi chúng đi. Từ những ngày ở trường Kinh thánh đến những năm 1958 đến 1961 lúc đó tôi tiên phong trong Hội Thánh lều trại, rồi từ năm 1961 đến 1974 khi Hội Thánh của tôi tọa lạc  tại phố Suđaemoon cho đến khi chúng tôi dời đến vị trí hiện tại ở Yoido vào 1974, tôi cầu nguyện rất lớn tiếng và Đức Chúa Trời bảo chúng ta ở Giêrêmi 33:3 “ Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết.”
         Chúa Jêsus cũng câøu nguyện bằng những lời nài xin khóc lóc lớn tiếng với Cha Ngài để cứu con người. Rõ ràng là kêu cầu vàø cầu nguyện khóc lóc lớn tiêùng là sự cầu nguyện lớn tiếng . Kêu câøu lớn tiếng với Chúa có ích lợi cho linh hôøn chúng ta. Chúng ta có thể diễn tả những nhu câøu sâu xa nhâùt của tấm lòng. Chúng ta có thể cầu nguyện cách này ở nhà thơ,ø ở núi cầu nguyện. Tuy nhiên, ở nhà,  trên máy bay và  trên tàu hay xe buýt, chúng ta phải cẩn thâïn và chú tâm đến ngườøi khác đặc biêït là đốùi với những người chưa được cứu, cầu nguyêïn lớn tiếng có thể  làm quấy rầy họ. Những ngườøi khác cũng có thể cần giấc ngủ. Tuy nhiên, cầu nguyện lớùn tiếng rất hữu  ích, song có những lúc  chúng ta phải chú tâm đến ngườøi khác. Trong những lúc này chúng ta có thể xem xét một phương pháp cầu nguyện khác đó là cầu nguyện suy gẫm.
          Vậy cầu nguyện suy gẫm là gì?
         Sau khi bạn và tôi đã học cầu nguyện một cách thành công , qua sự cầu nguyện lớùn tiếng , chúng ta có thể học cầu nguyện yên lặng trong tâm trí của chúng ta, xuất phát từø tấm lòng. Điều này chỉ có thể xãy đến sau khi thiết lập một đời sống cầu nguyện kỷ luật . Lúc đó bạn chú tâm kỹ vào những vấn đề, những nhu cầu mà bạn  trình dâng cho Chúa trong sự cầu nguyện yên lặng. Điều này không nói là nói một người không nói gì cả khi  cầu nguyện theo cách này. Bạn có thể cầu nguyện thì thầm. Bạn có thể cầu nguyện  tiếng nhỏ lại hay hoàn toàn yên lăïng. Nhưng trong lờøi cầu nguyện suy gẫm bạn có thể  hoàn thành thì giờø cầu nguyện cách hiệu quả như khi bạn cầu nguyện lớn tiếng Điều  đó vẫn có thể  theo ý tưởng của bạn  cách trình tư.ï Loại cầu nguyện suy gẫm này  rất ích lợi cho bạn.
          Tôi đã du hành khắp thế giới nhiều lần và khi tôi phải mất nhiều giờ trên máy bay  khi bay qua  Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương tôi nhắm mắt lại và cầu nguyện yên lăïng. Bởi vì tôi đã học cầu nguyện theo cách này rất kĩ .Tôi  vui hưởng sự thông công và tương giao sâu xa  với Chúa của tôi. Kinh nghiệm được tình yêu, quyền năng và ân điển của Ngài trong lời cầu nguyện suy gẫm. Lời cầu nguyện suy gẫm bao gồm những ý tưởng về nhiều điều mà tôi ước ao để  cầu nguyêïn hoặc là để thờ phượng Cha của tôi.                          
          Qua lời cầu nguyêïn suy gẫm, một người có thêû cầu nguyện loại cầu nguyện tự do, loạiø cầu nguyện theo đề tài, hay theo vị trí,  cầu nguyện  theo đền tạm hay  loại cầu nguyêïn  theo gợïn sóng,  loại cầu nguyện  của Chúa mà Chúa Jêsus đã dạy  các môn  đâồ. Một tín hữu cũng có thể chọn những câu Kinh thánh rồi cầu nguyện một cách yên lăïng và áp dụng những câu Kinh Thánh này cho nhu cầu riêng của mình. Trong  đời sống Cơ Đôùc Nhân của chúng ta, chúng ta phải dùng nhiều hình thức cầu nguyện, đôi lúc cầu nguyện lớn tiếng, đôi lúc cầu nguyện yên lặng theo thì giờ và vị trí chúng ta ở. Thật là ích lợi đêû phát triển loại cầu nguyêïn suy gẫm này.


CHƯƠNG VIII

                    CẦU NGUYỆN NGỢI KHEN

          Cầu nguyện  ngợi khen Chúa là điều rất quí báu đối với Đức Chúa Trời. Đó là đến với Cha thiên thượng của chúng ta bằng những lời cảm tạ và ngợi khen Ngài, chớ không chỉ cầu nguyện về những nhu cầu đặc biệt. Đó là thì giờ đặc biệt bày tỏ nỗi vui sướng vô cùng và sự tạ ơn nơi Cha của chúng ta. Thi thiên 22:3 nói “Còn Chúa là Thánh, Ngài là Đấng ngự giữa sự khen ngợi của Ysơraên.”
    Trong tiếng Hêbơrơ gốc, “sự ngợi khen” của Ysơraên có nghĩa là Đức Chúa Trời trên ngai ngợi khen. Khi chúng ta ngợi khen Đức Chúa Trời, Thánh Linh  Đức Chúa Trời sẽ đến gần và ngự giữa sự ngợi khen chúng ta. Khi  chúng ta không thể cầu nguyện và đụng đến Đức Chúa Trời bởi đức tin, hay là khi chúng ta khốn khổ và mang gánh nặng trong đời sống, nếu chúng ta  bắt đầu ngợi khen Chúa và tiếp tục  ngợi khen Ngài thì sức mạnh mà đè nén tấm lòng  chúng ta sẽ bị nhấc đi và chúng ta sẽ được tự do trong tâm linh để ngợi khen Ngài.  Ngợi khen và cầu nguyện là điều rất quan trọng đối với chúng ta là con cái của Chúa và cũng là quan trọng đối với Chúa.
        Sau khi con cái Ysơraên dàn trận  quanh thành Giêrêcô bảy lần, Giôsuê truyền lịnh cho dân sự  la lên.  Khi họ ngợi khen Chúa, thì  thành Giêricô đổ xuống.
            Khi Phao lô và Sila ngợi khen Chúa trong ngục tối, đất rúng động và các cửa ngục mở ra. Sự ngợi khen Chúa đem  công việc vĩ đại của Đức Chúa Trời đến giữa vòng chúng ta.
          Chúng ta sẽ làm gì trong sự ngợi khen Ngài và chúng ta sẽ ngợi khen Ngài như thế nào?
          Trước hết, chúng ta phải biết Ngài là ai? Và Ngài đã làm gì, rồi sẽ ngợi khen Ngài. Ngài là Đấng toàn năng! Ngài là Đấng toàn tri! Ngài là Đấng toàn tại! Ngài là Đấng sáng tạo trời đất và mọi sự trong đó! Ngài là Đâùng vĩ đại! Ngài là Đấng vinh quang! Chúng ta phải ngợi khen sự vĩ đại của Ngài. Ngài  thánh khiết, Ngài  công chính! Ngài  yêu thương! Chúng ta cảm ơn Ngài về sự tốt lành của Ngài! Chúng ta phải nhớ  ân sủng của Ngài đã ban cho chúng ta và ngợi khen Ngài. Ngài đã ban cho chúng ta Thánh Linh của Ngài ngỏ hầu cho chúng ta có thể sống một đời sống nên thánh. Ngài chữa lành chúng ta, Ngài cất sự rủa rả khỏi chúng ta và ban cho chúng ta phước hạnh của Ápraham. Ngài giải cứu chúng ta khỏi sự chết và hỏa ngục. Ngài ban cho chúng ta sự sống đời đời. Chúng ta nên ngợi khen Ngài về hết thảy những đều này. Ngài tác đôïng trong chúng ta ngỏ hầu cho chúng ta được thạnh vượng và khỏe mạnh,  như tâm linh chúng ta được sống động qua Jêsus Christ. Ngài ban chúng ta sự sống dư dâït. Khi còn sống, chúng ta đã kinh nghiệm nhiều ân huêï kỳ diêïu của Ngài. Khi chúng ta trải qua những hoạn nạn đau khổ của cuôïc đời, Ngài thành tín giải cứu chúng ta, chúng ta vẫn sống trong phước hạnh  dư dâït của Ngài. Chúng ta phải nhớ về những phước hạnh này bằng lời ngợi khen. Hãy nhớ sự tốt lành của Chúa ở quá khứ và hãy mong chờ sự tốt lành của Chúa trong  cuộc đời còn lại của chúng ta. Chúng ta  luôn có nhiều điều để ngợi khen Ngài. Tính cao quý của đức tin Cơ Đốc  nằm trong sự ngợi khen và cảm tạ đối với Chúa. Lời Đức Chúa Trời khẳng định. “Kẻ nào dâng sự cảm tạ làm của lễ tôn vinh Ta, còn người nào đi theo đường ngay thẳng Ta sẽ cho thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.” (Thi thiên 50:23)
         Sự cảm tạ và ngợi khen tuyệt đối phải được dâng lên cho Đức Chúa Trời.  Dù đôi lúc chúng ta  không nhận được bất cứ điều gì  nơi Chúa, thì  hãy ngồi trong sự diện của Chúa, thờ phượïng và ngợïi khen Ngài để chúng ta được nếm trải ân sủng của Ngài.
         Cách đây nhiều năm, khi tôi tiên phong trong Hội thánh đầu tiên tại Bulknang-dong,  khu ổ chuột của Seoul. Một Trưởûng lão trung tín đến buổi nhóm cầu nguyện sáng sớùm, ông luôn luôn cầu nguyện Cha ơi! con  muốn tạ ơn Ngài, Cha ơi con  muốn cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Sựï cầu nguyện của ông chỉ nghe toàn là lời cảm tạ và ngợïi khen Chúa. Ông bắt đầu thì giờ cầu nguyện  bằng sựï cảm tạ và kết thúc bằng sựï cảm tạ. Là một Mục sư trẻ tuổi, tôi không hiểu tại sao lúc nào ông  nào cũng để nhiều thì giờ nói “cảm tạ Chúa” và ngợïi khen Ngài. Bây giờ  sau nhiều năm trong chức vụ,  tôi ngẫm nghĩ lại lờøi cầu ngụyện của vị Trưởng lão mà ngồi trong  chiếc chiếu mành, tôi hiểu được người này đã có một đứùc tin sâu xa và một lòng cảm tạ về sựï tốt lành của Chúa dành cho ông. Ngẫm nghĩ lại đờøi sống của tôi, tôi không có đêøu gì đêû dâng lên cho Cha ngoại trừø lòng biết ơn về mọi lúc trong đời sống tôi. Và từø tận đáy lòng,   tôi đã nhận mọi thứ qua ân điển của Ngài.

           Tác giả  Thi Thiên Đa vít,  đượïc  biết là một người theo lòng của Chúa, bởi vì ông ngợïi khen Chúa nhiều nhất. Ông đã để lại nhiều Thi Thiên ngợïi khen cho chúng ta. Hãy nhớù tấm gương của Đa vít , chúng ta là những Cơ Đốc Nhân không nên bỏ lở lờøi cầu nguyện ngợïi khen vớùi Cha của chúng ta.


CHƯƠNG IX

                                                       CẦU NGUYỆN TIẾNG LẠ


      Công tác của Đức Thánh Linh đối với các tín hữu thì thật nhiều. Sau khi dẫn dắt chúng ta đến sựï cứùu rỗi,  Thánh Linh đầy dẫy chúng ta và dẫn chúng ta theo ý muốn của Đứùc Chúa Trờøi. Khi chúng ta đầy dẫy Đức Thánh Linh, Thánh Linh sẽ ban cho chúng ta ngôn ngữ cầu nguyện riêng và đó là nói tiếng lạ hay ân tứ  nói  các thứ tiếng khác.  
      Nói tiếng lạ hay cầu nguyện  tiếng lạ là một trong những cách cầu nguyện kỳ diệu của Đức Chúa Trời để cầu nguyện. Khi một trăm hai mươi môn đồ của Jêsus nhận lãnh báp têm Thánh Linh ở phòng cao vào ngày ngũ tuần, họ nói các thứ tiếng khác. Mặc dầu họ đến từ nhiều xứ khác nhau nhưng họ đã nói một ngôn ngữ mà mọi người có thể hiểu được. Tuy nhiên, I Côrinhtô chương 12 và 14 cho chúng ta biết rằng tiếng lạ là người khác không thể hiểu được. Lời Đức Chúa Trời nói rằng: Nói tiếng lạ là nói những bí mật bởi Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Một số người nói rằng nếu họ không hiểu những gì nói trong tiếng lạ thì điều đó không thuộc Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, khi chúng ta nhận lãnh sự đầy dẫy Thánh Linh, đôi lúc chúng ta nói ngôn ngữ biết được, mà đôi lúc chúng ta cũng nói trong ngôn ngữ mà con người không biết, cả hai đều được Thánh Linh ban cho.
     Một số Cơ Đốc Nhân hỏi, “Nếu  nói mà không hiểu thì có ích lợi gì?” Cá nhân tôi, tôi đã cầu nguyện tiếng lạ rất nhiều lần, sự tạ ơn của tôi đối với Chúa tuôn tràn và tôi không thể diễn tả đủ trong ngôn ngữ của tôi thì tôi nói trong tiếng lạ và tâm linh tôi được tươi mới trở lại. Khi không có điều gì đặc biệt để cầu nguyện, một người cũng có thể cầu nguyện với Chúa trong tiếng lạ, bởi vì đó là Thánh Linh cầu nguyện qua người đó. Trong buổi nhóm cầu nguyện thâu đêm, khi một người muốn cầu nguyện lâu hơn, thì hãy cầu nguyện tiếng lạ có thể khiến người đó cầu nguyện thỏa mái trong Thánh Linh trong một thời gian lâu hơn.
    Cầu nguyện tiếng lạ không phải là lời cầu nguyện được sắp xếp theo ý tưởng của con người mà chính là lời cầu nguyện của Đức Thánh Linh. Thánh Linh dùng tiếng nói và linh của một người. Cầu nguyện tiếng lạ không đặt gánh nặng về tâm trí trên chúng ta, nếu chúng ta cầu nguyện lâu trong tiếng lạ thì nó không gây ra sự mệt mỏi.
      Nhiều Cơ Đốc Nhân thắc mắc rằng nói tiếng lạ có ích lợi gì không? Thứ nhất, I Côrinhtô 14:2 nói “Vì người nói tiếng lạ không phải nói với người nhưng nói với Đức Chúa Trời vì không ai hiểu người ấy nói gì, mà người do Đức Thánh Linh nói những sự huyền nhiệm.” Chỉ có hai bên chia sẻ bí mật cho nhau! Giữa vòng chúng ta, chúng ta chia sẻ những bí mật cho những người bạn thân nhất của chúng ta; Tuy nhiên, những bí mật đó được biết thì không còn là bí mật nữa. Lời Đức Chúa Trời nói chúng ta rằng nói tiếng lạ là Đức Thánh Linh chia sẻ những bí mật của lòng chúng ta với Đức Chúa Trời và qua tiếng lạ chúng ta được đến gần với Đức Chúa Trời và chia sẻ những bí mật để chúng ta trở nên thân thuộc hơn.
     Đôi lúc chúng ta cảm nhận Đức Chúa Trời xa với chúng ta, nhưng khi chúng ta cầu nguyện trong tiếng lạ chúng ta kinh nghiệm sự hiện diện gần gũi của Ngài vây quanh chúng ta và đầy dẫy tấm lòng chúng ta.
      Thứ hai, I Côrinhtô 14:4 nói “Người nói tiếng lạ chỉ xây dựng chính mình nhưng tiên tri xây dựng Hội thánh”. Từ “gây dựng” ở trong tiếng Hi Lạp là OIKOĐOMEO, từ “OIKOS” nghĩa là nhà và từ “ĐOMEO” nghĩa là xây một căn nhà. Ýù nghĩa đầy đủ là xây một căn nhà đức tin giống như đặt từng viên gạch  để làm một căn nhà. Vì vậy, khi chúng ta cầu nguyện trong tiếng lạ chúng ta gây dựng chính mình, gây dựng căn nhà đức tin thuộc linh của chúng ta. Nếu chúng ta không gây dựng chính mình, chúng ta không thể làm mạnh mẽ và xây dựng các tín hữu khác, chúng ta không thể ban cho những gì mà chính chúng ta không nhận. Vì vậy, để dẫn dắt người khác đến với đức tin sâu nhiệm hơn thì cầu nguyện tiếng lạ là điều đáng đề nghị. Phao lô nói: “Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời, tôi nói tiếng lạ nhiều hơn hết thảy anh em.”
     Thứ ba, I Côrinhtô 14:18. Nói tiếng lạ không chỉ cho người ta nghe bởi vì nó không hiểu được, khi chúng ta cầu nguyện một mình hay trong lúc cầu nguyện hiệp một tại Hội Thánh, chúng ta nên cầu nguyện tiếng lạ trong giới hạn thì giờ cầu nguyện và trong giới hạn mà không làm quấy rầy người khác ở bên cạnh. Cách khác, cầu nguyện trong tiếng lạ thật sự là phước hạnh lớn lao để Cơ Đốc Nhân kinh nghiệm ân sủng của Đức Chúa Trời một cách đầy đủ hơn.
     Thứ ba, I Côrinhtô 14:5 nói chúng ta biết rằng khi tiếng lạ được thông giải, chúng ta có hiểu nội dung sứ điệp trong tiếng lạ. Kinh nghiệm cầu nguyện cá nhân của tôi, tôi nói trong tiếng lạ và cũng thông giải nhiều lần, khi ân tứ thông giải bắt đầu vận hành trong tôi bởi Đức Thánh Linh, tôi thấy chính tôi thông giải tiếng lạ và hầu như những sứ điệp thông giải bằng những lời ngợi khen và tạ ơn Chúa. Một lần khác, Đức Chúa Trời đã ban cho tôi sự dạy dỗ trực tiếp qua tiếng lạ và thông giải tiếng lạ. Ai mà cầu nguyện trong tiếng lạ nên cầu nguyện để được thông giải và hiểu được những gì Đức Thánh Linh đã nói. Cầu nguyện tiếng lạ cũng là dấu lạ cho những người không tin rằng Đức Chúa Trời ở với chúng ta.
      Thứ tư, Hãy lắng nghe I Côrinhtô 14:22, “Như thế  tiếng lạ là một dấu không phải cho những người tin nhưng cho những người không tin.” Thế thì các thứ tiếng lạ là một dấu, chẳng phải cho người tin Chúa nhưng cho người chẳng tin.
     Ở Công vụ đoạn 2, chúng ta đọc các môn đồ của chúa Jêsus đều ở tại phòng cao của Giăng Mác và Đức Thánh Linh đến trên họ, hết thảy họ đều đầy dẫy Đức Thánh Linh và bắt đầu nói tiếng lạ. Những người Do Thái đang có mặt đều từ nước ngoài đến, cũng ngạc nhiên nghe chính ngôn ngữ của họ được các môn đồ nói ra. Những môn đồ này cầu nguyện một cách sốt sắng trong ngôn ngữ được biết cũng như  cầu nguyện tiếng lạ. Khi Phierơ giảng Phúc Âm của Jêsus Christ, ba ngàn người ăn năn  tội lỗi của họ. Nói tiếng lạ trở nên dấu lạ lớn cho những không tin về sự hiện diện sống động của Đức Chúa Trời. Ở Êsai 28:11-12 cho chúng ta biết nói tiếng lạ cũng ban cho chúng ta một sự tươi tỉnh và sự an ủi trong linh hồn của chúng ta. “Đây là nơi yên nghỉ, hãy để kẻ mệt nhọc được yên nghỉ, này là nước mát mẻ cho các ngươi.” Vậy, những ai trong chúng ta đang sống trong một thế giới đầy dẫy những căng thẳng về thân thể cũng như tâm trí, cầu nguyện trong tiếng lạ sẽ mang cho chúng ta sự tươi tỉnh giống như uống ly nước đá vào những ngày hè nắng gắt.
     Ngày nay, có nhiều người hầu việc Chúa ngã lòng. Nhiều Mục sư đã kinh nghiệm sự kiệt quệ do những gánh nặng chồng chất trong công tác Mục sư, nhưng Thánh Linh biết nhu cầu của họ và khi họ cầu nguyện tiếng lạ, họ cũng sẽ kinh nghiệm sức mạnh, sự chữa lành và sự tươi mới. Khi chúng ta mệt mỏi và lòng chúng ta đầy dẫy đau đớn, cầu nguyện tiếng lạ sẽ giúp  chúng ta nhận sự phục hồi. Thật sự, cầu nguyện tiếng lạ là cầu nguyện do Đức Chúa Trời khởi xướng, như  ở Rôma 8:26 cho chúng ta biết, “Đức Thánh Linh cũng giúp sự yếu đuối của chúng ta vì chúng ta không biết chúng ta nên cầu xin điều gì cho phải lẽ , nhưng chính Đức Thánh Linh cầu nguyện thay cho chúng ta bằng những lời rên siết không nói được.”
     Vì chúng ta đang sống trong một thế giới bị giới hạn bởi thời gian và không gian, chúng ta không biết những hiểm nguy về hoàn cảnh của chúng ta hay những tai nạn sẽ đổ trên chúng ta trước đó. Tuy nhiên, trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời nói Ngài biết sự yếu đuối của chúng ta, vì vậy Đức Thánh Linh giúp đỡ chúng ta cầu nguyện trong tiếng lạ, lúc đó Ngài sẽ giải cứu chúng ta khỏi những hiểm nguy không biết trước và sẽ khiến chúng ta chiến thắng những đau khổ trong cuộc đời.
      Khi Đức Thánh Linh vận hành trong tấm lòng chúng ta bằng linh cầu thay, thúc giục chúng ta cầu nguyện, chúng ta có thể nhác sợ về những điều chúng ta cầu nguyện, nhưng những ai cầu nguyện tiếng lạ tha thiết có thể chắc chắn rằng chính Đức Thánh Linh cầu thay qua họ, về những nhu cầu cấp bách. Trong bối cảnh này, cầu nguyện tiếng lạ là kết quả và vui mừng.
      Một trong những lãnh đạo tế bào của chúng tôi đang đi xuống thành phố Seoul, thình lình cô ta cảm thấy thúc giục để tìm một nơi  cầu nguyện, cô ta ngưng lại và ngồi chồm hổm trong một góc đường gần đó để cầu nguyện tha thiết trong tiếng lạ, cũng không biết lý do nào lại được thúc giục để cầu nguyện. Khi gánh nặng cầu nguyện vơi đi, cô ta có sự bình an. Cô ta nhận ra rằng đám đông lớn đang vây quanh cô ta và cảnh sát đang ở trong đám đông đó. Cảnh sát quở cô ta “Nếu cô muốn cầu nguyện thì hãy cầu nguyện trong Hội Thánh chớ đừng cầu nguyện trong góc đường mà ngăn trở giao thông của những người đi bộ.” Khi buổi nhóm kết thúc, người lãnh đạo tế bào này trở về nhà thì đã thấy căn nhà mình bị lục lọi lung tung, có người đã phá nhà của cô và lấy hết mọi thứ trong nhà. Cô ta nghĩ tới vàng, số tín dụng và môït số ngân phiếu mà cô ta để trong ngăn kéo. Sợ rằng chồng của cô sẽ bắt bớ cô ta, nên cô ta chạy vào phòng thì thấy rằng mọi thứ trong phòng, đặc biêït là những vâït dụng trong ngăn kéo đã bị kéo ra, nhưng những vật giá trị vẫn còn nguyên như  lúc cô ta bỏ vào. Cô ta hốt hoảng! Lúc mà tên trôïm lục lọi ngăn kéo thì Đức Thánh Linh thúc giục cô ta cầu nguyện nên tên trôïm này đã bị che mắt không thấy những vật giá trị. Biến cố đó trở thành một dấu lạ lớn cho người chồng vô tín của cô. Sau này, anh ta tiêùp nhâïn Chúa Jêsus Christ và đi đến trường Kinh Thánh. Ngày nay, anh ta là một Mục sư  của chúng tôi.
      Thâït ra, cầu nguyện tiếng lạ khi Đức Thánh Linh thúc giục chúng ta cầu nguyện, là môït ích lợi lớn lao trong sự tăng trưởng đời sống Cơ Đốc của chúng ta. Cầu nguyện tiếng lạ đem chúng ta bước vào ân điển sâu xa về sự quan tâm của Đức Chúa Trời. Cầu nguyện tiếng lạ thâït sự  là môït phước hạnh của Đức Chúa Trời giúp đỡ sự yếu kém của chúng ta  trong sự cầu nguyện.Vì vậy, việc tìm kiếm để được đầy dẫy Đức Thánh Linh và nhận lãnh ân tứ nói tiếng lạ là điều rất đúng. Tôi đã giải thích nhiều mẫu  cầu nguyêïn của Cơ Đốc Nhân trong cuốn sách nhỏ này.
        Dẫu chúng ta rất ước ao cầu nguyện một cách hiêïu quả, nếu chúng ta không biết cách cầu nguyện, chúng ta sẽ không cầu nguyện môït cách sâu nhiệm mà cũng không duy trì thì giờ cầu nguyện lâu được. Tuy nhiên, nếu chúng ta biết nhiều cách để cầu nguyện và áp dụng hữu hiêïu, chúng ta có thể phát triển thì giờ cầu nguyện một cách hiêïu quả ba mươi phút, một tiếng, hai tiếùng hay ba tiếng đồng hồ. Ngày nay, có môït phong trào đang tăng dần khắp thế giới để  thức tỉnh các Cơ Đốc Nhân cầu nguyện như chưa hề có trước đó. Vì kỷ nguyên cầu nguyện mới này, những Cơ Đốc Nhân nên biết cách cầu nguyện  một cách hiêïu quả. Chúng ta cũng có thể chia sẻ và dạy dỗ người khác sự hiểu biết mà chúng ta đã nhận lãnh về cách cầu nguyện hiêïu quả.Vì vậy, có thể chọn nhiều cách cầu nguyện và cầu nguyện theo. Khi dùng loại cầu nguyện tự do, cầu nguyện theo vị trí, cầu nguyện theo đề tài, cầu nguyện theo gợn sóng, cầu nguyện theo đền tạm, lời cầu nguyện của Chúa, cầu nguyện suy gẫm, cầu nguyện ngợi khen, cầu nguyện trong tiếng lạ, chúng ta có thể đến gần Đức Chúa Trời mà cầu nguyện  hữu hiêïu. Chúng ta có thể  bẻ gãy đồn lũy của ma quỷ và sống đời sống đắc thắng. Bởi vì chúng ta đang sống trong thế giới này, chúng ta phải chiến đấu với sự cám dỗ của Satan, chúng ta phải mở rôïng nước Trời bằng cách chinh phục linh hồn. Không cầu nguyện, chúng ta không thể làm điều đó. Cầu nguyện là môït công viêïc lớn lao được ban cho tín hữu để bẻ gãy đồn lũy của Satan. Đó là lý do Satan ngăn trở nhiều Cơ Đốc Nhân không cầu nguyện ngay từ đầu và dùng hết sức mạnh của nó để làm nản lòng những người đã cầu nguyện rồi. Nhưng nếu chúng ta  cầu nguyện, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự phấn hưng lớn lao và vinh quang của Đức Chúa Trời sẽ đến trong đời sống cá nhân và trên Hôïi Thánh.
     Đối với Cơ Đốc Nhân, ưu tiên số một là cầu nguyện, số hai là cầu nguyện, số ba là CẦU NGUYỆN.
    Cá nhân cầu nguyện sẽ không bao giờ bị hủy diêït! Hôïi Thánh cầu nguyện sẽ tăng trưởng và tăng trưởng!  Quốc gia cùng xã hôïi  cầu nguyện sẽ được thịnh vượng!
    Chúng ta hãy cầu nguyện để ý của Cha Thiên Thượng chúng ta sẽ được hoàn thành đời đời.


CHƯƠNG X

                  SỨ ĐIỆP RHEMA ĐẶC BIỆT

     Chúng ta giảng phúc Âm của Chúa Jêsus Christ trong một thế giới mà đã bị Satan kiểm soát.
    Ở I Giăng 5:19 chúng ta đọc, “... cả thế gian đều nằm trong sự kiểm soát của ma quỷ.” Dĩ nhiên, Jêsus đã chinh phục ma quỷ và đã tước đi vũ khí của nó khi Ngài ở trên thập tự giá. Tuy nhiên, ma quỷ vẫn còn ở thế gian, gầm hét giống như sư tử, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt. Nó vẫn cướp phá và hủy diệt con người. Nó cũng làm rối trí con người ngỏ hầu người ta không tiếp nhận Jêsus Christ là Cứu Chúa và Chúa của họ. Chúng ta là những Cơ Đốc Nhân  phải xâm chiếm vào thế giới hiện tại đang hợp tác với Satan, xây dựng nước trời trong tấm lòng con người bằng cách chia sẻ Tin Lành của Jêsus.
     Cái cuộc chiến thật sự mà chúng ta đối diện với sự tấn công của Satan ở đây. Lĩnh địa trước tiên là lĩnh địa  cầu nguyện Từ ví dụ về người gieo, chúng ta đọc thấy rằng một số hạt giống được gieo dọc đường, một số hạt giống  được gieo trên nơi có đá và một số hạt giống gieo  nơi bụi gai. Chim sẽ ăn hạt giống dọc đường, mặt trời nóng sẽ làm khô héo hạt giống trên đất đá bởi vì nó không đủ rể và gai góc sẽ khiến hạt giống khác bị ngặt ngòi và cũng chết. Đây chính là điều Satan làm.
      Nếu chúng ta giảng Phúc Âm mà không cầu nguyện, hạt giống Phúc Âm sẽ rơi xuống trên đất dọc đường và đất đá hay đất gai. Satan sẽ cười điều này, bởi vì nó biết rằng chính nó sẽ lấy đi Lời Chúa đã gieo trong lòng người, giống như “đất dọc đường”. Nó cũng biết Lời Chúa sẽ gieo trong tấm lòng mà giống như  đất đá thì sẽ héo đi. Nó cũng biết rằng bụi gai sẽ làm nghẹt đạo cho đến khi chết.

     Nếu tấm lòng không trở thành “đất tốt” thì dẫu chúng ta có giảng chăm chỉ đến đâu, lời chứng của chúng ta sẽ không bao giờ hiệu quả. Cách thứ nhất để khiến tấm lòng của người nghe trở thành đất tốt là qua sự cầu nguyện.
     Nếu bạn cày xới đất dọc đường, đất đá hay bụi gai, thì chúng ta có thể chuẩn bị đất để gặt mùa gặt ba mươi, sáu mươi hoặc một trăm. Trong cùng một cách, nếu chúng ta chuẩn bị tấm lòng của con người qua sự cầu nguyện, chúng ta sẽ gặt hết mùa gặt ba mươi, sáu mươi và một trăm. Chính sự cầu nguyện sẽ khiến tấm lòng người nghe trở thành một đất dễ tiếp nhận. Đó là lý do  Satan không chống cự sự giảng dạy mà nó sẽ chống cự một cánh khùng điên khi chúng ta giảng cùng với sự cầu nguyện nhiều. Chỉ qua sự cầu nguyện, chúng ta có thể chiến thắng tất cả công việc của Satan và thấy tấm lòng người ta trở nên dễ tiếp nhận khi mà chúng ta gieo hạt giống của Phúc Âm để thiết lập nước trời ở trong họ. Vì vậy, đối với Cơ Đốc Nhân ưu tiên hàng đầu là cầu nguyện , ưu tiên thứ hai là cầu nguyện, ưu tiên thứ ba là CẦU NGUYỆN. Không có dâng mình để cầu nguyện nhiều thì sẽ không có sự tăng trưởng Hội Thánh ! Không có cách nào khác ! Hội Thánh sẽ không được gây dựng ! Không có cách nào khác ! Chúng ta phải luôn nhớ điều này ! 



Cách Cầu Nguyện Theo Tiến Sĩ Paul Yongi Cho               
Người viết: Paul Yongi Cho  
Nguồn: http://vnsalvation.com