Lời Kinh Thánh

Hãy tin Đức Chúa Jesus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Kinh Thánh - Công Vụ Các Sứ đồ 16: 31

Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

TỘI NHÂN GIÀU CÓ HẤP HỐI


Người giàu lao nhọc hư không,
Gom vàng chất đống uổng công ích gì;
Nhìn người nghèo cách khinh khi,
Khoe khoang của cải thiếu gì nữa đâu?
Rượu tây, rượu quí không sao
Nguôi ngoai tim nhức, đầu đau kinh hồn,
Tránh xa, hối lộ tử thần,
Giường ngà, gối ngọc số phần chết thôi.
Hồn người nấn ná không vui,
Không vâng lời gọi để rồi ra đi;
Loanh quanh từ giả biệt li
Ngôi nhà đất sét nằm ì xanh xao.

Thân chen vào huyệt với nhau,
Nơi vua, nô lệ bằng nhau chỗ nằm;
Xương vua mòn mõi lằm bằm
Chen nằm với cốt dân tầm thường hơn.

Isaac Watts
Minh Khải lược dịch 6-6-2014


Thi thiên 49:6.9, “Chúng nó nhờ cậy nơi tài sản mình, Phô trương của cải dư dật mình… Vì giá chuộc mạng sống họ thật mắc quá, Người không thể làm được đến đời đời-
Truyền đạo 8:8, “Chẳng có ai cai trị được sanh khí để cầm sanh khí lại; lại chẳng ai có quyền về ngày chết; trong khi tranh chiến chẳng có sự miễn thứ; sự gian ác nào cứu được kẻ làm ra nó”.

Gióp 3:14-15, “Cùng các vua và mưu sĩ của thế gian, Đã cất mình những lăng tẩm; Hoặc với các quan trưởng có vàng, Và chất bạc đầy cung điện mình."