Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Hai, 25 tháng 6, 2012

NHẬN BIẾT ĐẤNG CHRISTĐấng Christ là chủ đề và trọng tâm của Kinh Thánh và là nội dung chính yếu của Kinh Thánh từ đầu đến cuối. Hơn thế nữa, Ngài là thực tại của đức tin chúng ta. Chúng ta là những người tin vào Ngài và đã nhận lãnh ân điển phải biết Ngài một cách tường tận.
 

I. CÁC DANH HIỆU CỦA ĐẤNG CHRIST
A. Giê-su
1) “Nàng sẽ sanh một trai, ngươi hãy đặt tên là Giê-su, vì chính Con ấy sẽ cứu dân mình khỏi tội” (Ma-thi-ơ 1:21).
Khi Đấng Christ nhập thể thành người, Ngài đã được một thiên sứ đặt tên là Giê-su. Chữ Giê-su tương đương với chữ Giô-suê trong tiếng Hê-bơ-rơ (Dân 13:16), có nghĩa là sự cứu rỗi của Giê-hô-va, hay Giê-hô-va Đấng Cứu Rỗi. Vì vậy, Ngài là Đấng Cứu Rỗi, tức Đấng sẽ cứu dân Ngài ra khỏi tội lỗi họ.
B. Christ
1) “Còn Ma-ri thì sanh Giê-su, gọi là Christ” (Ma-thi-ơ 1:16).
Danh thứ nhì của Đấng Christ là Christ, tương tự chữ Mê-si-a trong Hê-bơ-rơ (Giăng 1:41), có nghĩa là Đấng được xức dầu. Danh này bày tỏ Ngài là Đấng được Đức Chúa Trời xức dầu bằng Linh của Ngài để sáng tạo và cứu chuộc hầu hoàn thành mục đích đời đời của Đức Chúa Trời.
C. Em-ma-nu-ên
1) “Kìa, gái đồng trinh sẽ thọ thai, sanh một trai, người ta sẽ gọi tên Con đó là Em-ma-nu-ên, dịch là, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta” (Ma-thi-ơ 1:23).
Giê-su và Christ là danh được Đức Chúa Trời ban. Khi loài người khám phá rằng Ngài là Đức Chúa Trời, họ gọi Ngài là Em-ma-nu-ên, có nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, danh này mặc khải rằng Giê-su, Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, là Christ, là Đấng được Đức Chúa Trời xức dầu, là chính Đức Chúa Trời đến cùng chúng ta.
II. THÂN-VỊ CỦA ĐẤNG CHRIST
A. Đức Chúa Trời
1) “Đấng Christ..., là Đấng trên hết mọi sự, tức là Đức Chúa Trời đáng chúc tụng đời đời” (Rô-ma 9:5).
Lời trên tuyên bố cách đơn giản và mạnh mẽ rằng Đấng Christ là Đức Chúa Trời, là Đấng trên hết tất cả, tức là Đức Chúa Trời trọn vẹn được chúc tụng mãi mãi.
B. Con Đức Chúa Trời
1) “Nhưng các điều nầy đã chép hầu các ngươi tin rằng Giê-su là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời” (Giăng 20:31).
Chúng ta đã thấy thế nào Đức Chúa Trời có các khía cạnh của Cha, Con và Linh. Cả Ba — Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Chúa Linh — là Đức Chúa Trời, thậm chí là Đức Chúa Trời độc nhất. Vì Đấng Christ là Đức Chúa Trời, Ngài không những là Đức Chúa Cha, mà cũng là Đức Chúa Con, tức là Con của Đức Chúa Trời.
C. Con Người
1) “Ban đầu có Đạo... và Đạo là Đức Chúa Trời... Đạo đã trở nên xác thịt”(Giăng 1:1, 14).
2) “Christ Giê-su, cũng là người” (1 Ti-mô-thê 2:5).
3) “Ai cũng nhận rằng lẽ mầu nhiệm của sự kỉnh kiền là lớn lắm: Đấng đã được bày tỏ trong xác thịt” (1 Ti-mô-thê 3:16).
Ba câu Kinh Thánh trên bày tỏ cho chúng ta rõ ràng rằng Giê-su Christ, tức Đức Chúa Trời, đã trở nên xác thịt làm một con người hoàn hảo với một thân thể và bản chất loài người. Vì vậy, Ngài là Đức Chúa Trời bày tỏ trong xác thịt. Ngài là Đức Chúa Trời và Ngài là con người, Đấng Thần-nhân, sở hữu cả bản chất thần thượng và bản chất loài người. Đối với bản chất thần thượng của Ngài, Ngài hoàn toàn là Đức Chúa Trời; đối với bản chất loài người của Ngài, Ngài trọn vẹn là một con người. Đây là một huyền nhiệm lớn lao.
D. Đấng Sáng Tạo
1) “Hỡi Chúa, ban đầu Chúa lập nên trái đất, các từng trời cũng là công việc của tay Chúa” (Hê-bơ-rơ 1:10). Câu trên cho chúng ta biết rằng Đấng Christ cũng là Đấng Sáng Tạo.
E. Đấng Được Sinh Đầu Nhất
Của Toàn Cõi Sáng Tạo
1) “Con yêu dấu của Ngài... Đấng Sanh Đầu Nhứt trong mọi vật thọ tạo” (Cô-lô-se 1:13, 15).
Câu này bày tỏ cho chúng ta biết rằng Đấng Christ cũng là một tạo vật; Ngài là Đấng Được Sinh Đầu Nhất, là tạo vật đầu tiên, của toàn cõi sáng tạo. Với tư cách là Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng Sáng Tạo của trời và đất; với tư cách là người, Ngài là Đấng đầu nhất của toàn cõi sáng tạo.
III. CÔNG TÁC CỦA ĐẤNG CHRIST
Trong việc được Đức Chúa Trời xức dầu để làm Đấng chịu xức dầu của Đức Chúa Trời hầu thực hiện kế hoạch đời đời của Ngài, Đấng Christ đã hoàn thành và sẽ hoàn thành những điều lớn lao sau đây:
A. Sáng Tạo
1) “Hỡi Chúa, ban đầu Chúa lập nên trái đất, các từng trời cũng là công việc của tay Chúa” (Hê-bơ-rơ 1:10).
2) “Vì muôn vật đều đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc chủ trị, hoặc chấp chánh, hoặc quyền bính, thảy đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả”(Cô-lô-se 1:16).
Hai câu trên cho chúng ta biết rằng điều lớn lao đầu tiên mà Đấng Christ thực hiện là tạo nên các từng trời và trái đất, mọi vật, và con người. Vì vậy, Ngài là Đấng Sáng Tạo của mọi vật.
B. Trở Nên Xác Thịt
1) “Đạo đã trở nên xác thịt, đóng trại giữa chúng ta... đầy ân điển và lẽ thật”(Giăng 1:14).
Điều lớn lao thứ nhì mà Đấng Christ, tức Đấng được Đức Chúa Trời xức dầu, đã hoàn thành là Ngài, tức Đức Chúa Trời, đã trở nên xác thịt; ấy là Ngài trở nên con người trong xác thịt để trở nên đền tạm của Đức Chúa Trời giữa vòng loài người, đem Đức Chúa Trời đến với con người hầu con người nhận biết Ngài là thực tại và tiếp nhận Ngài là ân điển. Thực tại là Đức Chúa Trời được con người biết đến và tiếp xúc, còn ân điển là Đức Chúa Trời được con người tiếp nhận và vui hưởng. Trong đền tạm xác thịt mà Ngài đã trở nên ấy, Đấng Christ đã sống với con người được ba mươi ba năm rưỡi, do đó Ngài đem Đức Chúa Trời đến với con người cách đầy trọn để trở nên thực tại và ân điển cho họ.
C. Chịu Đóng Đinh Trên Thập Tự Giá
Để hoàn thành kế hoạch đời đời của Đức Chúa Trời, Đấng Christ, là Đấng được Đức Chúa Trời xức dầu, đã đem Đức Chúa Trời đến với con người trong đền tạm thuộc đất của Ngài để được con người tiếp xúc. Sau ba mươi ba năm rưỡi, Ngài đi đến thập tự giá chịu đóng đinh để hoàn thành sự cứu chuộc trong kế hoạch đời đời của Đức Chúa Trời. Đây là điều trọng đại thứ ba mà Ngài đã làm, là giải quyết một lần đủ cả nan đề về mọi điều mà Đức Chúa Trời đã lên án trong vũ trụ, chẳng hạn như Sa-tan, tội, thế gian, xác thịt, con người cũ, và cõi sáng tạo cũ. Ngài thực hiện điều này cho Đức Chúa Trời và cho những người được Đức Chúa Trời lựa chọn, là những người sẽ thừa hưởng đời đời sự cứu rỗi của Ngài.
D. Được Sống Lại Từ Giữa Vòng Người Chết
Đấng Christ đã bỏ mạng sống mình, và chính Ngài sẽ lấy mạng sống mình lại bằng cách sống lại từ giữa vòng người chết (Giăng 10:17-18). Đây là điều trọng đại thứ tư mà Ngài làm, là điều đã hoàn thành ba vấn đề liên hệ đến chúng ta được liệt kê dưới đây:
1) “Giê-su... sống lại vì sự xưng nghĩa [hay xưng công chính] của chúng ta”(Rô-ma 4:24-25).
Sự chết của Đấng Christ đã hoàn thành sự cứu chuộc cho chúng ta để chúng ta có thể được Đức Chúa Trời xưng công chính, nhưng sự sống lại của Ngài thì cần thiết để xác quyết cho hiệu lực của sự chết của Ngài. Vì vậy, sự phục sinh của Ngài là bằng cớ sự xưng công chính của chúng ta.
2) “Đến đỗi đang khi chúng ta chết trong các sự quá phạm của mình, thì Ngài đã làm cho chúng ta đồng sống động với Đấng Christ... và khiến cho chúng ta cùng sống lại với Ngài... trong Christ Giê-su” (Ê-phê-sô 2:5-6).
Sự phục sinh của Đấng Christ giải phóng sự sống Đức Chúa Trời từ bên trong Ngài để chúng ta tiếp nhận, làm chúng ta đồng sống động với Đấng Christ và khiến cho chúng ta cùng sống lại.
3) “Ngài [tức Đức Chúa Trời]... tái sanh chúng ta... bởi sự từ kẻ chết sống lại của Giê-su Christ” (1 Phi-e-rơ 1:3).
Vì Đấng Christ sống lại để tuôn đổ sự sống Ngài vào trong chúng ta, Ngài tái sinh chúng ta để chúng ta có thể trở nên một người mới, được tái sinh.
E. Lên Cao Vào Trong Các Từng Trời
Sau khi Đấng Christ sống lại từ giữa vòng người chết, Ngài lên cao vào trong các từng trời. Đó là điều trọng đại thứ năm Ngài đã làm với tư cách là Đấng được Đức Chúa Trời xức dầu, để hoàn thành hai việc sau đây cho chúng ta:
1) “Khi Ngài lên nơi cao [các từng trời] thì dẫn theo những kẻ bị bắt làm phu tù, và ban ân tứ cho loài người” (Ê-phê-sô 4:8).
Những người bị cầm tù này chỉ về chúng ta, là những người trước kia đã bị Sa-tan và sự chết cầm tù. Bây giờ Đấng Christ trong sự phục sinh khải hoàn của Ngài đã bắt chúng ta khỏi tay Sa-tan và sự chết, đem chúng ta lên các từng trời và làm chúng ta thành ân tứ của Đức Chúa Trời cho Đấng Christ để Đấng Christ có thể ban chúng ta như là các ân tứ cho hội-thánh.
2) “Chúng ta... đồng ngồi với Ngài ở trên trời trong Christ Giê-su” (Ê-phê-sô 2:6).
Sự thăng thiên của Đấng Christ cũng đem chúng ta, là những người đã tin vào Ngài và đã được liên kết làm một với Ngài, vào cõi thiên thượng, để chúng ta có thể đạt được vị trí thiên thượng và sống trong bầu không khí và tình trạng thiên thượng.
F. Hoàn Thành Chức Vụ Thiên Thượng Của Ngài
Khi đã lên trời rồi, Đấng Christ tiếp tục hoàn thành chức vụ thiên thượng của Ngài. Ngài được Đức Chúa Trời xức dầu để làm công việc trọng đại thứ sáu này, tức tiếp tục làm bốn việc sau đây vì lợi ích của chúng ta:
1) “Nhưng nay Giê-su đã được chức phụng sự càng tôn quí hơn, chánh như Ngài đã làm Đấng trung bảo của một giao ước tốt hơn, thiết lập trên lời hứa cũng tốt hơn” (Hê-bơ-rơ 8:6).
Sau khi Đấng Christ đã ban truyền giao ước mới (Math. 26:28) qua sự chết của Ngài trên đất rồi, thì Ngài lên cao trên các từng trời để làm Đấng Trung Bảo của giao ước mới này, mà thực thi giao ước này trên những người tin Ngài.
2) “[Christ] đã ngồi bên hữu ngai của Đấng oai nghiêm ở trên các từng trời, làm Chấp sự của nơi thánh và nhà trại thật” (Hê-bơ-rơ 8:1, 2).
Ngày nay, Đấng Christ cũng là Đấng Phụng Sự của đền tạm thật trên các từng trời, cung ứng sự sống thiên thượng và nguồn cung ứng thần thượng, thiên thượng cho các tín đồ của Ngài.
3) “Ấy vậy, vì chúng ta có Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm lớn đã trải qua các từng trời, tức là Giê-su, Con Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 4:14).
Ngày nay, Đấng Christ cũng là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm vĩ đại của chúng ta trên các từng trời, đang cầu thay trước mặt Đức Chúa Trời vì lợi ích của chúng ta để chúng ta có thể được cứu đến tột cùng (Hê 7:24-26).
4) “Nhưng nếu có ai phạm tội, thì chúng ta có một Đấng biện hộ ở nơi Cha, là Giê-su Christ, Đấng công nghĩa. Ngài vì tội lỗi chúng ta mà làm tế lễ vãn hồi” (1 Giăng 2:1-2).
Đấng Christ trên các từng trời ngày nay cũng là Đấng Biện Hộ của chúng ta trước Đức Chúa Trời công chính. Nếu chúng ta phạm tội sau khi được cứu, thì căn cứ trên việc Ngài là tế lễ vãn hồi của chúng ta, Ngài khẩn nài cho chúng ta để hàn gắn lại mối tương giao rạn nứt giữa Đức Chúa Trời và chúng ta.
G. Tái Lâm
Khi Đấng Christ hoàn tất chức vụ thiên thượng, với tư cách là Đấng được Đức Chúa Trời xức dầu, Ngài sẽ trở lại để hoàn thành điều trọng đại thứ bảy, bao gồm ba vấn đề sau đây:
1) “Vì chính Chúa sẽ từ trời giáng xuống..., thì những kẻ chết trong Christ sẽ sống lại trước; đoạn chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại, đều sẽ cùng họ được cất lên trong đám mây để nghinh tiếp Chúa tại khoảng không; như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17).
Ở đây chúng ta được cho biết là khi Đấng Christ trở lại, Ngài sẽ cất tất cả tín đồ lên khoảng không, dù họ được sống lại hay vẫn còn sống, để nhóm với Ngài, hầu họ luôn luôn cùng ở với Ngài. Đây là việc thứ nhất Ngài sẽ làm khi đến lần thứ hai.
2) “Dường ấy cả dân Y-sơ-ra-ên đều sẽ được cứu, như có chép rằng, Đấng giải cứu sẽ đến từ Si-ôn, cất sự bất kỉnh khỏi Gia-cốp” (Rô-ma 11:26).
Câu này cho chúng ta biết điều thứ hai Đấng Christ sẽ làm trong sự đến lần thứ hai của Ngài là Ngài sẽ cứu toàn thể dân Y-sơ-ra-ên.
3) “Khi Con [Loài] Người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến..., thì Người sẽ ngồi trên ngai vinh hiển của Người. Muôn dân nhóm họp trước mặt Người; Người bèn phân rẽ dân nầy khỏi dân khác, như kẻ chăn chiên phân rẽ chiên với dê” (Ma-thi-ơ 25:31-32).
Phân đoạn Kinh Thánh này bày tỏ cho chúng ta vấn đề thứ ba mà Chúa sẽ làm khi Ngài trở lại, ấy là Ngài sẽ phán xét tất cả các dân tộc vô tín vẫn còn sống lúc ấy.
H. Thiết Lập Vương Quốc Một Ngàn Năm
Sau khi dọn sạch trái đất lúc Ngài đến, Đấng Christ sẽ thiết lập vương quốc một ngàn năm. Đây là điều thứ tám Ngài sẽ hoàn thành với tư cách là Đấng được Đức Chúa Trời xức dầu.
1) “Linh hồn của những kẻ vì chứng cớ của Giê-su và đạo Đức Chúa Trời mà bị chém... đều được sống [được sống lại]... cùng sẽ đồng làm vua với Ngài [Đấng Christ] một ngàn năm” (Khải-thị 20:4-6).
Những câu này cho chúng ta thấy rằng sau khi Đấng Christ đến trên đất, Ngài sẽ thiết lập vương quốc một ngàn năm và sẽ trị vì với các tín đồ đắc thắng của Ngài suốt một ngàn năm trong vương quốc đó.
I. Làm Trung Tâm Của Giê-ru-sa-lem Mới
Trong Trời Mới Và Đất Mới

Vào cuối vương quốc một ngàn năm, trời cũ và đất cũ sẽ bị hủy diệt. Đấng Christ sẽ là trung tâm của cõi đời đời trong Giê-ru-sa-lem Mới trong trời mới và đất mới sắp đến. Đó là điều trọng đại cuối cùng mà Đấng Christ phải thực hiện với tư cách là Đấng được Đức Chúa Trời xức dầu trong việc hoàn thành mục đích đời đời của Đức Chúa Trời. Khi ấy tất cả những người được Đức Chúa Trời cứu chuộc suốt các thời đại sẽ mãi mãi ở với Ngài, vui hưởng kết quả dồi dào của công tác Đức Chúa Trời trải qua các thời đại trong sự sống đời đời của Đức Chúa Trời.
1) “Thành... vinh quang của Đức Chúa Trời sáng tỏa, và Chiên Con là đèn của thành” (Khải-thị 21:23).
Câu Kinh Thánh trên cho chúng ta thấy rằng trong tương lai trong Giê-ru-sa-lem Mới của trời mới và đất mới, vinh quang vô hạn của Đức Chúa Trời sẽ chiếu sáng ra như ánh sáng với Đấng Christ là đèn, mang ý nghĩa Đấng Christ là trung tâm của Giê-ru-sa-lem Mới trong trời mới và đất mới cả cõi đời đời.

Witness Lee