Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Hai, 25 tháng 6, 2012

NHẬN BIẾT ĐỨC THÁNH LINHThánh Linh là Đấng đem Đức Chúa Trời Tam Nhất vào để chúng ta kinh nghiệm và vui hưởng. Vì vậy chúng ta cũng phải biết Ngài để có thể kinh nghiệm Ngài cách phong phú.
 

I. SỰ BÀY TỎ SAU CÙNG
CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI TAM NHẤT
1) “Báp-têm họ vào trong... Cha và... Con và... Thánh Linh” (Ma-thi-ơ 28:19, nguyên văn).
Trong Đấng Tam Nhất thần thượng, Thánh Linh, tức là Linh Đức Chúa Trời, được liệt kê sau cùng, chứng tỏ Ngài là sự bày tỏ sau cùng của Đức Chúa Trời Tam Nhất.
II. ĐỨC CHÚA TRỜI TAM NHẤT ĐẾN
VÀ VÀO TRONG CÁC TÍN ĐỒ
1) “Cha... sẽ ban cho các ngươi Đấng yên ủi khác, để ở lại với các ngươi đời đời, tức là Linh của lẽ thật” (Giăng 14:16-17).
Ở đây nói rằng Thánh Linh là Đức Chúa Trời Tam Nhất đến với con người, tức là Đức Chúa Trời Tam Nhất trở nên Linh đến với con người và ở với họ mãi mãi.
2) “Linh của lẽ thật... sẽ ở trong các ngươi... và Ta [tức Con] ở trong các ngươi” (Giăng 14:17, 20).
Lời trên càng cho thấy rằng Thánh Linh, là Đấng cùng với Cha và Con, đến với chúng ta, cũng sẽ vào trong chúng ta. Điều này chứng tỏ Ngài là Đức Chúa Trời Tam Nhất vào trong các tín đồ. Khi Ngài vào trong chúng ta, thì Cha và Con đều vào trong chúng ta (Giăng 14:23).
III. ĐỨC THÁNH LINH LÀ AI
1) “Thần [Linh] Đức Chúa Trời” (Sáng-thế Ký 1:2), tham dự vào công tác sáng tạo của Đức Chúa Trời.
2) “Thần [Linh] Đức Giê-hô-va” (2 Sử Ký 20:14), tham dự vào mối liên hệ của Đức Chúa Trời với loài người (Sáng 2:7).
3) “Thánh Linh” (Lu-ca 1:35), tham dự vào sự nhập thể của Đấng Christ để thánh hóa con người cho Đức Chúa Trời.
4) “Linh của Giê-su” (Công-vụ 16:7), tham dự vào sự ra đời, cuộc sống, và sự chịu khổ của Giê-su.
5) “Linh của Đấng Christ” (Rô-ma 8:9), tham dự vào sự phục sinh của Đấng Christ và việc truyền sự sống.
6) “Linh của Giê-su Christ” (Phi-líp 1:19), tham dự vào sự ra đời, cuộc sống, sự chết của Giê-su cũng như sự sống lại của Đấng Christ và việc truyền sự sống, với một nguồn cung ứng dồi dào để các tín đồ có thể được cứu trong mọi sự.
7) “Linh của sự sống” (Rô-ma 8:2), “Linh ban sự sống” (1 Cô-rin-tô 1:45), tham dự vào việc Đấng Christ là sự sống của con người và ban sự sống cho loài người.
8) “Linh... vì Linh chưa sẵn sàng [trước khi Đấng Christ sống lại], vì Giê-su chưa được vinh hóa [qua sự sống lại]” (Giăng 7:39, nguyên văn).
Linh ở đây là kết quả của Thánh Linh đã trải qua tất cả mọi điểm được liệt kê ở trên về những gì Ngài “là”. Như vậy, Ngài là Linh bao-hàm-tất-cả đã được tổng kết trở nên sự bày tỏ sau cùng của Đức Chúa Trời Tam Nhất để đến và vào trong những ai tin vào Đấng Christ.
9) “Bảy Linh” (Khải-thị 1:4) chỉ về Linh tăng cường gấp bảy lần, để hội-thánh trong tình trạng tiêu điều có thể nhận lãnh sự phong phú của ân điển và quyền năng gấp bảy lần.
IV. HAI KHÍA CẠNH CỦA ĐỨC THÁNH LINH
Trong Tân Ước, có hai khía cạnh của Thánh Linh, tức Linh Đức Chúa Trời liên hệ đến tín đồ. Một mặt, Ngài là Linh sự sống trong chúng ta để làm Linh Đức Chúa Trời về mặt yếu thể tính hầu chúng ta có thể có được sự sống thần thượng mà sống và hiện hữu. Mặt khác, Ngài là Linh quyền năng trên chúng ta để làm Linh Đức Chúa Trời về mặt gia tể hầu chúng ta có được quyền năng và ân tứ thần thượng để công tác cho Đức Chúa Trời.
1) “Linh của lẽ thật... sẽ ở trong các ngươi” (Giăng 14:17).
Đây là Thánh Linh ở trong các tín đồ với tư cách là Linh của Đức Chúa Trời về mặt yếu thể tính để họ có sự sống của Đức Chúa Trời mà sống cho Đức Chúa Trời.
2) “Nhưng khi Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lãnh quyền năng, rồi làm chứng nhân cho Ta tại Giê-ru-sa-lem, cả Giu-đê, Sa-ma-ri, và cho đến cùng trái đất” (Công-vụ 1:8).
Đây là Thánh Linh ở trên các tín đồ với tư cách là Linh của Đức Chúa Trời về mặt gia tể để họ có thể nhận quyền năng của Đức Chúa Trời mà công tác cho Chúa.
V. CÔNG TÁC CỦA  ĐỨC  THÁNH LINH
1) “Linh của lẽ thật từ Cha mà ra, Đấng ấy sẽ làm chứng về Ta [tức Con]”(Giăng 15:26).
Đây là Thánh Linh trở nên sự biến hóa và thực tại của Đấng Christ trong sự phục sinh để làm chứng về thực tại của Đấng Christ trong sự phục sinh.
2) “Khi Ngài [tức Thánh Linh] đến sẽ thuyết phục thế gian về tội lỗi, về sự công nghĩa, và về sự xét đoán” (Giăng 16:8).
Đây là Thánh Linh đến cáo trách tội nhân về tội lỗi của họ để họ có thể ăn năn và tin vào Đấng Christ hầu có được sự sống đời đời.
3) “Hễ chi sanh bởi Linh là linh” (Giăng 3:6).
Đây là Thánh Linh, là Linh sự sống về mặt yếu thể tính của Đức Chúa Trời, tái sinh tội nhân đã ăn năn ở trong linh của mình để người ấy có thể có sự sống của Đức Chúa Trời và trở nên một người con của Đức Chúa Trời.
4) “Ngài cứu chúng ta,... nhờ sự tắm rửa của sự tái sanh và sự đổi mới của Thánh Linh” (Tít 3:5).
Đây cũng là Thánh Linh, với tư cách là Linh sự sống về mặt yếu thể tính của Đức Chúa Trời, làm đổi mới con người qua sự tái sinh để con người có thể nhận lãnh sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời thuộc về sự sống.
5) “Thánh Linh ở trong chúng ta” (2 Ti-mô-thê 1:14).
Đây là Thánh Linh, với tư cách là Linh sự sống về mặt yếu thể tính của Đức Chúa Trời, ở trong chúng ta để liên tục cung ứng cho chúng ta bằng sự sống và sự phong phú của Đức Chúa Trời.
6) “Ơn xức dầu mà các con đã nhận được nơi Ngài [tức Con với Cha] vẫn cứ ở trong các con, chẳng cần ai dạy các con; song ơn xức dầu của Ngài dạy các con mọi sự, mà ơn ấy là thật, không phải dối, và theo như ơn ấy đã dạy các con thể nào, thì hãy cứ ở trong Ngài thể ấy” (1 Giăng 2:27).
Đây là Thánh Linh, với tư cách là Linh của Đức Chúa Trời về mặt yếu thể tính, xức yếu thể tính (yếu tố) của Đức Chúa Trời vào trong các tín đồ, do đó sinh ra sự dạy dỗ cho họ để họ có thể cứ ở trong Chúa theo sự dạy dỗ của yếu thể tính của Đức Chúa Trời.
7) “Nên thánh bởi Thánh Linh” (Rô-ma 15:16).
Đây cũng là Thánh Linh, với tư cách là Linh sự sống về mặt yếu thể tính của Đức Chúa Trời trong các tín đồ, cung cấp cho họ bản chất thánh khiết của Đức Chúa Trời, tức là yếu thể tính thần thượng.
8) “Biến hóa nên cùng một hình tượng của Ngài, từ vinh quang đến vinh quang, như bởi Chúa là Thánh Linh vậy” (2 Cô-rin-tô 3:18).
Đây vẫn là Thánh Linh, ở trong các tín đồ với tư cách là Linh của Đức Chúa Trời về mặt yếu thể tính, biến đổi họ một cách chuyển hóa nên hình ảnh của Chúa từ mức độ vinh quang này lên mức độ vinh quang khác cao hơn bằng yếu thể tính thần thượng của Đức Chúa Trời.
9) “Ta sai Đấng [tức Thánh Linh] Cha Ta đã hứa giáng trên các ngươi... cho đến khi được mặc lấy quyền năng từ trên cao [các từng trời]” (Lu-ca 24:49).
Đây là Thánh Linh, với tư cách là Linh của Đức Chúa Trời về mặt gia tể, làm quyền năng trên các tín đồ để họ công tác cho Đức Chúa Trời.
10) “Nhưng Thánh Linh hiển hiện trong mỗi người, để ai nấy đều được ích lợi...” (1 Cô-rin-tô 12:7-11).
Đây là Thánh Linh trên các tín đồ, với tư cách là Linh của Đức Chúa Trời về mặt gia tể, ban cho họ nhiều ân tứ khác nhau để công tác cho Đức Chúa Trời.

Witness Lee